http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 22 เม.ย. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 22 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
ค้นหาคำถามประเภท : คำค้น    
Please Fill This Information คำแนะนำการตั้งหัวข้อ
เกี่ยวกับคำขอข้อมูล : กรุณาให้ข้อมูลที่ ครบถ้วนสมบูรณ์ และ เป็นความจริง หากไม่สามารถเปิดเผยได้กรุณาติดต่อ ทีมงาน ทาง E-mail
หัวข้อ
จุดประสงค์การถามเพื่อ  ประเภทคำถาม
รายละเอียด
ชื่อ/สกุล E-mail
ชื่อหน่วย/งาน จังหวัด
อาชีพ สังกัด
เมลล์แจ้งเมื่อมีผู้ตอบ แจ้ง ไม่แจ้ง
รหัสสุ่ม Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตั้งกระทู้ ****
คำแนะนำก่อนการตั้งคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด

เนื่องจากเป็นการตอบคำถามที่ต้องอาศัยเอกสารอ้างอิง ดังนั้นคำถามแต่ละคำถามอาจจะใช้ระยะเวลาในการตอบ ไม่เท่ากัน
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved