ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
แพทย์สั่งใช้ enoxaparin inj SC 60 mg q 12 h เป็นเวลา 7 วัน ครั้งแรกฉีดตอน 13:00

แพทย์สั่งใช้ enoxaparin inj SC 60 mg q 12 h เป็นเวลา 7 วัน ครั้งแรกฉีดตอน 13:00 น. พยาบาลนัดฉีดครั้งถัดไปเวลา 01:00 น. ที่ห้องฉุกเฉิน แต่ผู้ป่วยไม่สะดวกเดินทางมากลางดึก จึงขอปรับเป็นเวลาที่สะดวก จึงไม่แน่ใจว่าสามารถนัดฉีดครั้งถัดไปเป็นเวลา 21:00 น. แทนได้หรือไม่ ยาจะสูญเสียประสิทธิภาพหรือเกิดอาการข้างเคียงอะไรหรือไม่ที่ฉีดใกล้กับครั้งแรกเกินไป

[รหัสคำถาม : 178] วันที่รับคำถาม : 31 ธ.ค. 63 - 01:07:34 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Enoxaparin เป็นยาในกลุ่ม low molecular weight heparin มีฤทธิ์เป็น anticoagulant บริหารยาโดยการฉีดแบบ subcutaneous สำหรับข้อบ่งใช้ของ enoxaparin ประกอบด้วย VTE prophylaxis, acute VTE treatment และ unstable angina หรือ non Q-wave MI ซึ่งขนาดยาและวิธีบริหารยาจะขึ้นอยู่ข้อบ่งใช้ [1] โดยทั่วไปจะฉีดทุก 12 ชั่วโมงหรือวันละครั้ง และควรฉีดตามรอบเวลาเดิมทุกวัน [2] ในการใช้ enoxaparin inj SC 60 mg q 12 h เป็นเวลา 7 วัน ซึ่งเดิมกำหนดรอบเวลาคือ 13.00 และ 01.00 น. หากต้องการเลื่อนเวลาเข้ามาจาก 01.00 น. เป็น 21.00 น. ซึ่งห่างจากการฉีดครั้งก่อนหน้า 8 ชั่วโมง จาก Information Sheet for Primary Care Prescribers ของ National Health Service (NHS) ได้แนะนำว่าในกรณีที่ไม่สามารถฉีดตามรอบเวลาเดิมหรือต้องการปรับรอบเวลาให้สะดวกต่อการฉีด สามารถทำได้โดยค่อยๆปรับเวลาทีละน้อยภายใน 2–3 วันตามคำแนะนำของแพทย์ ซึ่งการปรับรอบเวลาที่สามารถยอมรับได้อยู่ในช่วง 2 ชั่วโมงนับจากรอบเวลาเดิม [3]
เมื่อพิจารณาข้อมูลทาง pharmacokinetics พบว่าเมื่อบริหารยา enoxaparin ทาง subcutaneous จะมีระดับยาสูงสุด (peak effect) ที่ 3-5 ชั่วโมง ในกรณีที่ให้ยาขนาด 1 mg/kg วันละ 2 ครั้ง จะมีค่าเฉลี่ยระดับ anti-Xa สูงสุดและต่ำสุดเท่ากับ 1.2 และ 0.52 IU/mL ตามลำดับ [2] และ Target peak anti-Xa กรณีได้รับ enoxaparin วันละ 2 ครั้งอยู่ในช่วง 0.6–1.0 IU/mL [4] ดังนั้นเมื่อให้ยาซ้ำห่างจากครั้งก่อน 8 ชั่วโมงมีความเป็นไปได้สูงว่าระดับ anti-Xa น่าจะอยู่ในช่วงของ Target peak anti-Xa จึงมีประสิทธิภาพในการรักษา อย่างไรก็ตามควรติดตามอาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากยา เช่น bleeding complications
ดังนั้นการแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยรายนี้สามารถทำได้โดยค่อยๆปรับเวลาเลื่อนเข้ามาทีละน้อย (เลื่อนเข้า 2 ชั่วโมง) ตามคำแนะนำของ NHS โดยหากผู้ป่วยได้รับยาครั้งแรกของวันเวลา 13.00 น. ให้นัดฉีดครั้งถัดไปเวลา 23.00 น. (เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง) สำหรับในวันต่อมานัดฉีดเวลา 9.00 น. (เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง) และฉีดครั้งถัดไปที่เวลา 21.00 น. จากนั้นวันต่อไปให้นัดฉีดทุก 12 ชั่วโมงตามรอบเวลาใหม่ คือ 9:00 และ 21:00 น. และในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับ enoxaparin ในระยะยาวร่วมกับ warfarin สามารถหยุดยา enoxaparin ได้หาก INR อยู่ในช่วงเป้าหมาย [1]
เอกสารอ้างอิง
1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug Information Handbook International. 15th ed., Ohio, USA: Lexi-com; 583-5.
2. Lovenox 100 mg/ml injection. Product monograph. Available at: http://products.sanofi.ca/en/lovenox.pdf. (Accessed on 14 December, 2020.)
3. Information sheet for Enoxaparin for Primary Care Prescribers. Available at: https://www.nottsapc.nhs.uk/media/1080/enoxaparin-info-sheet.pdf?fbclid=IwAR1YjTbnTeJ7-rgGNC6rfGslVjgyHg63eS3z0Ngp5bSPVTBXtN6NaI59QNE. (Accessed on 14 December, 2020.)

วันที่ตอบ : 31 ธ.ค. 63 - 01:17:47
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110