ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
หน้ากาก medical mask, surgical mask และ non medical mask มีความแตกต่างกันอย่างไร

หน้ากาก medical mask, surgical mask และ non medical mask มีความแตกต่างกันอย่างไรคับ

[รหัสคำถาม : 194] วันที่รับคำถาม : 07 ม.ค. 64 - 09:50:38 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

หน้ากากอนามัย คือ หน้ากากที่ใช้เพื่อช่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ สารพิษ และเชื้อโรค ในหลายกรณี ซึ่งหน้ากากอนามัยมี 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ หน้ากากทางการแพทย์ (medical mask) หน้ากากกรองอนุภาค (respirator) และหน้ากากอนามัยทั่วไป (non-medical mask) [1],[2]
หน้ากากทางการแพทย์ (medical mask) หมายถึงหน้ากากแบบเรียบหรือแบบมีรอยจีบ ซึ่งแพทย์สวมใส่ขณะผ่าตัดหรือทำหัตถการ (surgical mask) [1],[2] หน้ากากชนิดนี้จัดเป็นเครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล มักมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลิตจากผ้าสปันบอนด์หรือเส้นใยสังเคราะห์แบบเมลท์ โบลน (melt blown) รวมถึงเส้นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ (เช่น โพลีพรอไพลีน โพลีเอทิลีน หรือเซลลูโลส) เรียงซ้อนกัน 3-4 ชั้น หน้ากากอนามัยชนิดนี้จำเป็นต้องได้รับการทดสอบคุณสมบัติตามวิธีการทดสอบมาตรฐาน (ASTM F2100, EN 14683 หรือเทียบเท่า) เพื่อทดสอบคุณสมบัติการกรองอนุภาค โดยหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ควรมีคุณสมบัติในการกรองละอองฝอยเบื้องต้นอย่างน้อยร้อยละ 95 (การกรองละอองฝอยขนาด 3 ไมโครเมตรจะต้องผ่านมาตรฐาน EN 14683 และ ASTM F2100 ส่วนการกรองละอองฝอยขนาด 0.1 ไมโครเมตรจะต้องผ่านมาตรฐาน ASTM F2100) รวมถึงมีความสะดวกในการหายใจ และสามารถต้านทานของเหลวซึมผ่านในระดับที่เหมาะสม [1]
หน้ากากอนามัยชนิดทั่วไป (non-medical mask) เป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้ในบุคคลทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับป้องกันบุคคลรอบข้างจากละอองฝอย (droplets) ของผู้สวมใส่ที่อาจมีไวรัสปะปนอยู่ โดยหน้ากากประเภทนี้ทำจากผ้าทอและผ้าชนิดไม่ถักทอ เช่น ผ้าฝ้าย ฝ้ายผสมเส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยพอลีเอสเตอร์ (polyesters) ผ้าสปันบอนด์ที่ระบายอากาศได้ (breathable spunbond) หรือเส้นใยพอลีพรอไพลีน (polypropylene) ซึ่งในแต่ชั้นของหน้ากากอนามัยชนิดทั่วไปอาจใช้ผ้าต่างชนิดกัน ทำให้หน้ากากอนามัยประเภทนี้มีคุณสมบัติการกรองและการระบายอากาศที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานทางสาธารณสุขหรือหน่วยงานทางการแพทย์ และมีเพียงไม่กี่แบบที่ผ่านการประเมินความเหมาะสม ดังนั้นหน้ากากอนามัยชนิดนี้จึงไม่ถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ควบคุมหรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามมีบางหน่วยงานได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของหน้ากากอนามัยชนิดนี้ เช่น สมาคมมาตรฐานสินค้าแห่งฝรั่งเศส (AFNOR Group) ที่ได้กำหนดมาตรฐานคุณสมบัติการกรองอนุภาคของแข็งหรือละอองฝอยไว้อย่างน้อยร้อยละ 70 และมีความสะดวกในการหายใจ [1]
สำหรับประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และหน้ากากอนามัยชนิดทั่วไป มีผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการ พบว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 28 ไมโครเมตรมากกว่าร้อยละ 97 ในขณะที่หน้ากากอนามัยทั่วไปชนิด 3 ชั้นที่ประกอบด้วยผ้าไม่ถักทอ (non-woven fabric material, TNT) มีประสิทธิภาพการกรองสูงกว่าร้อยละ 95 แต่หน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าฝ้ายมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 28 ไมโครเมตร เพียงร้อยละ 83 [3]
จากคำแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) แนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น โดยสวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือใช้วิธีผูกปมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เนื่องจากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่าการสวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สามารถป้องกันอนุภาคได้ ร้อยละ 85.4 และการมัดปมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สามารถป้องกันอนุภาคได้ร้อยละ 77 อีกทั้งยังพบว่าหากผู้แพร่เชื้อและผู้รับเชื้อสวมสวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จะสามารถลดการสัมผัสอนุภาคได้ร้อยละ 96.4 หรือผู้แพร่เชื้อและผู้รับเชื้อสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผูกปมจะสามารถลดการสัมผัสอนุภาคได้ร้อยละ 95.9 [4]

เอกสารอ้างอิง
[1]. World Health Organization. Mask use in the context of COVID-19 Interim guidance [Internet]. [cited 2021 May 17]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/ WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
[2]. Centers for Disease Control and Prevention. Improve the Fit and Filtration of Your Mask to Reduce the Spread of COVID-19 [Internet]. [cited 2021 May 17]. Available from: https://www.cdc .gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm.
[3]. Amendola L, Saurini MT, Di Girolamo F, Arduini F. A rapid screening method for testing the efficiency of masks in breaking down aerosols. Microchemical Journal. Sep 2020;157:104928. DOI: 10.1016/j.microc.2020.104928
[4]. Centers for Disease Control and Prevention. Maximizing Fit for Cloth and Medical Procedure Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and Exposure, 2021 [Internet]. [cited 2021 May 17]. Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm 7007e1.htm.

วันที่ตอบ : 29 มิ.ย. 64 - 13:17:40
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110