http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 20 มี.ค. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 21 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
All Article Exchange คำแนะนำการส่งบทความ ส่งบทความเพื่อแลกเปลี่ยน
ค้นหาจากประเภท และมีข้อความในหัวเรื่อง
Page: 8/8 :  | Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Next |
Title : Author Date Add Downloads Rating DIN
 
ข้อมูลยา Atorvastatin จากหนังสือยาใหม่ ในประเทศไทย เล่ม 9 พ.ศ.2543 "
 
  ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 18 เม.ย. 44 165 ม.มหิดล
 
ข้อมูลยา Anastrozole จากหนังสือยาใหม่ ในประเทศไทย เล่ม 9 พ.ศ.2543 "
 
  ภญ.อโนชา อุทัยพัฒน์ 18 เม.ย. 44 120 ม.มหิดล
 
ฟ้าทะลายโจร "
 
  ศูนย์สมุนไพรทักษิณ 16 เม.ย. 44 209 ม.สงขลานครินทร์
 
การเจือจางยาปฏิชีวนะ ในรูปผงแห้ง "
 
  เครือข่ายเภสัชสนเทศ 16 เม.ย. 44 116 ม.สงขลานครินทร์
 
นโยบาย และ การดำเนินงานของเครือข่ายเภสัชสนเทศ "
 
  ภก.นที สรพิพัฒน์ 26 มี.ค. 44 120 สมาชิกเครือช่าย
 
ข้อมูลยา Alendronate จากหนังสือยาใหม่ ในประเทศไทย เล่ม 9 พ.ศ.2543 "
 
  ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์ 15 มี.ค. 44 95 ม.มหิดล
 
ข้อมูลยา Abciximab จากหนังสือยาใหม่ ในประเทศไทย เล่ม 9 พ.ศ.2543 "
 
  ภญ.ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ 15 มี.ค. 44 81 ม.มหิดล
 
คู่มือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการเลือกสารละลายเกลืออิ่มตัวเพื่อใช้ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ พร้อมโปรแกรม (ZIP file) "
 
  ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 3 ส.ค. 44 171 ม.สงขลานครินทร์
 
ข้อมูลยา Zidovudine : AZT จากหนังสือยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 7 พ.ศ.2540 "
 
  ภก.กิตติศักดิ์ ศรีภา 3 พ.ค. 44 92 ม.มหิดล
 
วงจรชีวิตของเชื้อ HIV และตำแหน่งออกฤทธิ์ของยา จากหนังสือยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 7 พ.ศ.2540 "
 
  ภก.วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ 3 พ.ค. 44 130 ม.มหิดล
 
ข้อมูลยา Cephalosporins : จากหนังสือยาใหม่ ในประเทศไทย เล่ม 1 พ.ศ.2528 "
 
  ภญ.สุวรรณ ธีระวรพันธ์ 28 ก.พ. 44 132 ม.มหิดล
 
การสืบค้นข้อมูลบน WWW ด้วย Search engine "
 
  ภก.นที สรพิพัฒน์ 26 ก.พ. 44 160 สมาชิกเครือช่าย
 
ข้อมูลยา Captopril : จากหนังสือยาใหม่ ในประเทศไทย เล่ม 1 พ.ศ.2528 "
 
  ภญ.ธิดา นิงสานนท์,ภก.วันชัย สุทธะนันท์ 24 ก.พ. 44 21 ม.มหิดล
 
ข้อมูลยา Bezafibrate : จากหนังสือยาใหม่ ในประเทศไทย เล่ม 1 พ.ศ.2528 "
 
  ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร 24 ก.พ. 44 97 ม.มหิดล
 
ข้อมูลยา Amiodarone : จากหนังสือยาใหม่ ในประเทศไทย เล่ม 1 พ.ศ.2528 "
 
  ภญ.จงกล เที่ยงดาห์ 24 ก.พ. 44 111 ม.มหิดล
 
ข้อมูลยา Albendazole : จากหนังสือยาใหม่ ในประเทศไทย เล่ม 1 พ.ศ.2528 "
 
  ภญ.ลิ้นจี่ หวังวีระ 24 ก.พ. 44 103 ม.มหิดล
 
ข้อมูลยา Acyclovir : จากหนังสือยาใหม่ ในประเทศไทย เล่ม 1 พ.ศ.2528 "
 
  ภญ.ผุสนี ทัดพินิจ 24 ก.พ. 44 101 ม.มหิดล
Page: 8/8 :  | Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Next |

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved