ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ถ้าเป็น Tonsillitis เคยไปหาหมอครั้งนึงแล้ว ได้ Azithromycin 500 สองกระปุกไปกินวันละ 500 mg เป็นเวลา 10 วัน (มีประวัติแพ้ Ampicillin เป็นผื่นขึ้นทั้งตัวตอนเด็กๆ) อาการหายไปได้สองอาทิตย์แล้วกลับมาเป็นใหม่ ครั้งนี้ได้ให้ Azithromycin 500 สองกระปุกเหมือนเดิม แต่คราวนี้แพทย์สั่ง Cefixime เพิ่มให้กิน 200 mg เช้า เย็น อยากทราบว่าทานได้ไหมครับหรือไม่ควรทาน
[รหัสคำถาม : 165] วันที่รับคำถาม : 29 ธ.ค. 63 - 14:15:25 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ต่อมทอนซิลอักเสบมีสาเหตุเกิดได้จากไวรัสหรือแบคทีเรีย แต่ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส (ร้อยละ 80-90) เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุหลัก ได้แก่ rhinovirus ส่วนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญ ได้แก่ เชื้อ beta-hemolytic Streptococcus group A (GAS) ในกรณีที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ยาที่ควรใช้รักษาเป็นอันดับแรก คือ ยากลุ่ม penicillins ได้แก่ ยา penicillin V หรือ amoxicillin[1]
จากการสืบค้นข้อมูลการศึกษาในการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคต่อมทอนซิลอักเสบ มีดังนี้ การศึกษาของ Müller และคณะ (1996) เป็นการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างยา azithromycin และ roxithromycin ในอาสาสมัคร 440 คน ที่มีต่อมทอนซิลหรือคออักเสบจากการติดเชื้อ GAS ขนาดยาที่ใช้ คือ ยา azithromycin 500 mg วันละ 1 ครั้ง นาน 3 วัน และยา roxithromycin 150 mg วันละ 2 ครั้ง นาน 10 วัน พบว่า ยา azithromycin มีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะต่อมทอนซิลหรือคออักเสบจากการติดเชื้อ GAS ได้ 100% สำหรับยา roxithromycin มีประสิทธิภาพการรักษาภาวะดังกล่าวได้ 94% สรุปได้ว่าการรักษาภาวะต่อมทอนซิลหรือคออักเสบจากในการติดเชื้อ GAS ยา azithromycin มีประสิทธิภาพมากกว่า roxithromycin[2] ส่วนการศึกษาของ Rush และคณะ (2003) เป็นการศึกษาประสิทธิภาพ amoxicillin-clavulanate, azithromycin และ cefixime ในการรักษาคออักเสบจากการติดเชื้อ GAS บริเวณลำคอในเด็กอายุ 2-9 ปี ที่ถูกยืนยันด้วยผลการเพาะเชื้อ มีการสุ่มให้รับยา cefixime (8mg/kg/day) นาน 10 วัน หรือ amoxicillin-clavulanate (90 mg/kg/day) นาน 10 วัน หรือ azithromycin (12 mg/kg/day) นาน 5 วัน พบว่า ยา amoxicillin-clavulanate มีประสิทธิภาพในการรักษา 100%, azithromycin 90%, cefixime 86% สรุปได้ว่าการรักษาคออักเสบจากการติดเชื้อ GAS ยา amoxicillin-clavulanate มีประสิทธิภาพมากกว่ายา azithromycin และ cefixime ตามลำดับ[3]
จากแนวทางการรักษาโรคคออักเสบของ Infectious Diseases Society of America (IDSA) (2012) สำหรับผู้ที่แพ้ยากลุ่ม penicillins ให้ใช้ยา azithromycin 500 mg วันละ 1 ครั้ง นาน 5 วัน หรือ clindamycin 300 mg วันละ 3 ครั้ง นาน 10 วัน หรือ clarithromycin 250 mg วันละ 2 ครั้ง นาน 10 วัน[4] สำหรับแนวทางการรักษาโรคดังกล่าวในประเทศไทยจากคู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (พ.ศ.2558) แนะนำว่าผู้ที่แพ้ยากลุ่ม penicillins ควรใช้ยา roxithromycin ขนาด 500 mg วันละ 1 ครั้ง นาน 10 วัน[1,5] แต่ยังไม่พบข้อมูลการใช้ยา azithromycin ร่วมกับ cefixime ในการรักษาต่อมทอนซิลอักเสบ อย่างไรก็ตามจากแนวทางการรักษาโรคคออักเสบจากการติดเชื้อ GAS ในประเทศไทย พบว่าหากผู้ป่วยแพ้ยา penicillins สามารถเลือกใช้ยา roxithromycin แทนได้[1,4,5]


เอกสารอ้างอิง
1. วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ . แนวปฏิบัติการจ่ายยตานจุลชีพอย่างสมเหตุผลในอาการหวัดเจ็บคอ ท้องเสีย และแผลสด. ใน: วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์, บรรณาธิการ. การใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา (Rational Drug Use in Community Pharmacy: RDU Pharmacy). กรุงเทพมหานคร: คณะทำงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา; 2560.
2. Müller O. An open comparative study of azithromycin and roxithromycin in the treatment of acute upper respiratory tract infections. J Antimicrob Chemother. 1996 Jun;37 Suppl C:83-92. doi: 10.1093/jac/37.suppl_c.83. PMID: 8818849.
3. Rush C, Simon MW. The effect of amoxicillin-clavulanate, cefixime and azithromycin on normal throat flora in children with group A streptococcal pharyngitis. Clin Pediatr (Phila). 2003 Jun;42(5):447-9. doi: 10.1177/000992280304200511. PMID: 12862350.
4. Clinical Practice Guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2012;55:1279-82.
5. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล. คู่มือการดำเนินงาน โครงการโรงพยาบาลส่งเสริม การใช้ยาอย่างสมเหตุผล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2558. หน้า 85-86.

วันที่ตอบ : 29 ธ.ค. 63 - 14:18:34
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110