ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
สามารถใช้ dopamine ร่วมกับ furosemide ได้หรือไม่ จะเกิด drug interaction หรือไม่

สามารถใช้ dopamine ร่วมกับ furosemide ได้หรือไม่ จะเกิด drug interaction หรือไม่ แล้วจะต้องบริหารยาอย่างไร

[รหัสคำถาม : 168] วันที่รับคำถาม : 29 ธ.ค. 63 - 22:02:44 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา furosemide เป็นยาในกลุ่มยาขับปัสสาวะ (potent diuretic) มีข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการบวมน้ำที่เกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลว โรคตับแข็ง โรคไต หรืออาการบวมน้ำในปอดเฉียบพลัน [1] ส่วนยา dopamine เป็นยาในกลุ่ม adrenergic agonist agent มีข้อบ่งใช้สำหรับเสริมในการรักษาภาวะช็อก [2]
จากคำถามว่า สามารถใช้ยา dopamine ร่วมกับยา furosemide ได้หรือไม่ จะเกิดอันตรกิริยา (drug interaction) หรือไม่ และต้องบริหารยาอย่างไร เนื่องจากคำถามไม่ชัดเจนในเรื่องรูปแบบยาและการนำไปใช้ ดังนั้นการตอบคำถามจะขออธิบายในรูปแบบยาฉีดและการนำไปใช้เพื่อรักษาโรคหัวใจล้มเหลว โดยข้อมูลจากการศึกษามีดังนี้
จากข้อมูลการศึกษาแบบการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized controlled trial: RCT) จำนวน 3 การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาของ Sharma และคณะ (2018)[3] Shah และคณะ (2014) [4] และ Triposkiadis และคณะ (2014)[5] ซึ่งทั้ง 3 การศึกษาได้มีการบริหารยา furosemide ร่วมกับยา dopamine แต่ยังไม่พบการเกิดอันตรกิริยาเมื่อบริหารยา furosemide ร่วมกับยา dopamine และไม่พบความแตกต่างในเรื่องของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มที่ได้รับยา furosemide เพียงอย่างเดียวและกลุ่มที่ได้รับยา furosemide ร่วมกับยา dopamine [3][4][5] แต่พบว่าการให้แบบ continuous infusion furosemide (CI) มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการทำงานผิดปกติของไตมากกว่ากลุ่ม intermittent bolus (IB) (CI 16.01% vs IB 4.62% p=0.02)[3] โดยกลุ่ม IB มีการขับปัสสาวะที่ดีกว่าใน 24 ชั่วโมงแรก (CI 721.57 ± 447.99 vs IB 1117.15 ± 726.70 p=0.002) ระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่สั้นกว่า (CI 6.77 ± 3.21 วัน vs IB 5.03 ± 3.33 วัน p=0.023)[4] และพบการทำงานของไตที่แย่ลงในกลุ่มที่ได้รับยา furosemide ขนาดสูงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาขนาดต่ำ (ยาขนาดสูง 24% vs. ยาขนาดต่ำ 7%, P<0.0001) [5]
สรุป จากการสืบค้นข้อมูลยังไม่พบการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา furosemide และยา dopamine[3][6][7] ในรูปแบบยาฉีดที่ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งสามารถให้ยาทั้งสองร่วมกันได้ผ่าน Y-site โดยยา furosemide 5mg/mL ของบริษัท Abbott เข้ากันได้กับยา dopamine 12.8 mg/mL ของบริษัท Astra และยา furosemide 5mg/mL ของบริษัท American Regent เข้ากันได้กับ dopamine 12.8 mg/mL ของบริษัท DuPont ซึ่งเข้ากันได้ทางกายภาพเป็นเวลา 3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง แต่หากเป็นบริษัทอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานั้นจะเกิดตะกอนสีขาวในทันที และยา furosemide 10 mg/mL ของบริษัท American Regent เข้ากันไม่ได้กับ dopamine 3.2 mg/mL ของบริษัท Abbott โดยพบการตกตะกอนใน 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 27ºC [7][8] ด้านการบริหารยาแนะนำเป็น intermittent bolus furosemide ขนาดต่ำร่วมกับ dopamine infusion ขนาดต่ำ.

เอกสารอ้างอิง
[1] UpToDate. Furosemide. Available at: http://www.uptodate/Furosemide.com. Accessed
December, 16, 2020.
[2] UpToDate. Dopamine. Available at: http://www.uptodate/Furosemide.com. Accessed
December, 16, 2020.
[3] Sharma K, Vaishnav J, Kalathiya R, Hu JR, Miller J, Shah N, Hill T, Sharp M, Tsao A, Alexander KM,
Gupta R, Montemayor K, Kovell L, Chasler JE, Lee YJ, Fine DM, Kass DA, Weiss RG, Thiemann DR, Ndumele CE, Schulman SP, Russell SD; Osler Medical Housestaff. Randomized Evaluation of Heart Failure With Preserved Ejection Fraction Patients With Acute Heart Failure and Dopamine: The ROPA-DOP Trial. JACC Heart Fail. 2018 Oct;6(10):859-870. doi: 10.1016/j.jchf.2018.04.008. Epub 2018 Aug 8. PMID: 30098962.
[4] Shah RA, Subban V, Lakshmanan A, Narayanan S, Udhayakumaran K, Pakshirajan B,
Krishnamoorthy J, Latchumanadhas K, Janakiraman E, Mullasari AS. A prospective, randomized study to evaluate the efficacy of various diuretic strategies in acute decompensated heart failure. Indian Heart J. 2014 May-Jun;66(3):309-16. doi: 10.1016/j.ihj.2014.03.006. Epub 2014 Apr 18. PMID: 24973836; PMCID: PMC4121756.
[5] Triposkiadis FK, Butler J, Karayannis G, Starling RC, Filippatos G, Wolski K, Parissis J, Parisis C,
Rovithis D, Koutrakis K, Skoularigis J, Antoniou CK, Chrysohoou C, Pitsavos C, Stefanadis C, Nastas J, Tsaknakis T, Mantziari L, Giannakoulas G, Karvounis H, Kalogeropoulos AP, Giamouzis G. Efficacy and safety of high dose versus low dose furosemide with or without dopamine infusion: the Dopamine in Acute Decompensated Heart Failure II (DAD-HF II) trial. Int J Cardiol. 2014 Mar 1;172(1):115-21. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.12.276. Epub 2014 Jan 10. PMID: 24485633.
[6] Micromedex. Drug interaction. Available at:
https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.ShowDrugInteractionsResults. Accessed December, 16, 2020.
[7] Gerald K, McEvoy, Elaine K, Snow. Furosemide. Handbook on Injectable Drugs 19th edition. 2017;
572-81.
[8] Gerald K, McEvoy, Elaine K, Snow. Dopamine. Handbook on Injectable Drugs 19th edition. 2017;
425-32.

วันที่ตอบ : 29 ธ.ค. 63 - 22:07:28
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110