ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ปัจจุบันรับประทานยา sertraline และ risperidone เพื่อรักษาอาการซึมเศร้า สามารถรับ

ปัจจุบันรับประทานยา sertraline และ risperidone เพื่อรักษาอาการซึมเศร้า สามารถรับประทาน ยาเสริมธาตุเหล็กและ paracetamol ได้หรือไม่

[รหัสคำถาม : 206] วันที่รับคำถาม : 13 ก.พ. 64 - 02:07:58 ถามโดย : นักศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา sertraline เป็นยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ซึ่งมีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะซึมเศร้า (major depressive disorder) โรคย้ำคิดย้ำทำ (obsessive-compulsive disorder) โรคแพนิค (panic disorder) ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์ร้ายแรง (post-traumatic stress disorder) เป็นต้น ยาจะถูกแปรรูปโดยเอนไซม์ CYP2D6 ส่วนยา risperidone เป็นยากลุ่ม atypical antipsychotics ซึ่งมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคจิตเภท (schizophrenia) โรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder) และกลุ่มอาการออทิซึม (autistic disorder) ยาจะถูกแปรรูปโดยเอนไซม์ CYP2D6 เช่นกัน ดังนัน ในทางทฤษฎีแล้ว การใช้ยานี่ร่วมกับยาอื่นที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP2D6 จะส่งผลต่อระดับยาในเลือดได้
จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบอันตรกิริยาระหว่างยา sertraline ยา paracetamol และยา ferrous fumarate และไม่พบอันตรกิริยาระหว่างยา risperidone, paracetamol และยา ferrous fumarate อย่างไรก็ตามพบว่า ยา sertraline และยา risperidone มีอันตรกิริยาต่อกัน [1] เนื่องจากยา sertraline มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP2D6 ที่มีหน้าที่แปรรูปยา [2] ส่วนยา risperidone เป็นยาที่มีถูกแปรรูปในร่างกายผ่านเอนไซม์ CYP 2D6 [3] ดังนั้น การใช้ยาสองชนิดนี้ร่วมกันจะ อาจทำให้ระดับยา risperidone ในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้ [1] อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาผลของยา sertraline ต่อความเข้มข้นของยา risperidone และเมตาบอไลต์ของยา (9-hydroxyrisperidone) ในกระแสเลือด พบว่ายา sertraline ไม่ส่งผลต่อระดับยา risperidone และเมตาบอไลต์ หากใช้ยา sertraline ในขนาดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 mg/วัน แต่หากใช้ยา sertraline ในขนาดสูงกว่า 100 mg/วัน อาจส่งผลให้ระดับยา risperidone ในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้ [4]
การเพิ่มขึ้นของระดับยา risperidone ในกระแสเลือด อาจมีผลต่อหัวใจ เช่น เพิ่มความเสี่ยงการเกิด QT prolongation และ/หรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (ventricular arrhythmia) ได้ [1] ดังนั้นการใช้ยา sertraline ร่วมกับยา risperidone จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง [1],[2] โดยบริษัทผู้ผลิตแนะนำว่าหากมีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าวร่วมกัน จะต้องลดขนาดยา risperidone ลง โดยรับประทานไม่เกินวันละ 8 mg [1] การใช้ยาร่วมกันควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด สำหรับขนาดยาสูงสุดของ risperidone ไม่เกิน 8 mg/วัน [1],[5] และ sertraline ไม่ควรเกิน 100 mg/วัน [4] (ขนาดยาปกติของยา sertraline คือ 50-200 mg/วัน) [6] และจะต้องติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา [7]
โดยสรุป จากการสืบค้นข้อมูล ไม่พบข้อมูลการเกิดอันตรกิริยาของยา sertraline หรือยา risperidone กับ paracetamol หรือ ferrous fumarate และถึงแม้ว่ายา sertraline และ risperidone จะมีอันตรกิริยาระหว่างกัน แต่ยาดังกล่าวสามารถใช้ร่วมได้และควรใช้อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันยาเกินขนาดและควรติดตามอาการไม่ประสงค์อย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ทันที

เอกสารอ้างอิง
[1]. Drug Interactions. In DRUGDEX® System [database on the internet]. Greenwood Village, Co: Thomson Micromedex. [cited 2021 June 7]. Available from: https://www.micromedexsolutions. com/micromedex2/librarian/CS/EC0FB4/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/8EED81/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.FindDrugInteractions?navitem=topInteractions&isToolPage=true.
[2]. Sertraline. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2021 [updated 6 May 2021; cited 7 June 2021]. Available from: http://online.lexi.com.
[3]. Risperidone. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2021 [updated 6 May 2021; cited 7 June 2021]. Available from: http://online.lexi.com.
[4]. Spina E, DʼArrigo C, Migliardi G, Morgante L, Zoccali R, Ancione M, et al. Plasma risperidone concentrations during combined treatment with sertraline: Therapeutic Drug Monitoring. 2004;26(4):386–90. DOI: 10.1097/00007691-200408000-00008.
[5]. The American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of Patients with schizophrenia [Internet]. [cited 2021 June 7]. Available from: https://psychiatryonline.org/ doi/pdf/10.1176/appi.books.9780890424841.
[6]. The American Psychiatric Association. Treating Major Depressive Disorder A Quick Reference Guide [Internet]. [cited 2021 June 7]. Available from: https://psychiatryonline.org /pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/mdd-guide.pdf.
[7]. Spina E, de Leon J. Clinically relevant interactions between newer antidepressants and second-generation antipsychotics. Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology. พฤษภาคม 2014;10(5):721–46. DOI: 10.1517/17425255.2014.885504.

วันที่ตอบ : 23 มิ.ย. 64 - 22:17:20
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110