ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Loratadine กับ desloratadine

อยากทราบว่า Loratadine กับ desloratadine ต่างกันยังไงคะ แล้วตัวไหนประสิทธิภาพดีกว่ากันหรอคะ

[รหัสคำถาม : 280] วันที่รับคำถาม : 01 ต.ค. 64 - 13:51:38 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา Loratadine และยา Desloratadine เป็นยากลุ่ม second generation histamine H1 antagonist ออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสาร histamine ผ่านการจับแบบจำเพาะกับ peripheral histamine H1-receptor โดยยา Desloratadine เป็นเมแทบอไลต์หลักของยา Loratadine ในรูปที่มีฤทธิ์ (major active metabolite)[1,2] สำหรับข้อมูลทั่วไปของยา Loratadine และยา Desloratadine จะแสดงดังตารางในไฟล์แนบ
สำหรับการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพระหว่างยา Loratadine และยา Desloratadine ในการรักษา Chronic spontaneous urticaria พบว่า การรับประทานยา Desloratadine 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง กับ การรับประทานยา Loratadine 10 มิลลิกรัม ให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกัน ทั้งการรักษาผื่นคัน (RR 0.91, CI 0.78 to 1.06; p = 0.22) และการบรรเทาอาการผื่นคัน (RR 1.04, 95% CI 0.64 to 1.71; p = 0.191)[3]
อีกหนึ่งการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการรักษาโรคภูมิแพ้ (allergic rhinitis) ของยา Loratadine และยา Desloratadine เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก พบว่า ยา Loratadine และยา Desloratadine สามารถลดคะแนน rhinoconjunctivitis quality of life questionnaire (RQLQ) ในผู้ป่วยภูมิแพ้แตกต่างกับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ (loratadine: mean: -0.32, 95%CI = -0.55 to -0.097, P = 0.005; desloratadine: mean: -0.39, 95%CI = -0.60 to -0.18, P < 0.001)[4]
สรุปคือ ยา Desloratadine เป็นเมแทบอไลต์หลักของยา Loratadine ในรูปที่มีฤทธิ์ โดยทั้งยา Loratadine และยา Desloratadine มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ (allergic rhinitis) และรักษาผื่นคัน (urticaria) การใช้ยา Loratadine ในผู้ป่วยไตบกพร่องที่มี CrCl น้อยกว่า 30 มิลลิลิตรต่อนาที จำเป็นต้องมีการปรับขนาดยา โดยรับประทานยาขนาด 10 มิลลิกรัม ทุก 48 ชั่วโมง แต่ยา Desloratadine ไม่จำเป็นต้องมีการปรับขนาดยาในผู้ที่ตับหรือไตบกพร่อง สำหรับข้อมูลการศึกษาประสิทธิภาพเปรียบเทียบระหว่างยา Loratadine และยา Desloratadine ในการรักษาผื่นคัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างยาทั้ง 2 ชนิด ด้านประสิทธิภาพในการรักษาโรคภูมิแพ้ยา Desloratadine และ Loratadine มีประสิทธิภาพในการรักษา แต่ไม่มีการเปรียบเทียบกันโดยตรง

เอกสารอ้างอิง
[1]. Loratadine. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2021 [updated 22 November 2021; cited 23 November 2021]. Available from: http://online.lexi.com.
[2]. Desloratadine. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2021 [updated 22 November 2021; cited 23 November 2021]. Available from: http://online.lexi.com.
[3]. Sharma M, Bennett C, Cohen SN, Carter B. H1-antihistamines for chronic spontaneous urticaria. Cochrane Database Syst Rev. 2014;2014(11):CD006137.
[4]. Xiao J, Wu WX, Ye YY, Lin WJ, Wang L. A Network Meta-analysis of Randomized Controlled Trials Focusing on Different Allergic Rhinitis Medications. Am J Ther. 2016;23(6): e1568-e1578.

File
: 177-1638417895.pdf
วันที่ตอบ : 02 ธ.ค. 64 - 11:29:27
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110