ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ผู้ป่วยเป็นกลากขนาดใหญ่ร่วมกับผู้ป่วยมีการเกาพบว่ารอยโรคเป็นมากขึ้น และรับประทาน

ผู้ป่วยเป็นกลากขนาดใหญ่ร่วมกับผู้ป่วยมีการเกาพบว่ารอยโรคเป็นมากขึ้น และรับประทานยา simvastatin 10 mg อยู่ หากจะใช้ยารับประทานจะมีแนวทางการใช้ยาอย่างไรบ้างคะ เนื่องจากยากลุ่ม azole มี drug interaction กับ simvastatin ผ่าน CYP 3A4

[รหัสคำถาม : 122] วันที่รับคำถาม : 30 ส.ค. 63 - 16:00:38 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

โรคกลากบริเวณลำตัว (Tinea Corporis) เป็นการติดเชื้อรากลุ่ม Dermatophyte อาการและอาการแสดงที่พบจะเป็นผื่นคันบริเวณลำตัว ขาหนีบ ใบหน้า และเท้า ผื่นคันมีรูปร่างวงกลม รี หรือวงแหวน ที่บริเวณขอบของผื่นอาจมีขุย ตุ่มน้ำใสหรือขอบนูนแดง ผิวหนังตรงกลางมักปกติ อาจเกิดเป็นวงเดียวหรือหลายวงซ้อน ๆ กัน การรักษาให้ใช้ยาทาเป็นยาทางเลือกแรก แต่ถ้ารอยโรคมีขนาดใหญ่ เป็นบริเวณกว้าง หรือมีอาการรุนแรง แนะนำให้ใช้เป็นยารับประทาน[1-4] ยารับประทานทางเลือกแรกที่ใช้ในการรักษา คือ terbinafine 250 mg/day เป็นเวลา 1 – 2 สัปดาห์[1-3] ยาอื่นที่มักจะเลือกใช้รองลงมา คือ itraconazole 200 mg/day เป็นเวลา 1 – 2 สัปดาห์[1,2] ส่วน griseofulvin และ fluconazole ยังเป็นยาที่มีประสิทธิภาพ แต่ระยะเวลาในการรักษานานกว่าเมื่อเทียบกับยาตัวอื่น ๆ คือ fluconazole 150 - 200 mg สัปดาห์ละครั้ง เป็นเวลา 2 - 4 สัปดาห์[3] และ griseofulvin microsize 500 – 1000 mg ต่อวัน หรือ griseofulvin ultramicrosize 375 – 500 mg ต่อวัน เป็นเวลา 2 – 4 สัปดาห์[2,3]

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ประเทศไทย ปี พศ 2558 แนะนำยารับประทานทางเลือกแรก ได้แก่ griseofulvin (micronized) 0.5 – 1 g/day หรือ 10-20 mg/kg/day เป็นเวลา 2 - 4 สัปดาห์ และยาทางเลือกรอง ได้แก่ itraconazole 200 mg วันละ 2 ครั้ง 1 สัปดาห์, terbinafine 250 mg/day 1 – 2 สัปดาห์ หรือ ketoconazole 200 mg/day 2 - 4 สัปดาห์[4]

ยา ketoconazole และ itraconazole เกิดอันตรกิริยาระหว่างยากับยาหลายกลุ่ม รวมทั้ง simvastatin เพิ่มระดับยา simvastatin ทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเกิด rhabdomyolysis ควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับ simvastatin ส่วน fluconazole ก็อาจเพิ่มระดับยา simvastatin ในเลือดได้ หากมีการใช้ร่วมกันควรติดตามอาการไม่พึงประสงค์ เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ค่าเอนไซม์ในตับเพิ่มขึ้น และ rhabdomyolysis ส่วน griseofulvin และ terbinafine ไม่พบอันตรกิริยากับ simvastatin[5]

เนื่องจากผู้ป่วยมีรอยโรคกลากขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ยารักษาชนิดรับประทานและใช้ยา simvastatin 10 mg อยู่ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงยากลุ่ม azoles เนื่องจากอาจเกิดอันตรกิริยากับ simvastatin ประกอบกับมียาทางเลือกอื่นที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วนรายนี้ ได้แก่ terbinafine รับประทาน 250 มก.ต่อวัน เป็นเวลา 1 - 2 สัปดาห์[1-3] หรือ griseofulvin ในขนาด 0.5 – 1 กรัมต่อวัน หรือ 10-20 มก./กก./วัน เป็นเวลา 2 - 4 สัปดาห์[2,4]

เอกสารอ้างอิง
1. Kauffman CA. Superficial Mycoses and Less Common Systemic Mycoses. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw-Hill; Accessed August 02, 2020. https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2129§ionid=192026572
2. Goldstein AO. Dermatophyte (tinea) infections. In: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2019.
3. Brown TR, Dresser LD. Superficial Fungal Infections. In: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey L. eds. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10th ed. New York: McGraw-Hill; 2017. Accessed: July 28, 2020. Available at: http://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1861§ionid=146
073021.
4. คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และ คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคผิวหนัง. คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาที่ใช้ทางโรคผิวหนัง [อินเตอร์เน็ต]. 2558. เข้าถึงเมื่อ 28 กรกฎาคม 2563. เข้าถึงได้จาก: http://ndi.fda.moph.go.th/uploads/main_drug_file/20171115142416.pdf?fbclid=IwAR3wt92GwJWcH0HIw8oUfGzPJqJ1yUjsFHMK4fENaj1ckDlvhOVbJ5pVXsg
5. Interactions. Lexicomp. Wolters Kluwer Health, Inc. Riverwoods, IL. Available at: http://online.lexi.com. Accessed July 28, 2020.
วันที่ตอบ : 31 ส.ค. 63 - 10:19:03
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110