ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
สอบถามการฉีดวัคซีนTwinrix

ผมได้ฉีด วัคซีนตับอักเสบเอและบี Twinrix เข็มที่ 1 (เดือน 0) และเข็มที่ 2 (เดือน 1) ไผแล้วแต่ เข็มที่ 3 ผมต้องฉีด เดือน พ.ย.64 ซึ่งอยู่ในช่วงต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เป็นโมเดอร์นา ช่วง ต.ค. - ธ.ค. 64
จึงรบกวนสอบถามว่า
ผมสามารถฉีด Twinrix สิ้นเดือน ก.ย. 64 ได้รึไม่ครับ (ตามกำหนดเดิมคือ 25 พ.ย. 64)
หรือว่าเลยไปเป็นต้นเดือน ม.ค.65 เลยได้รึไม่ครับ

[รหัสคำถาม : 262] วันที่รับคำถาม : 20 ส.ค. 64 - 17:24:22 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

TWINRIX เป็นวัคซีนรวมไวรัสตับอักเสบเอและบี มีส่วนประกอบของแอนติเจนชนิดเดียวกับวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ (HAVRIX) และวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (ENGERIX-B) มีขนาดบรรจุปริมาณแอนติเจนไวรัสตับอักเสบเอ 720 ยูนิต/มล และ ปริมาณแอนติเจนไวรัสตับอักเสบบี 20 มคก/มล ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 1, และ 6 เดือน[1,2,3] โดยมีงานวิจัยที่ทำเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในระยะยาวของวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ[4] พบว่าการฉีดวัคซีนช่วง 0-6 และ 0-12 เดือนผลลัพธ์ที่ได้หลังจากติดตามระดับภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ ทั้งสองรูปแบบหลังจากติดตาม 6 ปี พบว่าอยู่ในระดับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ในช่วงเดือนที่ 6-12 พบว่าหลังจากผ่านไป 10 ปีพบว่ายังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ดีด้วย[5] และในส่วนของประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสตับอักเสบบี มีงานวิจัยที่ทำในนักเดินทางที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HB)[6] เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี พบว่ามีระดับภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีอยู่ในระดับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ (seroprotective) และจากการศึกษาเทียบหลายกรณี[7] เช่น กรณีที่ได้เข็มที่ 2 เร็ว และเข็ม 3 ปกติ เข็มที่ 2 ปกติ และเข็มที่ 3 ช้า และ เข็มที่ 2 ช้าแต่เข็มที่ 3 ปกติ พบว่าการตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวัคซีนแต่ละเข็มมากนัก จากแนวทางการให้วััคซีีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย และ WHO[8,9] ระบุว่าเนื่องจากวัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนที่ผลิตออกมาไม่นาน และยังไม่มีข้อมูลเก่ียวกับการให้วัคซีนนี้ควบคู่กับวัคซีนอื่น จึงแนะนำให้เว้นระยะระหว่างวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนชนิดอื่นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ดังนั้นจึงแนะนำว่าหากต้องฉีดวัค Moderna เพื่อป้องกันโรค Covid-19 สามารถฉีดได้เลยโดยอาจจะให้เลื่อนการฉีดวัคซีน TWINRIX ห่างออกไปอย่างน้อย 2 สัปดาห์แต่ไม่ควรเลื่อนออกไปนานมากเพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพจากวัคซีนทั้งสองได้ดีที่สุด โดยวัคซีน Covid-19 มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่คล้ายคลึงกันในบุคคลที่มีโรคร่วมต่างๆ

เอกสารอ้างอิง
[1]. Raymond S Koff. Chapter 3 - Acute viral hepatitis. Editor(s):Lawrence S Friedman, Emmet B Keeffe. Handbook of Liver Disease (Third Edition). WB Saunders. 2012. p.34-52.
[2]. CDC. Notice to Readers : FDA approval for a combined Hepatitis A and B vaccine. MMWR 2001;50:806-7.
[3]. กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562. ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท เวิร์ค พริ้นติ้ง จำกัด; 2562.
[4]. Van Herck K, Van Damme P. Inactivated hepatitis A vaccine-induced antibodies: follow-up and estimates of long-term persistence. J.Med.Virol. 2001 Jan. ;63(1):1-7.
[5]. Rendi-Wagner P, Korinek M, Winkler B, Kundi M, Kollaritsch H, Wiedermann U. Persistence of seroprotection 10 years after primary hepatitis A vaccination in an unselected study population. Vaccine. 2007 Jan. 15;25(5):927-31.
[6]. Jackson Y, Chappuis F, Mezger N, Kanappa K, Loutan L. High immunogenicity of delayed third dose of hepatitis B vaccine in travellers. Vaccine. 2007 Apr. 30;25(17):3482-4.
[7]. Hadler SC, de Monzon MA, Lugo DR, Perez M. Effect of timing of hepatitis B vaccine doses on response to vaccine in Yucpa Indians. Vaccine. 1989 Apr. ;7(2):106-10.
[8]. กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการให้วััคซีีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย. ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด; 2564.
[9]. World health Organization (WHO). COVID-19 vaccines frequently asked questions (FAQ) [internet]. 2021[Cited : 21 november 2021]
Available from : https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/sri-lanka/who-lka-vaccinefaq-v2-english-3feb21-compressed.pdf?sfvrsn=e7a22d61_2.

วันที่ตอบ : 14 ก.พ. 65 - 13:24:29
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110