ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Albendazole ใช้รักษาการติดเชื้อพยาธิในเด็ก 1 ขวบ น้ำหนัก 9 กก. จะมีความปลอดภัยใน

Albendazole ใช้รักษาการติดเชื้อพยาธิในเด็ก 1 ขวบ น้ำหนัก 9 กก. จะมีความปลอดภัยในการรักษาหรืออาการข้างเคียงหรือไม่

[รหัสคำถาม : 223] วันที่รับคำถาม : 19 เม.ย. 64 - 11:56:54 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Albendazole เป็นยาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาให้ใช้รักษาโรคติดเชื้อพยาธิชนิดต่าง ๆ เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ พยาธิตัวตืด พยาธิเส้นด้าย และพยาธิแส้ม้า เป็นต้น[1][2] ขนาดยาและระยะเวลาการรักษาจะขึ้นกับชนิดของพยาธิและอายุ ส่วนข้อมูลในเด็กอายุ < 1 ปี ยังมีน้อย
- พยาธิไส้เดือน พยาธิเข็มหมุดหรือเส้นด้ายและพยาธิปากขอ เด็กอายุ 1-2 ปี : ขนาดยาที่แนะนำคือ 200 มิลลิกรัม รับประทานครั้งเดียวและอาจรับประทานซ้ำใน 3 สัปดาห์ ส่วนเด็กอายุ > 2 ปี : ขนาดยาที่แนะนำคือ 400 มิลลิกรัม รับประทานครั้งเดียวและอาจรับประทานซ้ำใน 3 สัปดาห์[1]
- พยาธิปากขอจากสัตว์ (cutaneous larva migrans) จะใช้ระยะเวลาการรักษานานกว่า เด็กอายุ 1-12 ปี : ขนาดยาที่แนะนำคือ 400 มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 3 วัน[2]
- พยาธิตัวตืด เด็กที่มีน้ำหนักตัว < 60 กิโลกรัม*: ขนาดยาที่แนะนำคือ รับประทาน 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 8-30 วัน ขนาดยาสูงสุดคือ 800 มิลลิกรัม/วัน[2][3] (*FDA approve in pediatrics (not specific age) [2]
ยา Albendazole มี 2 รูปแบบ ได้แก่ ยาเม็ด (ขนาดยา 200 มิลลิกรัม/เม็ด) และยาน้ำแขวนตะกอน (ขนาดยา 100 และ 200 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร)[4] ยา Albendazole มีข้อห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้หรือหรือแพ้ยาในกลุ่ม Benzimidazole และมีข้อควรระวังในผู้ที่มีการทำงานของตับผิดปกติ สำหรับผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ยา เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ มึนงง วิงเวียนศีรษะ ผมร่วง ไข้ และอาจทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ การทำงานของตับผิดปกติ เมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่าที่แนะนำ[1][2][3]
สำหรับความปลอดภัยของยา albendazole ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี มีข้อมูลจำกัด[3] จากการสืบค้นข้อมูลการศึกษาในเด็กอายุ ≤ 1 ปี พบการศึกษา เช่น
1. การศึกษาแบบ case series ในประเทศออสเตรเลีย พบว่า ทารก 4 ราย อายุ 8, 11, 12 และ 13 เดือน มีอาการผิวหนังอักเสบและสงสัยว่าติดเชื้อพยาธิ เมื่อได้รับ Albendazole 200 มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 3 วัน มีอาการทางคลินิกดีขึ้น แต่ในรายงานไม่ได้กล่าวถึงผลข้างเคียงจากการใช้ยา[5]
2. การศึกษาแบบ case report ในประเทศอินเดีย พบว่า ทารก 2 ราย อายุ 3 เดือน และ 8 เดือน ที่ถ่ายอุจจาระมีสีดำ ตัวซีดรุนแรง น้ำหนักตัวไม่ขึ้น และตรวจพบพยาธิในลำไส้ เมื่อได้รับการรักษาด้วย Albendazole ขนาด 200 มิลลิกรัม รับประทานครั้งเดียว มีอาการทางคลินิกดีขึ้น สามารถออกจากโรงพยาบาลหลังได้รับยา 3 วัน แต่ในรายงานไม่ได้กล่าวถึงผลข้างเคียงจากการใช้ยา[6]
3. การศึกษารูปแบบสุ่มในประเทศอินเดียในเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 1-5 ปี ที่ขาดสารอาหาร โดยให้ Albendazole ขนาด 400 มิลลิกรัม รับประทานครั้งเดียวร่วมกับวิตามินเอ ทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี พบว่ามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับเด็กที่ได้รับวิตามินเอเพียงอย่างเดียว (3.8 กิโลกรัม vs 2.8 กิโลกรัม ; p=10-11) แต่ในรายงานไม่ได้กล่าวถึงผลข้างเคียงจากการใช้ยา[7]
จากข้อมูลเท่าที่สืบค้นได้ ข้อมูลผลข้างเคียงจากการใช้ยาในเด็กเล็กยังมีน้อย ควรใช้ยาอย่างระมัดระวังและติดตามผลข้างเคียงจากการใช้ยาอย่างใกล้ชิด

เอกสารอ้างอิง
[1]. Albendazole. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2020 [cited 14 June 2021]. Available from: http://online.lexi.com. Subscription required to view.
[2]. Carol K, Jane H, Donna M. Pediatric & neonatal dosage handbook with international trade name index. 22nd ed. Hudson, Ohio : LexiComp, c2011
[3]. US Food and Drug Administration. ALBENZA (full prescribing information) [Internet]. [cited 14 July 2021]. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/020666s012lbl.pdf
[4]. บัญชียาหลักแห่งชาติ. Albendazole (รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร) [อินเตอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก http://ndi.fda.moph.go.th/drug_info/index?brand=&name=albendazole&rctype=&drugno=
[5]. Black MD, Grove DI, Butcher AR, Warren LJ. Cutaneous larva migrans in infants in the Adelaide Hills. Australas J Dermatol. 2010;51(4):281-284.
[6]. Bhatia V, Das MK, Kumar P, Arora NK. Infantile hookworm disease. Indian Pediatr. 2010;47(2):190-192.
[7]. Awasthi S, Peto R, Pande VK, et al. Effects of deworming on malnourished preschool children in India: an open-labelled, cluster-randomized trial. PLoS Negl Trop Dis. 2008;2(4):e223.

วันที่ตอบ : 23 ก.ค. 64 - 10:40:22
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110