Zyrtec กับ Kitotifen

[26 สิงหาคม 2551 : 11:58:35]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
น้องอายุ 11 เดือน มีอาการแพ้ทางผิวหนัง (ผิวแห้งและชอบเกาด้วย)

หมอแนะนำให้ทานยา Zyrtec (แก้แพ้)
กับ Kitotifen (เสริมภูมิให้น้อง) คู่กัน

ไม่ทราบว่ายาทั้งสองทานร่วมกันเป็นระยะเวลา 1-2 ปี จะมีผลเสียไหม ถ้ามีคำแนะนำกับยาทั้งสองตัวช่วยแนะนำด้วยครับ
จาก PAT pat...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
- กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบยาที่ต้องระวังเมื่อใช้ร่วมกัน
IP [ 117.47.7xxx.xxx ]

[3 ก.ย. 51 : 15:54:55] นศภ.จุฑารัตน์ หวานเหลือและรศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ s4750018@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Zyrtec เป็นชื่อทางการค้า โดยมีตัวยาสำคัญคือ cetirizine hydrochloride เป็นยาต้านฮีสตามีน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ข้อบ่งใช้ของยานี้สามารถใช้รักษาอาการแพ้ทางผิวหนังได้ ทำให้ลดอาการ ความรุนแรง และลดระยะเวลาในการเป็นโรค 1 นอกจากนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงในการพัฒนาเป็นหอบหืดในเด็กทารกที่มีอาการแพ้ทางผิวหนังที่ไวต่อเกสรดอกไม้หรือฝุ่นผงภายในบ้าน 3 และมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา cetirizine ในเด็กอายุ 12-24 เดือน ในขนาด 0.25 mg/kg วันละสองครั้ง พบว่าไม่ได้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่แตกต่างกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย คือ อาการง่วงซึม น้ำหนักขึ้น และมีอาการแพ้เกิดขึ้นได้ 4
ยา ketotifen เป็นยาในกลุ่มต้านฮีสตามีนและเสริมภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีข้อบ่งใช้คือ ใช้ในป้องกันอาการคันตาที่เกิดจากอาการแพ้ แต่หากดูจากกลไกการออกฤทธิ์แล้วก็สามารถนำมาใช้ป้องกันการเกิดอาการแพ้ทางผิวหนังได้ 2 โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ ketotifen ในเด็กเป็นเวลานาน 24 สัปดาห์ ได้รับ ketotifen 1 mg วันละสองครั้ง เพื่อใช้ป้องกันการเกิดหอบหืดในเด็ก พบว่าไม่ได้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่แตกต่างระหว่างกลุ่มที่ได้รับ ketotifen และกลุ่มที่ไม่ได้รับยาอย่างมีนัยสำคัญ 5
ดังนั้นยาทั้งสองตัวสามารถใช้ร่วมกันเพื่อรักษาและป้องกันอาการแพ้ทางผิวหนังได้ ถ้าหากจะมีการใช้ติดต่อเป็นระยะเวลานานควรติดตามอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น อาการง่วงซึม น้ำหนักขึ้น และมีอาการแพ้เกิดขึ้นได้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการใช้ยา ให้มาพบแพทย์และเภสัชกร

เอกสารอ้างอิง
1. McEvoy, G.K., AHFS Drug Information vol 1, 41th edn. American Society of Health-System Pharmacists Inc.,1999, pp. 15-19.
2. Reilly CH. Drug facts and comparison. 2005 edition.Missouri;868,2186
3. Curran MP, Scott LJ, Perry CM. Cetirizine: a review of its use in allergic disorders. Adis International Limited, Auckland, New Zealand. demail@adis.co.nz
4. Simons FER. Prospective long-term safety evaluation of the H1-receptor antagonist cetirizine in very young children with atopic dermatitis. Journal of Allergy and Clinical Immunology. August 1999;433-440
5. Loftus BG. Price JF. Long-term, placebo-controlled trial of ketotifen in the management of preschool children with asthma. Journal of Allergy and Clinical Immunology. Volume 79. Issue 2. February 1987;350-355

เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Drug Facts and Comparison : AHFS : Drug Facts and Comparison : AHFS
ระยะเวลาในการสืบค้น : 3ชั่วโมง
Keywords : long tern treatment of ketotifen and cetirizine

[4 ก.ย. 51 : 11:11:30] นศภ.นงลักษณ์ สวนยา / ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลย์สถิตย์ s4750050@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Zyrtec คือยา Cetirizine HCl มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการเยื่อบุจมูกอักเสบเนื่องจากการแพ้อากาศตามฤดูกาล (Seasonal allergic rhinitis) หรือเยื่อบุจมูกอักเสบเนื่องจากการแพ้อากาศที่เป็นตลอดทั้งปี (Perenial allergic rhinitis) และรักษาอาการแพ้ทางผิวหนังแบบเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุทั้งในผู้ใหญ่ และเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งพบว่าสามารถลดการเกิดอาการแพ้ ลดความรุนแรง และลดระยะเวลาในการเกิดอาการและลดอาการคันได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่วน Ketotifen มีข้อบ่งใช้ในการป้องกันอาการคันตาเนื่องจากเยื่อบุตาอักเสบที่เกิดจากการแพ้(1)
มีการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยาแต่ละตัวในเด็ก เช่นการศึกษาถึงผลของ Zyrtec ที่มีต่อระบบประสาทส่วนกลาง และผลต่อหัวใจ ซึ่งศึกษาในทารกอายุ 6-11 เดือน ที่เป็นโรคภูมิแพ้ พบว่า Zyrtec ในขนาด 0.25 mg/kg วันละ 2 ครั้ง นาน 1 สัปดาห์ ไม่ได้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่มากกว่ายาหลอก อาการไม่พึงประสงค์ที่พบใน เช่น นอนไม่หลับ หรือ ง่วงนอน ซึ่งอาการง่วงนอนจะช่วยลดอาการคันและการเกาในเด็กที่ผิวหนังอักเสบ การใช้ยา Zyrtec ในเด็กเล็กทำให้เกิดอาการง่วงนอน ส่วนการใช้ในเด็กทารกมักทำให้เกิดการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางมากกว่าทำให้ง่วงนอน(2) อีกการศึกษาหนึ่งเป็นการใช้ยาระยะยาว คือ ใช้ยา Zyrtec ขนาด 0.25 mg/kg วันละ 2 ครั้ง ในเด็กอายุ 12-24 เดือน เป็นเวลานาน 18 เดือน พบว่าไม่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์มากกว่ากลุ่มที่รับยาหลอกเช่นกัน(3)
จึงถือว่ายา Zyrtec มีความปลอดภัย โดยขนาดยาที่แนะนำสำหรับเด็กอายุ 11 เดือน คือ 2.5 mg วันละครั้ง (1) หรือใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ โดยทั่วไปอาการข้างเคียงจากการใช้ยา Zyrtec ที่พบได้บ่อยในเด็ก เช่น ปวดศีรษะ (11%) นอนไม่หลับ (9%) ปวดท้อง (4%) ง่วงนอน (2-4%) (4)
ส่วนยา Ketotifen มีข้อบ่งใช้ในการป้องกันอาการคันตาเนื่องจากเยื่อบุตาอักเสบที่เกิดจากการแพ้ แต่ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนถึงการศึกษาความปลอดภัยในการใช้ยา Ketotifen เพื่อบรรเทาอาการคันผิวหนังในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี แต่มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ Ketotifen เพื่อป้องกันการเกิดหอบหืดในเด็กอายุ 2-6 ปี เป็นเวลานาน 24 สัปดาห์ โดยให้ Ketotifen 1 mg วันละสองครั้ง พบว่าไม่มีผลการรักษาที่ดีกว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอก (5)
ไม่มีรายงานการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาสองตัวนี้ ดังนั้นใช้ยาทั้งสองตัวร่วมกันได้ แต่การใช้ยาเป็นเวลานานมีข้อมูลเฉพาะ Zyrtec ว่าค่อนข้างปลอดภัย ส่วนข้อมูล ketotifen ยังไม่มี ดังนั้นการใช้ยาทั้งสองร่วมกันระยะยาวในเด็กควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Secondary Reference : Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : cetirizine AND ketotifen AND infant

[4 ก.ย. 51 : 11:13:58] นศภ.นงลักษณ์ สวนยา / ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลย์สถิตย์ s4750050@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เอกสารอ้างอิงของคำตอบข้างบนค่ะ
เอกสารอ้างอิง
Reference:
1. Abrams J. Baker D. Bartlett J. Bennett E. Brown D. Campbell R. et al. Drug facts and comparison. 59th edition. Missouri: Facts and comparisons part of Wolters Kluwer Health; 2005. 868,2186.
2. Simons F. Silas P. Portnoy J. Catuogno J. Chapman D. Olufade A. Safety of cetirizine in infants 6 to 11 months of age: A randomized, doubleblind,
placebo-controlled study . Journal of Allergy and Clinical Immunology. Volume 111, number 6. New York: Elsevier Inc; 2003.1244-1248.
3. Simons F. Prospective long-term safety evaluation of the H1-receptor antagonist cetirizine in very young children with atopic dermatitis. Journal of Allergy and Clinical Immunology. Volume 104, Number 2, Part 1.Manitoba; 1999.433-440.
4. Lacy C, Armstrong L, Goldman M, Lancell L. Drug Information Handbook with International Trade Names Index. 15th ed. Ohio: Lexi Comp Inc; 2007. 354,1025.
5. Loftus B. Price J. Long-term, placebo-controlled trial of ketotifen in the management of preschool children with asthma. Journal of Allergy and Clinical Immunology. Volume 79. Issue 2. Mosby Inc; 1987. 350-355.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง

[10 ก.ย. 51 : 10:30:40] PAT patanapongn@yahoo.com IP [ 117.47.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

[11 ส.ค. 52 : 10:36:43] ชวัลณิชย์ เชื้อชม pymaehinevy@hotmail.com IP [ 125.24.6xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ต้องการทราบว่าหาซื้อได้ที่ไหนเพราะหาซื้อตามร้านค้าไม่มี

[7 ก.ย. 53 : 16:21:18] ต้นเดือน tonnam2547@hotmail.com IP [ 117.47.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ลูกอายุ 3 เดือน ต้องใช้ปริมาณยา zyrtec กี่ cc วันละกี่ครั้งคะ
รบกวนขอทราบด่วนเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved