ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการให้ hydralazine 25 mg 2 tab q 8 hr กับ hydralazine 25 mg

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการให้ hydralazine 25 mg 2 tab q 8 hr กับ hydralazine 25 mg 2*3 มี efficacy ที่แตกต่างกันมั้ยคะ

[รหัสคำถาม : 175] วันที่รับคำถาม : 30 ธ.ค. 63 - 16:49:00 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา hydralazine มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดแดงโดยตรง[1] ซึ่งขนาดและวิธีการให้ยาที่แนะนำคือ เริ่มต้นด้วยขนาดยา 10 mg รับประทานวันละ 4 ครั้ง และหากยังไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ภายใน 2-4 วัน สามารถเพิ่มขนาดยาเป็น 25 mg และเพิ่มได้ถึง 50 mg วันละ 4 ครั้ง โดยขนาดยาสูงสุดคือ 300 mg/day[2]
ข้อมูลของยา hydralazine ชนิดรับประทานในการลดความดันโลหิตพบว่า ระยะเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (onset of action) คือ 20-30 นาที ระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยา (duration) คือ 3-8 ชั่วโมง ระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการกำจัดยาออกจากร่างกาย (half-life) คือ 2-8 ชั่วโมง และชีวประสิทธิผล (bioavailability) คือ 30-50% ซึ่งชีวประสิทธิผลจะแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับความสามารถในการกำจัดยา (acetylator status)[3]
การให้ยา hydralazine 25 mg ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หรือเป็นการรับประทานยาตามมื้ออาหาร ซึ่งกำหนดเวลาในการรับประทานยาที่ไม่แน่นอน ทำให้ระยะห่างของการให้ยาแต่ละครั้งแตกต่างกันไปอยู่ในช่วงประมาณ 4-12 ชั่วโมง จึงอาจไม่ครอบคลุมระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ลดความดันโลหิต (3-8 ชั่วโมง) ดังนั้นการให้ยา hydralazine 25 mg ครั้งละ 2 เม็ด ทุก 8 ชั่วโมง จึงน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า เนื่องจากสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ครอบคลุมตลอดทั้งวัน

เอกสารอ้างอิง
[1] hydralazine [online]. [cited 2020 Dec 14]. Available from :
https://accessmedicine.mhmedical.com/drugs.aspx?gbosID=426681#monoNumber=426681§ionID=243248264&tab=tab0
[2] hydralazine (Rx) [online]. [cited 2020 Dec 14]. Available from :
https://reference.medscape.com/drug/apresoline-hydralazine-342400#0
[3] Corbett AH, Dana WJ, Golembiewski JA, Gonzales JP, Johnson S, Lowe JF, et al. Drug information
handbook. 25thed.United States: Wolters Kluwer.2016:881.

วันที่ตอบ : 30 ธ.ค. 63 - 17:05:24
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110