ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
การบริหารยา diazepam inj แบบ slow IV push มีอัตราเร็วในการให้ยาไม่เกิน 5 mg/min

การบริหารยา diazepam inj แบบ slow IV push มีอัตราเร็วในการให้ยาไม่เกิน 5 mg/min และยาไม่ควร dilute เนื่องจากทำให้ตกตะกอน แต่เนื่องจากยามีประมาณน้อย ทำให้ยากต่อการบริหารยา อยากทราบเทคนิคที่ทำให้บริหารยาได้ใน 2 นาทีค่ะ

วัตถุประสงค์ในการฉีด : ต้องการ sedation ก่อนทำหัตถการ/ ใส่ tube[รหัสคำถาม : 102] วันที่รับคำถาม : 29 พ.ค. 63 - 09:19:44 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Diazepam เป็นยาที่ละลายน้ำได้น้อย ในการเตรียมเป็นยารูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ (IV) จึงมีการเติม propylene glycol และ ethanol เพื่อช่วยละลาย ในขณะเดียวกันการมี propylene glycol และ alcohol ในสูตรตำรับเป็นข้อจำกัดในการฉีดยาเข้าหลอดดำ เพราะหากฉีดยาด้วยอัตราที่เร็วไปจะทำให้กดการหายใจ หรือเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำได้[1] ดังนั้นการบริหารยาฉีด diazepam (5 มก/มล) ควรทำแบบช้าๆ ในอัตราเร็วสูงสุดสำหรับผู้ใหญ่ คือ ไม่เกิน 5 มก./นาที (หรือยาฉีด 1 มล./นาที) ส่วนอัตราเร็วสำหรับทารกและเด็ก คือ ไม่เกิน 1-2 มก./นาที

โดยทั่วไปจะไม่แนะนำให้บริหารยา diazepam แบบ IV infusion เนื่องจากยาเกิดการตกตะกอนได้ง่ายและไม่คงตัว รวมทั้งอาจเกิดการดูดซับตัวยาไว้ที่ภาชนะและสายยางสำหรับให้ยาได้[1,2] ในกรณีที่จำเป็นจะต้องบริหารยาแบบ IV infusion สามารถเตรียมยาได้ด้วยการเจือจาง diazepam ในสารละลายสำหรับยาฉีด เช่น dextrose 5% , normal saline, Ringer's injection หรือ lactated Ringer's injection ให้ความเข้มข้นของยาหลังการเจือจางมีความเข้มข้น 0.020 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ด้วยการนำ ยา diazepam ปริมาตร 1 มิลลิลิตร (ตัวยา 5 มิลลิกรัม) เจือจางกับตัวทำละลายสำหรับยาฉีด 49 มิลลิลิตร ให้มีปริมาตรสารละลายรวม 50 มิลลิลิตร และควรใช้ภายใน 6 ชั่วโมง หลังการเจือจาง[3]


เอกสารอ้างอิง
[1] Diazepam Injection USP. 2019. [cited 2020 June 26]. Available from: https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.c
[2] Lexicomp. Diazepam. [cited 2020 June 26]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/ivcompatibility/trissels/globalid/6013#iv-mono-tab-content.
[3] Morris ME, Compatibility and stability of diazepam injection following dilution with intravenous fluids. Am J Hosp Pharm. 1978;35:669-72.วันที่ตอบ : 31 ส.ค. 63 - 10:47:02
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110