http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 20 มี.ค. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 33 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
Article Profile คำแนะนำการส่งบทความ ส่งบทความเพื่อแลกเปลี่ยน
 "เอกสารทั้งหมดในหัวข้อ Article Exchange เป็นลิขสิทธิ์ ของผู้เขียนแต่ละท่าน หากต้องการนำ ไปเผยแพร่ หรือ
นำไปใช้ ประโยชน์นอกเหนือจาก การศึกษา โปรดติดต่อ ผู้เขียนโดยตรง"
Article Title
" UPDATE: การรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน "
File click To Download บทความแลกเปลี่ยน ECP.pdf Size 126.618 k
Downloads : 29 Rating : rating
Abstract

     บทคัดย่อ
ยารับประทานคุมกำเนิดฉุกเฉิน levonorgestrel 750 ไมโครกรัม ตามวิธีการรับประทานที่ได้รับการรับรองคือรับประทาน 1 เม็ดภายใน 72 ชั่วโมง (โดยภายใน 24 ชั่วโมงมีประสิทธิภาพดีที่สุด) และรับประทานอีก 1 เม็ด 12 ชั่วโมงต่อมาหลังจากรับประทานเม็ดแรก ซึ่งสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 85-88 หลักฐานการศึกษาแบบสุ่มปกปิดขององค์การอนามัยโลก พบว่าสตรีที่รับประทานยาเม็ดแรก เลยระยะเวลา 72 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ยายังให้ผลป้องกันการตั้งครรภ์ได้กว่าร้อยละ 60 แม้ว่าจะน้อยกว่าร้อยละประมาณ 80 ในสตรีกลุ่มที่ได้รับประทานภายใน 72 ชั่วโมง ในการศึกษาเดียวกันนี้ยังชี้ว่าการรับประทานยา levonorgestrel 750 ไมโครกรัม ครั้งเดียวพร้อมกัน 2 เม็ด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ใกล้เคียงกับการรับประทานตามวิธีเดิม (ร้อยละ 80 และ 77 ตามลำดับ) โดยที่การรับประทานในขนาด 1.5 มิลลิกรัม ครั้งเดียวไม่ได้ทำให้มีอาการข้างเคียงเพิ่มขึ้น อีกการศึกษาในประเทศไนจีเรีย ก็ให้ผลสอดคล้องกัน โดยพบว่าสตรีที่รับประทานยา 1.5 มิลลิกรัมครั้งเดียวภายใน 72 ชั่วโมง ป้องกันการตั้งครรภ์เท่ากันหรือดีกว่ากลุ่มที่รับประทานตามวิธีเดิม (ร้อยละ 93 และ 87 ตามลำดับ) โดยอาการข้างเคียงไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นเภสัชกรจึงสามารถจ่ายยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน levonorgestrel 750 ไมโครกรัม ให้แก่สตรีที่มาพบเมื่อเลยระยะเวลา 72 ชั่วโมง (แต่ไม่เกิน 120 ชั่วโมง) โดยแนะนำให้รับประทานพร้อมกันทีเดียวสองเม็ด เพราะยายังสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ เป็นการเพิ่มโอกาสการได้รับยาและความสะดวกในการบริหารยา


 
ระดับ / ประเภทบทความ :  
บทความสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์
ประเภทบทความ เภสัชกรรมคลินิค
รายละเอียด :  
ผู้เขียน จุราพร พงศ์เวชรักษ์
 Drug Information Network ม.สงขลานครินทร์
 หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.
 สังกัด สถานศึกษา

 จังหวัด

สงขลา
 เวบไซต์ N/A
 E-mail pjurapor@pharmacy.psu.ac.th
วันที่ส่งบทความ 8 ธ.ค. 51
ประเภทไฟล์ .pdf
ชื่อไฟล์ บทความแลกเปลี่ยน ECP.pdf
ขนาดไฟล์ 126.618 k
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved