ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Silymarin สามารถป้องกันโรคตับแข็ง ในผู้ที่ยังไม่เป็น cirrhosis ได้หรือไม่ และมีพ

Silymarin สามารถป้องกันโรคตับแข็ง ในผู้ที่ยังไม่เป็น cirrhosis ได้หรือไม่ และมีพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์

[รหัสคำถาม : 264] วันที่รับคำถาม : 29 ส.ค. 64 - 15:46:49 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

การบริโภคแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก สามารถทำให้เกิดโรคตับได้ การดูดซึม ethanol จากลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดแล้วส่งต่อไปยังตับ แอลกอฮอล์จะถูกเปลี่ยนเป็น acetaldehyde, acetate และ acetyl CoA, ketone, กรดไขมันอิสระ (free fatty acid) และไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides) สะสมในเนื้อตับอย่างต่อเนื่องจนตับโต เกิดภาวะไขมันพอกตับ (alcoholic fatty liver หรือ steatosis)[1] นอกจากนี้ acetaldehyde และ acetate มีผลกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน และทำให้เซลล์ตับอักเสบ เกิดเนื้อตาย (necrosis) ทำให้เกิดพังผืด (fibrosis) เกิดภาวะ ตับแข็ง (liver cirrhosis), ตับวาย (liver failure) หรือมะเร็งตับ[1,2]
การรักษาโรคตับที่มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ จาก AASLD 2019 แนะนำว่า ควรหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย และการใช้สารที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammation) และ anti-oxidant อาจช่วยป้องกันการทำลายตับดังกล่าวได้[2]
สำหรับ silymarin เป็นสารสำคัญของพืชชื่อ Milk Thistle (Silybum marianum) ซึ่งประกอบด้วย flavonolignans หลายชนิด ได้แก่ silybin, isosilybin, silychristin, และ silydianin มีการใช้ยานี้เพื่อการรักษาแบบประคับประคอง (Supportive treatment) ในโรคตับอักเสบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง และโรคตับแข็งที่เกิดจากแอลกอฮอล์ ยา หรือสารพิษ[3] ขนาดยาที่ใช้ คือ 140 mg วันละ 2-3 ครั้ง อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เช่น การแพ้แบบ anaphylaxis shock, ท้องอืด, ท้องเสีย, สูญเสียการรับรส, คลื่นไส้ และไม่สบายท้อง ยานี้ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และผู้ที่แพ้ยานี้ [4]
การออกฤทธิ์ของ Silymarin เช่น 1. ในสัตว์ทดลองพบว่า Silymarin มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) ทำให้อนุมูลอิสระเปลี่ยนเป็นสารที่เสถียรขึ้น ไม่พร้อมต่อการทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน และมีผลเพิ่มจำนวน glutathione ในตับ[5,6] 2. ในหลอดทดลอง พบว่า Silymarin มีฤทธิ์ต้านการเกิดพิษต่อตับ (Antihepatotoxic activity) ป้องกันการเกิดพิษต่อตับจากยาหรือสารพิษ (เช่น แอลกอฮอล์) ได้[6] 3. ในหนูทดลอง พบว่า Silymarin มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการแพ้ (Anti-inflammatory and anti-allergic activity) โดย Silymarin มีผลยับยั้งการรวมตัวของ leukocyte ในการหลั่งสารอักเสบ ลดจำนวน neutrophile และยับยั้งการกระตุ้น NF-KB จาก TNF[ 5] เป็นต้น ฤทธิ์ในการปกป้องตับ (hepatoprotective) ของ silymarin อาจเกิดจากฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากสารที่มีพิษต่อตับ (เช่น ethanol]) อย่างไรก็ตาม หลักฐานการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ silymarin ในการรักษาโรคตับจากการดื่มแอลกอฮอล์ยังมีจำกัด [7]
จากการศึกษาผลการชะลอการเกิดพังผืดของตับในลิงบาบูนที่ได้รับ silymarin ร่วมกับแอลกอฮอล์ เป็นเวลา 3 ปี พบว่า triglyceride ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อได้รับ silymarin ส่วนการเกิดพังผืดในตับในเดือนที่ 36 พบว่า กลุ่มที่ไม่ได้รับ silymarin มีลิง 4 ใน 6 ตัวเกิดพังผืดในตับ (และ2 ใน 4 ของลิงที่เกิดพังผืดในตับมีการเกิดภาวะตับแข็ง) ส่วนกลุ่มที่ได้รับ silymarin พบ 1 ตัวเกิดผังพืดในตับ และอีก 1 ตัว เกิดตับแข็ง [8] กลุ่มที่ได้รับ silymarin มีค่า histologic scores of fibrosis ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.03)
การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า Silymarin มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จึงอาจลดความผิดปกติของเซลล์ตับจากสารพิษต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเท่าที่สืบค้นได้ ไม่พบการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Silymarin ในการป้องกันโรคตับจากสารพิษต่าง ๆ เช่น แอลกอฮอล์

เอกสารอ้างอิง
[1]. Suriya K. Severe alcoholic hepatitis [Internet]. [cited 2021 Jul 20]. Available from: http://www.wongkarnpat.com/upfilesym/SAH.pdf.
[2]. David W. Crabb Gene Y. Jessica L. et al. Diagnosis and Treatment of Alcohol-Associated Liver Diseases: 2019 Practice Guidance From the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology, 71: 306-333. https://doi.org/10.1002/hep.30866.
[3]. Fructus Silybi Mariae. WHO monograph on selection medicinal plant Volume 2. Geneva; 2002. 300-10.
[4]. MIMS Thailand. Samarin. Available at: https://www.mims.com/thailand/drug/info/samarin. Accessed Jul 6, 2021.
[5]. Nigle C, Michael S, Joanne B, et al. Milk Thistle. Herbal Medicines. 4th edition. 2013; Germany. 507-13.
[6]. Tighe SP, Akhtar D, Iqbal U, et al. Chronic Liver Disease and Silymarin: A Biochemical and Clinical Review. J Clin Transl Hepatol. 2020 Dec 28;8(4):454-458. doi: 10.14218/JCTH.2020.00012.
[7]. Vargas N, Madrigal E, Morales A, et al. Hepatoprotective effect of silymarin. World J Hepatol. 2014;6(3):144-149. doi:10.4254/wjh.v6.i3.144.
[8]. Lieber CS, Leo MA, Cao Q, et al. Silymarin retards the progression of alcohol-induced hepatic fibrosis in baboons. J Clin Gastroenterol. 2003 Oct;37(4):336-9.
วันที่ตอบ : 31 ส.ค. 64 - 08:38:41
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110