ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Antihistamine มีประโยชน์ในโรคผิวหนังจากเชื้อราหรือไม่ เช่น ใช้บรรเทาอาการคันในโร

Antihistamine มีประโยชน์ในโรคผิวหนังจากเชื้อราหรือไม่ เช่น ใช้บรรเทาอาการคันในโรคกลาก เกลื้อน ตกขาวจากการติดเชื้อราในช่องคลอด

[รหัสคำถาม : 186] วันที่รับคำถาม : 05 ม.ค. 64 - 16:53:42 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา (Superficial mycosis) เช่น เกลื้อน (pityriasis versicolor), กลาก (dermatophytosis) และโรคติดเชื้อแคนดิดา (candidiasis) จะมีอาการแสดงที่แตกต่างกัน โรคติดเชื้อราที่ผิวหนังอาจมีอาการคันร่วมด้วย(1) ซึ่งกลไกการเกิดอาการคันในผู้ที่เป็นโรคผิวหนังจากเชื้อรายังไม่ทราบแน่ชัด(2) ยาที่ใช้รักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) ยารับประทาน เช่น ยากลุ่ม Allylamine (Terbinafine), ยากลุ่ม azoles (เช่น Itraconazole, Fluconazole) และ 2) ยาทาเฉพาะที่ เช่น ยากลุ่ม Polyenes (Nystatin), Ciclopirox, Tonaftate, ยากลุ่ม azoles (เช่น clotrimazole, econazole, miconazole Sertaconazole)(1) การเลือกใช้ยารักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและบริเวณที่เป็นโรค ระยะเวลาในการรักษาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตอบสนองทางคลินิก การใช้ยาต้องคำนึงถึงปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ใช้ยาหลายชนิด สำหรับยาทาเฉพาะที่ ควรหลีกเลี่ยงยาผสมระหว่างยาต้านเชื้อรากับยาสเตียรอยด์ และอาจใช้ยาแก้แพ้ (antihistamine) เพื่อบรรเทาอาการคัน(3) ถึงแม้ว่าข้อบ่งใช้ของ Antihistamine เพื่อบรรเทาอาการคันในโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรายังไม่ชัดเจน(4)(5)(6)(7) ประกอบกับกลไกในการเกิดอาการคันในโรคดังกล่าวยังไม่ทราบแน่ชัด(2) แต่ในทางทฤษฎีแล้ว การอักเสบของผิวหนังเกิดได้จากหลายสาเหตุ รวมทั้งการติดเชื้อ เมื่อมีการอักเสบจะมีการหลั่งสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ เช่น Histamine, Serotonin, Prostaglandins, Leukotrienes, Thromboxane เป็นต้น ฤทธิ์ของ Histamine จะทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น หลอดเลือดขยายตัวและเพิ่ม vascular permeability, มีอาการคัน เป็นต้น(8) สำหรับยากลุ่ม Antihistamine มีข้อบ่งใช้ คือ รักษา Perennial allergic rhinitis, Seasonal allergic rhinitis, อาการคัน, Anaphylactic reactions, Urticaria, และอาการบวม เป็นต้น(4)(5)(6)(7) จากการที่อาการคันที่เกิดขึ้นในโรคติดเชื้อราที่ผิวหนังยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด ประกอบกับไม่มีการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการลดอาการคันจากการใช้ยากลุ่ม Antihistamine ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่า Antihistamine สามารถบรรเทาอาการคันได้มากน้อยเพียงใด
(1) DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM.Pharmacotherapy: a pathophysiological approach. 10th ed. New York:McGraw-Hill Education; 2017. p.1890-1903
(2) Chiu IM. Infection, Pain, and Itch. Neurosci Bull. 2018;34(1):109-119. doi:10.1007/s12264-017-0098-1
(3) Madhu R, Janaki C, Sentamilselvi G.Systemic therapy of dermatophytosis : Practical and systematic approach, Clinical Dermatology Review.2017;1:19-23
(4) Medscape [Internet].New York: WebMD;[cite 2020 Dec 30].Available from: https://reference.medscape.com/drug/chlortrimeton-chlorpheniramine-343386
(5) Medscape [Internet].New York: WebMD;[cite 2020 Dec 30].Available from: https://reference.medscape.com/drug/brompheniramine-343383
(6) Medscape [Internet].New York: WebMD;[cite 2020 Dec 30].Available from: https://reference.medscape.com/drug/claritin-reditabs-loratadine-343397
(7) Medscape [Internet].New York: WebMD;[cite 2020 Dec 30].Available from: https://reference.medscape.com/drug/quzyttir-zyrtec-cetirizine-343384
(8) Benly. P.Role of Histamine in Acute Inflammation.Pharm.Sci.&Res.2015;7(6):373-6

วันที่ตอบ : 05 ม.ค. 64 - 17:02:06
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110