http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 20 มี.ค. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 31 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
เปิดประเด็น/คำถามใหม่ : เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ(DIN) : ประเทศไทย
How to Exchange Article สั่งพิมพ์เอกสารวิธีส่งบทความ   
โดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัย : มหิดล : นเรศวร : มหาสารคาม : เชียงใหม่ : อุบลราชธานี : ศรีนครินทรวิโรฒ : สงขลานครินทร์ : เภสัชกร Rx ทั่วประเทศ
การแลกเปลี่ยนบทความ : [ Article Exchange ]
     ขอเชิญ หน่วยเภสัชสนเทศ และ เภสัชกร ทุกท่าน แลกเปลี่ยน File บทความต่าง ๆ ผ่านหัวข้อ Aritcle Exchange เพื่อประโยชน์ในการสร้างแหล่งความรู้
และแหล่งศึกษาต่อเนื่อง สำหรับเภสัชกร
     โดย File ที่ต้องการแลกเปลี่ยนสามารถแลกเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ Word , HTML , PDF ,EXE ฯลฯ ซึ่งจำกัดขนาดของ File เอกสารไม่เกิน 10 MB
(หาก File ที่ต้องการแลกเปลี่ยนมีขนาดใหญ่ อาจจะใช้เวลานานขึ้น ในการส่ง และ รับข้อมูล )
     แต่เพื่อความสะดวกในการจัดการ File เอกสารจึงจำเป็นต้องใช้ Password ในการส่งข้อมูล ซึ่ง Password ที่ใช้นั้นจะเป็น Password เดียวกันกับ
Password ของหน่วยเภสัชสนเทศ และ ที่แจกจ่าย แก่เภสัชกรแต่ละท่าน หากท่านต้องการส่งบทความเพื่อแลกเปลี่ยนสามารถติดต่อขอ Password ได้ที่
     ภก.นที สรพิพัฒน์ pharmacy-dic@group.psu.ac.th
ขั้นตอนการส่งบทความ :
    1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกช่อง โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย กำกับ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นในอนาคต และ การติดต่อกับผู้เขียนบทความ
    2. Click ปุ่ม Browse.. แล้วเลือก File ที่ต้องการส่ง
        หมายเหตุ : ควรตรวจสอบ Virus ด้วยโปรแกรม Scan Virus เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
    3. ระบุ Password ให้ถูกต้อง
    4. หากหน้าจอ แสดงคำว่า "ได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว" หมายความว่าการส่ง File เสร็จสมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารซ้ำ
    5. ทุก ๆ บทความที่ส่งเข้ามา ทางเครือข่ายจะดำเนินการคิดภาระงาน ของบทความส่งให้แก่ ผู้เขียน บทความ ซึ่งผู้เขียน สามารถใช้ประกอบเป็น ผลงานใน
การบริการวิชาการได้
    6. เกณฑ์ในการคำนวณภาระงาน 1 บทความต่อ 10 ภาระงาน หรือ ตามแต่สมควร
ประเภทบทความแบ่งตามลักษณะเนื้อหาดังนี้
1. เภสัชกรรมคลินิค
         เกี่ยวข้องกับเรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดโรค การศึกษาเภสัชวิทยา การใช้ยาในการบำบัดรักษาโรค
         ผลและการตอบสนองของยาต่อผู้ป่วย
2. เภสัชเคมี/เภสัชวิเคราะห์
         เกี่ยวข้องกับเรื่อง สารที่ใช้ในเภสัชภัณฑ์ สารที่เป็นตัวยา การสังเคราะห์และ ปรับปรุงสารที่เป็นองค์ประกอบ
ในเภสัชภัณฑ์
         การสังเคราะห์ตัวยา การดัดแปลงโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา การวิเคราะห์หาชนิด
และปริมาณของตัวยา   และเภสัชภัณฑ์จากวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป และจากสารตัวอย่างทางชีวภาพ เช่น เลือด
พลาสมา ปัสสาวะ รวมถึงการศึกษาความคงตัวทางเคมีและทางกายภาพของสารเหล่านั้น
3. เภสัชพฤกษศาสตร
         เกี่ยวข้องกับเรื่อง พืชและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่าง ๆ ที่นำมาใช้เป็นยารักษาโรค วิธีวิเคราะห์ และ
จำแนกชนิดของพืช และ สมุนไพร ต่าง ๆ การจัดกลุ่มสารเคมีของพืชแต่ละชนิดที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทางยา
         การศึกษาทางเคมีของ สารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางยาตลอดจนวิธีการสกัดแยกสารดังกล่าวจากพืช สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้  เป็นยารักษาโรค
4. บริหารเภสัชกิจ
         เกี่ยวข้องกับเรื่อง การวิจัยทางด้านเภสัชกรรมบริการ เภสัชกรรมชุมชน เภสัชสาธารณสุข
เภสัชกรรมโรงพยาบาล นิติเภสัชกรรม เภสัชกรรมการตลาด การบริหารเภสัชกิจ และสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์
5. เภสัชกรรมเทคโนโลยี
         เกี่ยวข้องกับเรื่อง การเตรียมเภสัชภัณฑ์ หรือ ยาเตรียมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นยาที่ใช้ภายนอก และ
ใช้ภายใน ทั้งในปริมาณน้อย ๆ จนถึงขั้นอุตสาหกรรม ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ในการเตรียมยา คุณสมบัติทางเคมี
และกายภาพ ของตัวยาต่าง ๆ การพัฒนาสูตรตำรับยา เครื่องสำอาง และ อาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
เทคโนโลยีการผลิตยาชนิดต่าง ๆ
         เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ การเคลือบยาเม็ด การเตรียมเภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ผลิตภัณฑ์ Aerosol ระบบนำส่งยา
เภสัชภัณฑ์ รังสี
6. กฏ/ระเบียบวิชาชีพ
7. ข้อมูลยา และ เภสัชภัณฑ์
8. อื่น ๆ