ติดต่อสอบถามติดต่อสอบถาม

หน่วยเภสัชสนเทศและบริการสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895
Fax (074) 218503
E-mail : pharmacy-dic@pharmacy.psu.ac.th


พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110