ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Ceftriaxone injectable compatible กับ 3% Sodium Chloride
solution หรือไม่ เนื่อ


Ceftriaxone injectable compatible กับ 3% Sodium Chloride
solution หรือไม่ เนื่องจากไม่ใช่ Usual diluent ไม่พบผลการทดสอบ และพยาบาลอยาก Admixture

[รหัสคำถาม : 171] วันที่รับคำถาม : 30 ธ.ค. 63 - 08:48:08 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

3% Sodium chloride solution มีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะโซเดียมต่ำ (hyponatremia) และถูกจัดให้เป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) ตาม Institutes for Safe Medication Practices (ISMP)[1] อีกทั้งยา Ceftriaxone เป็นยาที่อยู่ในรูปเกลือ sodium 1 กรัมของยามี sodium 3.6 mEq หรือ 83 mg นอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาถึงความคงตัว หากนำ 3% Sodium chloride solution มาผสมกับ Ceftriaxone[2,3] ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้นำมาผสมกัน เนื่องจาก 3% Sodium chloride solution เป็นสารละลาย hypertonic solution มีค่า osmolarity ที่สูง มี sodium 513 mEq/L เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการระคายเคืองหลอดเลือดดำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรั่วออกนอกหลอดเลือดจะทำให้เกิดการระคายเคืองหลอดเลือดมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงในการได้รับโซเดียมในปริมาณมากเกิน จนเกิดเป็นภาวะ osmotic demyelination syndrome (ODS) ได้ [1]
ดังนั้นการผสมยา Ceftriaxone ควรผสมกับสารน้ำที่มีรายงานความเข้ากันได้ดีและหาได้ทั่วไป เช่น 0.9% Sodium chloride หรือ 5% Dextrose เพื่อให้ได้สารละลายยาความเข้มข้นอยู่ในช่วงระหว่าง 10 – 40 mg/mL[2,3] ที่มีความคงตัวดีและปลอดภัยกับผู้ป่วย

เอกสารอ้างอิง
1. Lexicomp. Sodium chloride preparations (saline and oral salt tablets): Drug information. UptoDate. Available from https://www.uptodate.com/contents/sodium-chloride-preparations-saline-and-oral-salt-tablets-drug-information?search=3%20saline& source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1 (Accessed on December 16, 2020.)
2. McEvoy GK, Snow EK, Miller J et.al. Handbook on injectable drugs. 19th ed. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists. 2017; 260-66.
3. Corbett AH, Dana WJ, Golembiewski JA, Gonzales JP, Johnson S, Lowe JF, et.al. Drug information handbook. 25th ed. Hudson, Ohio: Lexi-Comp Wolters Kluwer; 2017; 349-53.
วันที่ตอบ : 30 ธ.ค. 63 - 14:13:46
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110