http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 21 ก.พ. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 31 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
Askrx.net Disclaimer สั่งพิมพ์Disclaimer   
การสละสิทธิเรียกร้อง Drug Information Network
           สำหรับ ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้เข้าชม โฮมเพจของ เครือข่ายความร่วมมือบริการสารสนเทศทางด้านเภสัช "http://drug.pharmacy.psu.ac.th/"
หรือ www.Askrx.net จะต้องยอมรับ และ ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
           ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน เว็บไซต์แห่งนี้ เป็นข้อมูลที่ให้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นคว้า หาคำตอบต่อไปเท่านั้น ไม่สามารถ นำ ข้อมูล หรือ คำแนะนำ
ที่ปรากฏอยู่ใน เว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อใช้ในการตัดสินใจใด ๆ ได้ หากเกิดความเสียหายขึ้น ทางเครือข่ายความร่วมมือ บริการสารสนเทศ ทางด้าน
เภสัชศาสตร์ ไม่ขอรับผิดชอบถึงผลเสียหาย
หรือ ผลกระทบที่ตามมาจาก ข้อความ หรือ คำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง ทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลต่อเนื่องอื่น ๆ
จากเว็บไซต์นี้ หรือ เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เรียกไปโดยผ่านทาง เว็บไซต์นี้
           ข้อมูลที่มีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีความคลาดเคลื่อน หรือ มีความผิดพลาดจากการพิมพ์ รวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณสุข อาจจะ
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากมีการวิจัย ค้นคว้า หรือค้นพบ ข้อมูลใหม่ ๆ เพิ่มเติมขึ้นอยู่เสมอ ทางหน่วยเภสัชสนเทศมีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลง
แก้ไข ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูล ที่มีอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมด ได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งแก่ ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้เข้าชม เว็บไซต์แห่งนี้ ล่วงหน้า
           สำหรับคำแนะนำ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มาจากการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ผู้ใช้บริการ หรือ เข้ามาชม โปรดใช้วิจารณญาณ ใน
การอ่าน และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ก่อนเสมอ
           ข้อมูล รูปภาพ โปรแกรม หรือ สื่อต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ใน เว็บไซต์ แห่งนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ เครือข่ายความร่วมมือบริการสารสนเทศทางด้านเภสัช ฯ
ห้ามมิให้ มีการคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือ เลียนแบบ โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาติ เป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง เครือข่ายบริการเภสัชสนเทศ เท่านั้น
 เครือข่ายความร่วมมือบริการสารสนเทศทางด้านเภสัชศาสตร์
ประเทศไทย
1January, 2000
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved