http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 20 มี.ค. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 29 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
Article Profile คำแนะนำการส่งบทความ ส่งบทความเพื่อแลกเปลี่ยน
 "เอกสารทั้งหมดในหัวข้อ Article Exchange เป็นลิขสิทธิ์ ของผู้เขียนแต่ละท่าน หากต้องการนำ ไปเผยแพร่ หรือ
นำไปใช้ ประโยชน์นอกเหนือจาก การศึกษา โปรดติดต่อ ผู้เขียนโดยตรง"
Article Title
" บทบาทของยากลุ่ม statins ในการเป็น primary และ secondary prevention ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด Role of Statins in Primary and Secondary Prevention to Cardiovascular Disease "
File click To Download Seminar_Corrected_23_1_50.pdf Size 610.637 k
Downloads : 95 Rating : rating
Abstract

     จากรายงานการศึกษาขนาดใหญ่ในช่วงระยะเวลา 5 – 6 ปีที่ผ่านมา ทำให้ข้อบ่งใช้ของยากลุ่ม statins เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะบทบาทในการเป็น primary prevention และ secondary prevention ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD)
บทบาท primary prevention นั้น ยากลุ่ม statins สามารถช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายที่ไม่เสียชีวิต (non - fatal myocardial infarction; non – fatal MI) การเสียชีวิตจากโรคหัวใจโคโรนารี (fatal from CHD) การซ่อมแซมหลอดเลือดโคโรนารี (coronary revascularization) และ stroke แต่ไม่มีผลต่ออัตราการตายจากทุกสาเหตุ โดยให้ประโยชน์ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า 3 ข้อขึ้นไป ตลอดจนผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า 1 ข้อขึ้นไป (NNT = 91 ที่ 3.3 ปี p = 0.0005 และ NNT = 32 ที่ 4 ปี p = 0.001 ตามลำดับ)
ในส่วนของบทบาทการเป็น secondary prevention พบว่า ยา statins สามารถลดอัตราการตายจากทุกสาเหตุและอัตราการตายจากโรคหัวใจโคโรนารี (coronary heart disease; CHD) โดยให้ประโยชน์ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือโรคหัวใจโคโรนารี ที่มีระดับคอเลสเตอรอล (cholesterol) สูง
ด้านความปลอดภัยในการใช้ พบอาการข้างเคียง ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของเอ็นไซม์ตับมากกว่า 3 เท่าของค่าสูงสุดในช่วงปกติ (upper limit of normal) ในกลุ่มที่มีการใช้ยาในขนาดสูงสุดที่แนะนำต่อวัน ส่วนการเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงพบว่าการได้รับในขนาดสูง จะมีอาการข้างเคียงมากกว่า ส่วนความปลอดภัยในการใช้ในระยะยาวพบว่า ไม่ได้สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง
การศึกษาใหม่ๆในช่วง 1 – 2 ปีนี้ พบว่ายากลุ่ม statins มีผลลด high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) ได้ด้วย ซึ่งพบความสัมพันธ์ว่าระดับ hsCRP ที่ต่ำลงจะสัมพันธ์กับอุบัติการณ์การเกิด acute coronary event ที่ลดลง นอกจากจะอาศัย LDL-C เป็นเป้าหมายหลักเพียงอย่างเดียว ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยขนาดใหญ่ เพื่อดูความสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำมาเป็นเป้าหมายในการรักษาต่อไป
 
ระดับ / ประเภทบทความ :  
บทความสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์
ประเภทบทความ เภสัชกรรมคลินิค
รายละเอียด :  
ผู้เขียน ณรงศักดิ์ ไอยรากาญจนกุล | ทัศนัย วงศ์เจริญไชย
 Drug Information Network ม.สงขลานครินทร์
 หน่วยงาน Pharmacist
 สังกัด หน่วยงานเอกชน อื่น ๆ

 จังหวัด

สุราษฏร์ธานี
 เวบไซต์ http://nongjiew.hi5.com
 E-mail nongjiew@hotmail.com
วันที่ส่งบทความ 4 มิ.ย. 51
ประเภทไฟล์ .pdf
ชื่อไฟล์ Seminar_Corrected_23_1_50.pdf
ขนาดไฟล์ 610.637 k
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved