http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 21 ก.พ. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 56 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
Article Profile คำแนะนำการส่งบทความ ส่งบทความเพื่อแลกเปลี่ยน
 "เอกสารทั้งหมดในหัวข้อ Article Exchange เป็นลิขสิทธิ์ ของผู้เขียนแต่ละท่าน หากต้องการนำ ไปเผยแพร่ หรือ
นำไปใช้ ประโยชน์นอกเหนือจาก การศึกษา โปรดติดต่อ ผู้เขียนโดยตรง"
Article Title
" Effect of Almonds on Serum Lipid Profiles "
File click To Download Sroi-Almonds Have a Neutral Effect on Ser.doc Size 403.456 k
Downloads : 88 Rating : rating
Abstract

     ปัจจุบันโรคหลอดเลือดและหัวใจเป็นปัญหาด้านสุขภาพของคนไทย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือภาวะไขมันในเลือดสูง การเพิ่มขึ้นของระดับไขมันในเลือดประกอบด้วย total cholesterol, low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, triglyceride มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (coronary atherosclerosis) ในทางกลับกันระดับไขมันในเลือดของ high-density lipoprotein (HDL) cholesterol จะช่วยลดการดำเนินของโรคหลอดลือดหัวใจอุดตันได้ จึงมีการศึกษาทางคลินิกออกมามากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งผักผลไม้ต่าง ๆ รวมทั้งอัลมอนด์ว่ามีผลต่อระดับไขมันในเลือดอย่างไร ซึ่งมีการศึกษาเชิงสังเกตก่อนหน้านี้ พบว่าการรับประทานถั่วมีความสัมพันธ์ในการลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 25% - 40 % [1] เนื่องจากถั่วมีส่วนประกอบเป็น monounsaturated fatty acid และ polyunsaturated fatty acid, soluble fiber, plant sterol และ flavonoid ซึ่งอาจจะให้ประโยชน์ทางคลินิกในผลของการลดระดับไขมันในเลือดได้
 
ระดับ / ประเภทบทความ :  
บทความสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์
ประเภทบทความ เภสัชกรรมคลินิค
รายละเอียด :  
ผู้เขียน ภญ.อ.ภัสสรา ไตรชมพูชูชนะ
 Drug Information Network ม.สงขลานครินทร์
 หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 สังกัด สถานศึกษา

 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
 เวบไซต์ N/A
 E-mail -
วันที่ส่งบทความ 21 ธ.ค. 55
ประเภทไฟล์ .doc
ชื่อไฟล์ Sroi-Almonds Have a Neutral Effect on Ser.doc
ขนาดไฟล์ 403.456 k
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved