ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
donepezil ในขนาดที่สูงกว่า 10 มก.ต่อวัน จะมีผลลัพธ์ด้านใดที่ดีขึ้นกว่าการใช้ขนาด

donepezil ในขนาดที่สูงกว่า 10 มก.ต่อวัน จะมีผลลัพธ์ด้านใดที่ดีขึ้นกว่าการใช้ขนาด 10 มก.ต่อวัน ในคนไข้ Alzheimer’s หรือ vascular demantia

[รหัสคำถาม : 143] วันที่รับคำถาม : 16 พ.ย. 63 - 23:53:48 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Donepezil ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase แบบ reversible โดย acetylcholinesterase มีหน้าที่ทำลาย acetylcholine ด้วย ปฏิกิริยา hydrolysis จึงทำให้ปริมาณ acetylcholine ในเซลล์ประสาทสมองเพิ่มขึ้น Donepezil มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ทั้งในระดับน้อย, ปานกลาง, มาก และมีการใช้นอกเหนือข้อบ่งใช้ ได้แก่ Lewy body dementia, truamatic brain injury, vascular dementia และ demantia ที่สัมพันธ์กับโรคพาร์กินสัน[1]
ขนาดยาที่ใช้ในการรักษา ขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรค ความรุนแรงระดับน้อยถึงปานกลาง: ขนาดยาเริ่มต้น 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง อาจปรับเพิ่มขนาดยาอย่างช้าๆเป็น 10 มิลลิกรัมวันละครั้งหลังจากเริ่มให้ยา 4 สัปดาห์[1] ความรุนแรงระดับปานกลางถึงมาก: ขนาดยาเริ่มต้น 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง อาจปรับเพิ่มขนาดยาเป็น 10 มิลลิกรัม วันละครั้งหลังจากเริ่มให้ยา 4สัปดาห์ และอาจปรับเพิ่มขนาดยาถึง 23 มิลลิกรัม วันละครั้ง หลังจากเริ่มให้ยานานกว่า 3 เดือน[1]
มีการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการเพิ่มขนาดยา 10 มก./วัน เป็น 23 มก./วัน ในผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคอัลไซเมอร์ในระดับปานกลางถึงมากพบว่า การใช้ขนาดยา 23 มก./วัน มีการเปลี่ยนแปลงของ SIB score (Severe Impairment Battery score; ซึ่งแสดงถึง “ความจำ”) ที่ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับขนาดยา 10 มก./วัน (+2.6 (0.58) vs +0.4 (0.66) วัดผลที่24 สัปดาห์[2]
การศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง baseline characteristics/demographics กับ cognitive response ในผู้ป่วยที่ได้รับยา donepezil ขนาดยา 10 มก./วัน เปรียบเทียบกับ 23 มก./วัน พบว่าขนาดยา 23 มก./วัน มี cognitive response ที่ดีกว่า ขนาดยา 10 มก./วัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05) เมื่อแบ่งกลุ่มของผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของความจำโดยใช้ MMSE score(Mini-Mental State Examination ) พบว่าการใช้ยา donepezil ขนาดยา 23 มก./วัน มีประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนแปลง ของ SIB score(Severe Impairment Battery score) มากกว่าขนาดยา 10 มก./วัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.011) สำหรับผู้ป่วยที่มี MMSE score อยู่ในระดับมาก(MMSE 0-9), P=0.0038 สำหรับผู้ป่วยที่มี MMSE score อยู่ในระดับปานกลาง(MMSE 10-20) หากมีการแบ่งระดับความรุนแรงของความจำเป็นระดับมาก(MMSE 0-16) กับ น้อย (MMSE 17-20) พบว่าการใช้ยา donepezil ขนาดยา 23 มก./วัน มีประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนแปลงของ SIB score(Severe Impairment Battery score) มากกว่าขนาดยา 10 มก./วัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P<0.0001 สำหรับผู้ป่วยที่มี MMSE score 0-16 แต่ไม่แตกต่างกันสำหรับผู้ป่วยที่มี MMSE score 17-20[3]
ดังนั้น ขนาดยา donepezil ในขนาด 23 มก.ต่อวัน มีข้อดีคือทำให้มี cognitive response ที่ดีกว่าขนาดยา 10 มก.ต่อวัน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มี MMSE score อยู่ในระดับมาก(MMSE 0-9) และระดับปานกลาง(MMSE 10-20)

เอกสารอ้างอิง
1.Kumar A, Sharma S. Donepezil. [Updated 2020 Aug 22]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513257/.
2.Farlow MR, Salloway S, Tariot PN, Yardley J, Moline ML, Wang Q, Brand-Schieber E, Zou H, Hsu T, Satlin A. Effectiveness and tolerability of high-dose (23 mg/d) versus standard-dose (10 mg/d) donepezil in moderate to severe Alzheimer's disease: A 24-week, randomized, double-blind study. Clin Ther. 2010.
3.Sabbagh M, Cummings J, Christensen D, Doody R, Farlow M, Liu L, Mackell J, Fain R. Evaluating the cognitive effects of donepezil 23 mg/d in moderate and severe Alzheimer's disease: analysis of effects of baseline features on treatment response. BMC Geriatr.2013.
วันที่ตอบ : 16 พ.ย. 63 - 23:57:25
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110