ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
เรื่องยา domperidone ค่ะ

ไม่ทราบว่ายาที่ชื่อ motidom กับยาที่ชื่อ domperidone เป็นยาตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ แล้วยาทั้งสองตัวนี้ถ้ากินเข้าไปจะมีผลกระทบต่อยาคุมกำเนิดยี่ห้อไดแอนที่กินอยู่ทำให้ยาคุมดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลดลงไหมคะ ขอบคุณค่ะ

[รหัสคำถาม : 309] วันที่รับคำถาม : 25 พ.ย. 64 - 00:04:50 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Motidom เป็นชื่อการค้าที่มีตัวยาสำคัญคือ domperidone [1] มีข้อบ่งใช้ คือ บรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน โดยยานี้ออกฤทธิ์เพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร ขนาดยาที่ใช้ คือ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด (10 มิลลิกรัม) วันละ 3 ครั้ง ขนาดยาสูงสุดไม่เกินวันละ 30 มิลลิกรัม ระยะเวลาที่ใช้ยาควรสั้นที่สุดตามความจำเป็น ไม่แนะนำให้รับประทานยาบ่อยหรือใช้ในระยะยาว เนื่องจากอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงได้ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ, เจ็บหน้าอก เป็นต้น และอาจทำให้มีภาวะเต้านมโต หรือมีน้ำนมไหลได้ ยานี้มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ เช่น หัวใจล้มเหลว หรือในผู้ที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติแบบ QT prolongation และผู้ที่มีภาวะของตับบกพร่องระยะปานกลางถึงรุนแรง , ผู้ที่ได้รับยาที่ส่งผลให้การทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT ยาวขึ้น (เช่น cisapride , erythromycin ,ketoconazole เป็นต้น) และไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 (เช่น ketoconazole, erythromycin, nefazodone เป็นต้น) เพราะจะทำให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้นได้ ยา domperidone จะถูกแปรรูปในร่างกายโดยอาศัยเอนไซม์ CYP3A4 ที่ตับ และขับออกจากร่างกายทางอุจจาระเป็นหลัก[2]
Diane เป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ใน 1 เม็ดประกอบด้วยฮอร์โมน Ethinyl Estradiol 2 มิลลิกรัม และฮอร์โมน Cytoperone acetate 0.035 มิลลิกรัม[3] ซึ่งฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดนี้ถูกแปรรูปในร่างกายโดยอาศัยเอนไซม์ CYP3A4 เช่นเดียวกัน ดังนั้นการใช้ร่วมกับยาอื่นๆ ที่มีผลเหนี่ยวนำการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 อาจส่งผลต่อระดับยาในเลือดของยาคุมกำเนิด และอาจทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลดลง เช่น ยากันชักบางชนิด (phenytoin, carbamazepine, barbiturates, primidone, topiramate, felbamate และ oxcarbazepine) , ยาปฏิชีวนะบางชนิด (เช่น rifampin เคยมีรายงานพบการคุมกำเนิดล้มเหลวในสตรีที่ใช้ griseofulvin ร่วมกับยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม) ,ยาต้าน HIV บางชนิด (เช่น Efavirenz) , สมุนไพร St. John’s wort เนื่องจากเป็นตัวเหนี่ยวนำเอนไซม์ CYP3A4 มีผลเพิ่มการแปรรูปยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมทำให้ประสิทธิภาพยาคุมกำเนิดลดลง[4-8]
จากการสืบค้นข้อมูล ไม่พบรายงานการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา domperidone กับยาคุมกำเนิด จึงสามารถใช้ร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม ยา domperidone เป็นยาที่ใช้บรรเทาอาการและควรใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น หากต้องใช้ระยะยาวควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ และไม่ควรใช้ยาเกิน 30 มิลลิกรัมต่อวัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตกะทันหันได้หากใช้ยาเกินขนาด และผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

เอกสารอ้างอิง
[1]. Motidom-m® [Internet]. [cited 2021 November 16]. Available form: https://www.mims.com/thailand/drug/search?q=Motidom-M.
[2]. Domperidone. In: Specific Lexicomp Online Database [database on the internet]: Lexicomp Inc.:2021 [cited 16 Nov 2021]. Available from: http://online.lexi.com.
[3]. Diane-35® [Internet]. [cited 2021 November 16]. Available form: https://www.mims.com/thailand/drug/search?q=Diane-35.
[4]. Diane-35. In: Specific Lexicomp Online Database [database on the internet]: Lexicomp Inc.:2021 [cited 16 Nov 2021]. Available from: http://online.lexi.com.
[5]. Allen RH., Combined estrogen-progestin oral contraceptive : Patient selection,counseling, and use. In: UpToDate, Schreiber CA., Crowley WF. (Ed), UpToDate. MD. (Accessed on November 16,2021)
[6]. FSRH CEU Guidance: Drug Interactions with Hormonal Contraception (January 2017, last reviewed 2019). Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare [Internet]. Fsrh.org. 2021 [cited 12 November 2021]. [about 12 pages]. Available from: https://www.fsrh.org/documents/ceu-clinical-guidance-drug-interactions-with-hormonal/.
[7]. Curtis KM, Tepper NK, Jatlaoui, et al. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use,2016. MMWR Recom Rep 2016 ;65(N0. RR-3):66-80. Available from: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.rr6503a.
[8]. Sun H., Sivasubramanian R., Vaidya S., Barve A., & Jarugula V. (2020). Drug-Drug Interaction Studies With Oral Contraceptives: Pharmacokinetic/Pharmacodynamic and Study Design Considerations. Journal of clinical pharmacology, 60 Suppl 2, S49–S62. Available from: https://doi.org/10.1002/jcph.1765.

วันที่ตอบ : 25 พ.ย. 64 - 10:44:46
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110