ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ยาเหลียนฮัว ชิงเวินใช้รักษาโควิดได้หรือไม่

มีประชาชนซื้อยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลมาใช้เพื่อป้องกันและรักษาโควิด 19 อยากทราบว่ามีประโยชน์หรือไม่

[รหัสคำถาม : 257] วันที่รับคำถาม : 09 ส.ค. 64 - 09:33:34 ถามโดย : นักศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

เหลียนฮัว ชิงเวิน (Lianhua Qingwen) เป็นยาแพทย์แผนจีน ประกอบด้วยสมุนไพร 11 ชนิด ได้แก่ เหลี่ยงเคี้ยว, สายน้ำผึ้ง, มาฮวง, ซิ่งเหริ่น, เซิงสือเกา, ป่านหลานเกิน, ก้วนจ้ง, พลูคาว, พิมเสน, โกฐน้ำเต้า, โรดิโอลา, สะระแหน่ และชะเอมจีน ใช้สำหรับรักษาอาการหวัด และไข้หวัดใหญ่ ปัจจุบันหน่วยงานด้านการตรวจสอบอาหารและยาของประเทศจีนได้อนุมัติให้ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล มีข้อบ่งใช้เพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย[1] แต่ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการอนุญาตจาก อย.ของไทย ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย น้ำมูก ไอ เจ็บคอ ปวดหัว และตามความรู้การแพทย์แผนจีน ใช้ช่วยขจัดพิษ ลดไข้ บรรเทาอาการหวัดได้แก่ ไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย คัดจมูก ไอ น้ำมูก เจ็บคอ[2]
ข้อมูลการศึกษาในหลอดทดลอง พบว่า เหลียนฮัว ชิงเวิน สามารถยับยั้ง main proteases ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคโควิด 19 และยับยั้งการจับของไวรัส SARS-CoV-2 กับ angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptor รวมทั้งลดการสร้าง pro-inflammatory cytokines ได้แก่ TNF-α, IL-6, CCL-2/MCP-1 และ CXCL-10/IP-10 ได้อย่างมีนัยสำคัญ [3][4]
มีการศึกษาในประเทศจีน ศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยาเหลียนฮัว ชิงเวินร่วมกับการรักษาตามมาตรฐาน ได้แก่ การรักษาด้วยออกซิเจน ยาต้านไวรัส และยาปฏิชีวนะ เทียบกับการรักษาตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว ในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีปอดอักเสบร่วมด้วย จำนวน 284 คน พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับเหลียนฮัว ชิงเวิน
ร่วมด้วย มีอัตราจำนวนผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากอาการไข้ อ่อนเพลีย และไอมากกว่ากลุ่มที่ได้การรักษาตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว และระยะเวลามัธยฐานในการฟื้นตัวจากอาการดังกล่าวลดลง จาก 10 วัน เป็น 7 วัน อัตราของผู้ป่วยที่มีรอยโรคบริเวณปอดลดลงมีมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ[5] การศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมาน ในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการเล็กน้อยหรือปานกลาง พบว่าการใช้ เหลียนฮัว ชิงเวินร่วมกับการรักษาตามมาตรฐาน ทำให้อาการทางคลินิกโดยรวมดีขึ้น ระยะเวลาการเป็นไข้ลดน้อยลง อาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับปอดดีขึ้น[6] สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ที่พบ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของระดับ alanine aminotransferase หรือ aspartate aminotransferase (22%) การทำงานของไตผิดปกติ (6.7%) ปวดหัว (0.7%) คลื่นไส้ (3.9%) อาเจียน (1.8%) ท้องเสีย (9.5%) และเบื่ออาหาร (4.9%) โดยทั้งสองกลุ่มไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และไม่พบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง[5] ดังนั้น การใช้ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน ร่วมด้วยไม่ได้เพิ่มอาการไม่พึงประสงค์เมื่อเทียบกับการรักษาตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว
จากข้อมูลการศึกษาที่มีอยู่ ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน อาจจะมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีอาการเล็กน้อยหรือปานกลาง โดยให้ร่วมกับการรักษาตามมาตรฐาน ทำให้การฟื้นตัวจากอาการโควิด 19 เร็วขึ้น อาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับปอดดีขึ้น และมีความปลอดภัยในการใช้ อย่างไรก็ตามผลการศึกษามาจากการวิจัยที่มีข้อจำกัดในด้านคุณภาพของการศึกษา (จำนวนการศึกษาในตัวอย่างน้อยและมีอาจมีอคติในการวัดผล) ทำให้มีความน่าเชื่อถือของข้อมูลลดลง จึงต้องมีการศึกษาที่มีวิธีการวิจัยที่ดีขึ้น ในจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น เพื่อสรุปผลของประสิทธิภาพของยาเหลียนฮัว ชิงเวินในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ได้อย่างชัดเจน ยานี้ไม่มีผลต่อการป้องกันโรคโควิด 19 ไม่มีการศึกษารองรับในประเด็นนี้

เอกสารอ้างอิง
[1.] Li LC, Zhang ZH, Zhou WC, et al. Lianhua Qingwen prescription for Coronavirus disease 2019 (COVID-19) treatment: Advances and prospects. Biomed Pharmacother.2020;130:110641.doi:10.1016/j.biopha.2020.110641.
[2.] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. lianhua qingwen capsule. [Internet]. [cited 2021 August 3]. Available from: http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug_ex.aspx?Newcode=U1DRHERB1082630000611C.
[3.] Jia Z, Wu Y. Clinical applications and pharmacological research progress of Lianhua Qingwen capsules/granules [Internet]. [cited 2021 August 3]. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095754821000260.
[4.] Runfeng L, Yunlong H, Jicheng H, et al. Lianhuaqingwen exerts anti-viral and anti-inflammatory activity against novel coronavirus (SARS-CoV-2). Pharmacol Res. 2020;156:104761. doi:10.1016/j.phrs.2020.104761.
[5.] Hu K, Guan WJ, Bi Y, et al. Efficacy and safety of Lianhuaqingwen capsules, a repurposed Chinese herb, in patients with coronavirus disease 2019: A multicenter, prospective, randomized controlled trial. Phytomedicine. 2021;85:153242. doi:10.1016/j.phymed.2020.153242.
[6.] Fan Z, Guo G, Che X, et al. Efficacy and safety of Lianhuaqingwen for mild or moderate coronavirus disease 2019: A meta-analysis of randomized controlled trials.Medicine(Baltimore).2021;100(21):e26059.doi:10.1097/MD.0000000000026059.
วันที่ตอบ : 09 ส.ค. 64 - 10:59:55
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110