ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ถ้าตอนนี้ทาน TEEVIR® วันละเม็ดก่อนนอน แล้วทาน Fluconazole ตอนเช้าอยู่ จะสามารถทา

ถ้าตอนนี้ทาน TEEVIR® วันละเม็ดก่อนนอน แล้วทาน Fluconazole ตอนเช้าอยู่ จะสามารถทาน Doxycycline เช้าและเย็นครั้งละเม็ด ยาจะเกิด interaction กันไหมคะ

[รหัสคำถาม : 149] วันที่รับคำถาม : 01 ธ.ค. 63 - 10:34:43 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

TEEVIR® เป็นยาสูตรผสมซึ่งประกอบด้วยยา 3 ชนิดคือ tenofovir disoproxil fumarate 300 mg, emtricitabine 200 mg และ efavirenz 600 mg[1] ยานี้จัดเป็นยาต้านไวรัส และต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง อาการข้างเคียงที่อาจพบได้ เช่น ผื่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ วิงเวียน นอนไม่หลับ การทำงานของตับหรือไตผิดปกติ [2]
ยา efavirenz อาจรบกวนการทำงานของเอนไซม์ตับที่ทำหน้าที่แปรรูปยาในร่างกาย จึงอาจส่งผลต่อระดับยาในเลือดของยาชนิดอื่นได้หากใช้ยาร่วมกัน เช่น การใช้ยา efavirenz ร่วมกับยากลุ่ม Ergot ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน จะทำให้ระดับยากลุ่ม ergot เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะ ergotism ได้ โดยเกิดจากภาวะที่มีหลอดเลือดส่วนปลายหดตัวอย่างรุนแรง เช่น แขนหรือขาเกิดการขาดเลือดถ้าเป็นที่สมองก็ทำให้ชักหรืออัมพาตได้[3]
Fluconazole เป็นยาต้านเชื้อรา อาการข้างเคียงที่อาจพบได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ยานี้ถูกขับออกทางไตเป็นหลัก แต่อาจมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตับที่ทำหน้าที่แปรรูปยาในร่างกาย จึงอาจส่งผลทำให้ระดับยาในเลือดของชนิดอื่นเพิ่มสูงขึ้น เช่น warfarin (ยาที่ต้านการแข็งตัวของเลือด) และอาจทำให้เลือดออกผิดปกติได้[4]
Doxycycline เป็นยาฆ่าเชื้อจัดอยู่ในกลุ่ม tetracyclines หลังจากเข้าสู่ร่างกาย ยาจะถูกแปรรูปที่ตับและขับออกจากร่างกายทางไต 40%[5] ยานี้ไม่ควรรับประทานพร้อมนมหรือยาลดกรด เพราะจะทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อน ส่งผลให้ยา doxycycline ถูกดูดซึมลดลง ระดับยาในเลือดไม่เพียงพอในการรักษา หากจำเป็นต้องรับประทานร่วมกันควรรับประทานยาห่างจากนมหรือยาลดกรดอย่างน้อย 2 ชั่วโมง[6]
จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวการเกิดอันตรกิริยาระหว่าง tenofovir disoproxil fumarate, emtricitabine, efavirenz, fluconazole และ doxycycline ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาต่อกันของยาดังกล่าว[7][8]


เอกสารอ้างอิง
1.MIMS Online Thailand.TEEVIR®[Internet].2016.Available from: http://www.mims.com/thailand/drug/info/teevir®
2. Micromedex®.Teevir®.Available from: https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/EFE46E/ND_PR/.cited 2020 Oct 23.
3.Bureau of AIDS, TB and STIs. Thailand National Guideline on HIV/ AIDS treatment and prevention 2017.Department of Disease Control, Ministry of Public Health Thailand; 2017.
4.Micromedex®.fluconazole.Available from: https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/EDAC20/ND_PR/.cited 2020 Oct 23.
5. Micromedex®.fluconazole.Available from: https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/CF957C/ND_PR/.cited 2020 Oct 23.
6.คณะอนุกรรมการการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม.2562. คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม.101.
7.Lexi-Comp, Inc.Teevir®, doxycycline. In: drug interaction.[Online]. Available from: UpToDate online[cited 2020 Oct 23].
8.Lexi-Comp, Inc.fluconazole, doxycycline. In: drug interaction.[Online]. Available from: UpToDate online[cited 2020 Oct 23].
วันที่ตอบ : 01 ธ.ค. 63 - 10:36:50
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110