ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
อยากได้ข้อมูลขนาดยา gentamicinในผู้ป่วยเด็กแรกคลอด เพราะตอนนี้แพทย์สั่งใช้เยอะมา

อยากได้ข้อมูลขนาดยา gentamicinในผู้ป่วยเด็กแรกคลอด เพราะตอนนี้แพทย์สั่งใช้เยอะมาก ขนาดที่ค้นได้ก็เป็นขนาดต่อdose q 8 hr อยากทราบขนาด ที่ใช้แบบ OD แบบของผู้ใหญ่ครับ


[รหัสคำถาม : 133] วันที่รับคำถาม : 05 พ.ย. 63 - 19:50:36 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Gentamicin เป็นยาในกลุ่ม aminoglycosides ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย gram negative bacilli และมีคุณสมบัติเป็น concentration-dependent bactericidal (ความสามารถในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียขึ้นกับ Cmax ในแต่ละช่วงของการให้ยา (drug interval) ที่อยู่เหนือค่า MIC) และยานี้ยังมีคุณสมบัติของ post antibiotic effect (PAE) กล่าวคือ ถึงแม้ว่าระดับยาในเลือดจะลดต่ำลงกว่าค่า MIC ยานี้ก็ยังคงสามารถออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ ดังนั้น ยาที่มีค่า PAE ยาว (เช่น ยากลุ่ม aminoglycosides) จึงสามารถให้ยาในขนาดสูงและเว้นช่วงของการให้ยาที่ยาวนานขึ้นได้ (extended interval)[1]

จากการศึกษาแบบ meta-analysis ซึ่งรวบรวมการศึกษาแบบ randomised และ quasi-randomised controlled trials ทั้งหมด 11 การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ เด็กแรกคลอดที่มีอายุ ≤ 28 วัน จำนวน 574 คน พบว่า การให้ยา gentamicin วันละครั้ง มีประสิทธิภาพในการรักษา sepsis ไม่แตกต่างจากการให้ยาวันละหลายครั้ง โดย outcome ของการศึกษานี้คือ clearance of sepsis (RR 1.00, 95% CI 0.84-1.19) ส่วนในด้านของเภสัชจลนศาสตร์ พบว่า การให้ยาแบบวันละครั้งจะมีระดับ peak ของยาในกระแสเลือดที่ไม่ถึง 5 µg/ml น้อยกว่ากลุ่มที่ให้ยาแบบวันละหลายครั้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (RR 0.22, 95% CI 0.11-0.47)[1]

ขนาดยา gentamicin (ทั้ง IV,IM) ในเด็กแรกคลอด กรณีที่ใช้เป็น empiric treatment จะต้องพิจารณาทั้ง gestational age และ postnatal age ดังนี้[2]
• เด็กแรกเกิดที่มี gestational age < 30 สัปดาห์
- postnatal age 0-14 วัน dose ที่แนะนำ คือ 5 mg/kg/dose ทุก 48 ชั่วโมง
- postnatal age >14 วัน dose ที่แนะนำ คือ 5 mg/kg/dose ทุก 36 ชั่วโมง
• เด็กแรกเกิดที่มี gestational age 30-34 สัปดาห์
- postnatal age 0-10 วัน dose ที่แนะนำ คือ 5 mg/kg/dose ทุก 36 ชั่วโมง
- postnatal age >10 วัน dose ที่แนะนำ คือ 5 mg/kg/dose ทุก 36 ชั่วโมง
• เด็กแรกเกิดที่มี gestational age  35 สัปดาห์
- postnatal age 0-7 วัน dose ที่แนะนำ คือ 4 mg/kg/dose ทุก 24 ชั่วโมง
- postnatal age >7 วัน dose ที่แนะนำ คือ 5 mg/kg/dose ทุก 24 ชั่วโมง

การใช้ยาในกลุ่ม aminoglycosides ควรมีการติดตามระดับยาในเลือดทั้ง peak และ trough ตั้งแต่เริ่มต้นการรักษา เพราะจะมีความสัมพันธ์กับความเป็นพิษของยา เช่น พิษต่อหู (ototoxicity) และ พิษต่อไต (nephrotoxicity) และระดับ trough ที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำนายถึงการสะสมของยาในร่างกายได้ สำหรับยา gentamicin ค่า peak concentrations ควรอยู่ในช่วง 5-10 mcg/mL (ขึ้นอยู่กับความถี่ในการให้ยา) และ trough concentrations ควรมีค่าน้อยกว่า 2 mcg/mL (trough level ควรเจาะภายใน 1 ชั่วโมงก่อนได้รับ dose ถัดไป ส่วนการเจาะวัดระดับ peak level ที่ 0.5-1 ชั่วโมงภายหลังจากได้รับบริหารยา)[1]

เอกสารอ้างอิง
1. Shripada C Rao, Ravisha Srinivasjois, Kwi Moon. One Dose Per Day Compared to Multiple Doses Per Day of Gentamicin for Treatment of Suspected or Proven Sepsis in Neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2016;12(12):CD005091.
2. Bradley JS and Nelson JD, eds. Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy. 25th ed. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2019.

วันที่ตอบ : 05 พ.ย. 63 - 20:06:10
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110