ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Dicloxacillin induced hemolysis anemia (G6PD)

Dicloxacillin induced hemolysis anemia (G6PD)

[รหัสคำถาม : 161] วันที่รับคำถาม : 04 ธ.ค. 63 - 19:09:28 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Dicloxacillin เป็นยาในกลุ่ม penicillins มีข้อบ่งใช้คือ รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทีไวต่อยานี้
อาการข้างเคียงที่อาจพบได้จากยานี้ เช่น ปวดท้อง, ท้องเสีย, คลื่นไส้, อาเจียน, ผื่นผิวหนัง, ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ, โลหิตจาง, เม็ดเลือดขาวต่ำ เป็นต้น [1]
ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD เป็นความผิดปกติที่ทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกได้เมื่อร่างกายได้รับสารบางชนิดที่มีคุณสมบัติเป็น oxidants หรือได้รับยาบางชนิด เช่น ยารักษามาเลเรียบางชนิด (เช่น Primaquine, Chloroquine) ยาฆ่าเชื้อบางชนิด (เช่น Dapsone, Furazolidone, Nitrofurantoin, Quinolones, Sulphonamides), Rasburicase, Aspirin และสารอื่น ๆ เช่น Naphthalene, Methylene blue, Fava beans เป็นต้น [2]
อย่างไรก็ตาม ไม่พบข้อห้ามใช้ Dicloxacillin ในผู้ที่มีภาวะพร่อง G6PD[1]

เอกสารอ้างอิง

[1] Dicloxacillin. In: Geriatric Lexi-Drugs [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexi-Comp, Inc.; 2020 [cited July 19, 2020]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/4668535?cesid=5kVdLc2zRWh&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Ddicloxacillin%26t%3Dname%26va%3Ddicloxacillin#coi

[2] Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. In: BMJ Best Practice [database on the Internet]: BMJ Best Practice, Inc.; 2020 [cited July 19, 2020]. Available from: https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/704/pdf/704/Glucose-6-phosphate%20dehydrogenase%20deficiency.pdf?fbclid=IwAR2nx99KX9xsxtqjX69v26QiI-PAvvkKxKE0KIwTrlynSnEuyWqCmw_TYi4

วันที่ตอบ : 04 ธ.ค. 63 - 19:11:02
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110