ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ทำไม dose clindamycin แบบ oral จึงมีขนาดต่ำกว่า IV ครับ เป็นสาเหตุด้าน Safety หร

ทำไม dose clindamycin แบบ oral จึงมีขนาดต่ำกว่า IV ครับ เป็นสาเหตุด้าน Safety หรือ efficacy

[รหัสคำถาม : 173] วันที่รับคำถาม : 30 ธ.ค. 63 - 12:45:38 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา clindamycin เป็นยาปฏิชีวนะสำหรับรักษาโรคติดเชื้อ โดยขนาดยา clindamycin ที่แนะนำในการรักษาการติดเชื้อ anaerobic bacteria รุนแรง คือ 150-450 mg รับประทานทุก 6-8 ชั่วโมง (ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 1.8 กรัมต่อวัน) หรือ 1.2-2.7 กรัมต่อวัน แบ่งให้ทุก 6-12 ชั่วโมง เมื่อให้ทางหลอดเลือดดำ (ขนาดบริหารทางหลอดเลือดดำ สูงสุดไม่เกิน 4.8 กรัมต่อวัน) ซึ่งจะเห็นได้ว่าขนาดยารับประทานที่แนะนำและขนาดยาสูงสุดต่อวันจะมีขนาดต่ำกว่ายาที่บริหารทางหลอดเลือดดำ [1] จากข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์ของยารับประทาน clindamycin พบว่ายาสามารถดูดซึมได้ดีจากทางเดินอาหาร และมี bioavailability สูงถึง 90% [2] แต่การให้ยารับประทานในขนาดสูง มักทำให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ต่อทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หลอดอาหารอักเสบ เป็นต้น [3] จากการศึกษาในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี พบว่าอาสาสมัครสามารถทนยาได้ดีเมื่อให้ยา clindamycin ในปริมาณมากถึง 2 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 14 วัน แต่อุบัติการณ์ของผลไม่พึงประสงค์ต่อทางเดินอาหารที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยาในปริมาณที่สูงขึ้น [5] นอกจากนี้มีรายงานกรณีการเกิด clindamycin-induced esophagitis (หลอดอาหารอักเสบ) อุบัติการณ์พบได้ไม่บ่อย การป้องกันสามารถทำได้โดยแนะนำให้ผู้ป่วยที่รับประทานยา clindamycin ดื่มน้ำตามมากๆ และนั่งตัวตรงหลังรับประทานยา ในกรณีที่เกิดหลอดอาหารอักเสบ ให้หยุดยา clindamycin และให้ยากลุ่ม Proton pump inhibitor (PPI) ร่วมกับ sucralfate [4]


เอกสารอ้างอิง
[1] Medscape. Clindamycin (Rx).Drugs & Diseases.Retrived December 14,2020,from
https://reference.medscape.com/drug/cleocin-clindesse-clindamycin-342558
[2] Mims. Clindamycin. Retrived December 14,2020, from
https://www.mims.com/thailand/drug/info/clindamycin?mtype=generic
[3] Béïque, L., & Zvonar, R. (2015). Addressing Concerns about Changing the Route of
Antimicrobial Administration from Intravenous to Oral in Adult Inpatients. The Canadian journal of hospital pharmacy, 68(4), 318–326. https://doi.org/10.4212/cjhp.v68i4.1472
[4] Bestari, M. B., Agustanti, N., & Abdurachman, S. A. (2019). Clindamycin-Induced Esophageal Injury: Is It an Underdiagnosed Entity?. Clinical medicine insights. Case reports, 12, 1179547619884055. https://doi.org/10.1177/1179547619884055
[5] Mims. Dalacin C300 (Clindamycin). Retrived December 21,2020, from
https://www.mims.com/malaysia/drug/info/dalacin%20c%20300?type=full

วันที่ตอบ : 30 ธ.ค. 63 - 12:57:23
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110