http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 20 มี.ค. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 23 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
Article Profile คำแนะนำการส่งบทความ ส่งบทความเพื่อแลกเปลี่ยน
 "เอกสารทั้งหมดในหัวข้อ Article Exchange เป็นลิขสิทธิ์ ของผู้เขียนแต่ละท่าน หากต้องการนำ ไปเผยแพร่ หรือ
นำไปใช้ ประโยชน์นอกเหนือจาก การศึกษา โปรดติดต่อ ผู้เขียนโดยตรง"
Article Title
" Update in cardiovascular safety of Thiazolidinediones "
File click To Download Update in cardiovascular safety of Thiazolidinediones.pdf Size 1105.763 k
Downloads : 6 Rating : rating
Abstract

     หลังจากที่มี meta analysis ชื่อ Effect of Rosiglitazone on the Risk of Myocardial Infarction and Death from Cardiovascular Causes โดย Nissen และ Wolski ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ the New England Journal of Medicine กระแสความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของยารักษาโรคเบาหวานกลุ่ม Thiazolidinediones (TZD) ได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นของการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular death) และประเด็นของการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial Infarction; MI) ในกลุ่มผู้ที่ใช้ยาในกลุ่มดังกล่าว
ในหลายๆการศึกษา ยากลุ่ม TZD ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาในการควบคุม HbA1C ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการใช้เป็น monotherapy ก็ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีอัตรา monotherapy failure ที่น้อยกว่ายาเบาหวานชนิดรับประทานกลุ่มอื่น แต่ปรากฏว่าการใช้ยากลับทำให้เสี่ยงต่อ MI และ CV death เพิ่มมากขึ้น
บทความนี้จึงได้ทำการ review ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงต่อประเด็นดังกล่าว โดยจะเน้นในการศึกษา RECORD และ meta analysis ของยากลุ่ม TZD เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินถึงประโยชน์และความเสี่ยงจากการใช้ยากลุ่มนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปใช้ในทางคลินิกต่อไป
 
ระดับ / ประเภทบทความ :  
บทความสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์
ประเภทบทความ เภสัชกรรมคลินิค
รายละเอียด :  
ผู้เขียน ทัศนัย วงศ์เจริญไชย
 Drug Information Network ม.สงขลานครินทร์
 หน่วยงาน Pharmacist
 สังกัด หน่วยงานเอกชน อื่น ๆ

 จังหวัด

สุราษฏร์ธานี
 เวบไซต์ http://nongjiew.hi5.com
 E-mail nongjiew@hotmail.com
วันที่ส่งบทความ 4 มิ.ย. 51
ประเภทไฟล์ .pdf
ชื่อไฟล์ Update in cardiovascular safety of Thiazolidinediones.pdf
ขนาดไฟล์ 1105.763 k
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved