ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
อยากทราบความปลอดภัยการใช้ยา naproxen กับไต,หัวใจ.ทางเดินอาหาร เทียบกับตัวอื่นๆใน

อยากทราบความปลอดภัยการใช้ยา naproxen กับไต,หัวใจ.ทางเดินอาหาร เทียบกับตัวอื่นๆในกลุ่ม NSAIDs

[รหัสคำถาม : 30] วันที่รับคำถาม : 20 ม.ค. 63 - 12:22:44 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

จากการศึกษาความปลอดภัยจากการใช้ยา naproxen กับไต,หัวใจ.ทางเดินอาหาร เทียบกับตัวอื่นๆในกลุ่ม NSAIDs พบว่า
ความปลอดภัยจากการใช้ยา naproxen ต่อระบบทางเดินอาหาร จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดแผลใน กระเพาะอาหาร 4.22 เท่า การใช้ibuprofen จะเพิ่มความเสี่ยง 3.97 เท่า และ coxibs จะเพิ่มความเสี่ยง 1.81 เท่า[1]
ความปลอดภัยจากการใช้ยา naproxen ต่อหัวใจ พบว่าการเกิด major vascular event ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตาย(MI), nonfatal stroke, vascular death เพิ่มขึ้น 1.37 และ 1.41 เท่า เมื่อใช้ coxibs และ diclofenac ตามลำดับ ในส่วนความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจที่สำคัญ ได้แก่ nonfatal MI, coronary death จะเพิ่มขึ้น 1.76 เท่า เมื่อใช้ coxibs, 1.70 เท่า เมื่อใช้ diclofenac และ 2.22 เท่า เมื่อใช้ ibuprofen อย่างไรก็ตามการใช้ naproxen นั้นไม่สัมพันธ์กับการทำให้เกิด major vascular event และไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ[1]
ความปลอดภัยจากการใช้ยา naproxen ต่อไต พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดความเสียหายที่ไต ได้แก่ อายุมากกว่า 60 ปี, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจล้มเหลว, หลอดเลือดไตตีบ, ภาวะ hypovolemia และประวัติครอบครัวเป็นโรคไตเรื้อรังหรือไตวาย[1] อย่างไรก็ตามอุบัติการณ์การเกิดผลข้างเคียงต่อไตนั้นอาจสูงถึง 20% ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง[2] และการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ติดต่อกันหลายปี จะส่งผลต่อภาวะไตวายเรื้อรังอย่างช้าๆ[3] แต่มีบางการศึกษาที่พบว่าการใช้ยาทั้งกลุ่ม selective และ nonselective NSAIDs สัมพันธ์กับการเกิด ภาวะไตวายเฉียบพลัน[4]
การใช้ยา naproxen ต่อระบบทางเดินอาหาร จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร มากกว่าการใช้ยากลุ่ม coxibs ส่วนผลต่อหัวใจมีรายงานว่า naproxen ไม่สัมพันธ์กับการทำให้เกิด major vascular event และไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เมื่อเทียบกับตัวอื่นในกลุ่ม NSAIDs[1]ส่วนผลต่อไตมีรายงานว่า การใช้ยากลุ่ม NSAIDs ติดต่อกันหลายปี จะส่งผลต่อภาวะไตวายเรื้อรังอย่างช้าๆ[3] และมีบางการศึกษาที่พบว่าการใช้ยาทั้งกลุ่ม selective และ nonselective NSAIDs สัมพันธ์กับการเกิด ภาวะไตวายเฉียบพลัน[4] จึงควรใช้ยา naproxen เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น และไม่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

เอกสารอ้างอิง
1. Atchison JW, Herndon CM and Rusie E. NSAIDs for Musculoskeletal Pain Management: Current Perspectives and Novel Strategies to Improve Safety. Supplement to Journal of Managed Care Pharmacy.2013;19(9-a):3-19.
2. Harirforoosh S and Jamali F.Renal adverse effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs.Expert Opinion on Drug Safety, 8:6, 669-681.
3. Walter H.Nonsteroid anti-inflammatory drugs and the kidney. Pharmaceuticals 2010, 3, 2291-2321.
4. Schneider V, Lévesque LE, Zhang B, Hutchinson T, Brophy JM. Association of selective and conventional nonsteroidal antiinflammatory drugs with acute renal failure: A population-based, nested case-control analysis. Am J Epidemiol. 2006 Nov 1;164(9):881-9.

วันที่ตอบ : 20 ม.ค. 63 - 12:42:16
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110