ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Ganclycovir 500 mg injection

ขอสอบถามยา Ganclycovir 500 mg injection หลังผสมแล้ว สามารถเก็บได้นานเท่าไหร่ครับ

[รหัสคำถาม : 318] วันที่รับคำถาม : 09 ธ.ค. 64 - 15:36:20 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา Ganciclovir เป็นยาต้านไวรัส (Antiviral agent) ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการจับของ deoxyguanosine triphosphate ที่ DNA polymerase ของไวรัส ทำให้ไวรัสไม่สามารถการสังเคราะห์ DNA ได้[1] ยา Ganciclovir มีข้อบ่งใช้ในรักษาการติดเชื้อ Cytomegalovirus และ ป้องกันการติดเชื้อ Cytomegalovirus ในผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเลือด โดยบริหารยาทางหลอดเลือดดำ[1]
ยาฉีด Ganciclovir sodium บรรจุในขวด vial ในรูปผงแห้ง มีปริมาณยา Ganciclovir 500 มิลลิกรัม[2] สำหรับขั้นตอนการเตรียมยา ให้ละลายยา (reconstituted) Ganciclovir sodium 500 มิลลิกรัม ในขวด vial ด้วย sterile water for injection ปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยจะต้องไม่มีส่วนผสมของ paraben เพราะอาจทำให้ยาตกตะกอนได้ หลังจากนั้นเขย่าขวดให้ยาละลายและนำไปเจือจางด้วย 5% dextrose in water หรือ 0.9% sodium chloride injection จนได้ความเข้มข้นไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ใช้เวลาบริหารยาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง[1,2] โดยหลังจากละลายยา สามารถเก็บได้ 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง (20-250C) ห้ามนำไปเก็บในตู้เย็น (2-80C) เพราะอาจทำให้ยาตกตะกอนได้ แต่หลังจากเจือจางด้วย 5% dextrose in water หรือ 0.9% sodium chloride injection ควรเก็บในตู้เย็นและใช้ยาภายใน 24 ชั่วโมง ห้ามนำไปเก็บในช่องแช่แข็ง (-150C)[1,2]
สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับความคงตัวของยา Ganciclovir sodium นั้น มีการศึกษาความคงตัวในเวลา 5 วัน โดยเจือจางด้วย 5% dextrose injection และ 0.9% sodium chloride injection ทำการศึกษาใน 3 สภาวะ คือ 1) ที่อุณหภูมิห้องและมีแสงสว่าง 2) ทีอุณหภูมิห้องและไม่มีแสงสว่าง 3) ในตู้เย็น วิเคราะห์ความคงตัวด้วย high-performance liquid chromatography (HPLC), การมองด้วยตาเปล่าและการวัดค่า pH พบว่า ยา Ganciclovir sodium มีความคงตัวใน 5% dextrose injection และ 0.9% sodium chloride injection จากทั้ง 3 สภาวะ โดยความเข้มข้นของยาลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 98 จากความเข้มข้นเริ่มต้น รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่า pH หลังเจือจางด้วย 5% dextrose injection หรือ 0.9% sodium chloride injection[3]
อีกหนึ่งการศึกษาความคงตัวของยา Ganciclovir sodium ในเวลามากกว่า 35 วัน โดยเจือจางด้วย 5% dextrose injection และ 0.9% sodium chloride injection เก็บในอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส และ 25 องศาเซลเซียส ผลการศึกษา พบว่า ยา Ganciclovir sodium มีความคงตัวในสารละลาย 5% dextrose injection และ 0.9% sodium chloride injection จากทั้ง 2 อุณหภูมิ เมื่อมองด้วยตาเปล่าเห็นสารละลายใสทั้งหมด ซึ่งในสารละลายทั้ง 2 ชนิด มีค่า pH ลดลงเล็กน้อยแต่ยังในช่วงเบี่ยงเบนที่ผู้ผลิตระบุคือ 9 ถึง 11[4]
ดังนั้น ความคงตัวของยา Ganciclovir sodium หลังจากละลายด้วย sterile water for injection สามารถเก็บได้ 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง (20-250C) ห้ามนำไปเก็บในตู้เย็น (2-80C) โดยหลังจากเจือจางด้วย 5% dextrose in water หรือ 0.9% sodium chloride injection ควรเก็บในตู้เย็นและใช้ยาภายใน 24 ชั่วโมง ห้ามนำไปเก็บในช่องแช่แข็ง (-150C) อย่างไรก็ดี จากข้อมูลการศึกษาข้างต้น ยา Ganciclovir sodium หลังจากเจือจางด้วย 5% dextrose in water หรือ 0.9% sodium chloride injection สามารถเก็บได้ถึง 35 วัน ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส และ 25 องศาเซลเซียส แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการสังเกตการตกตะกอนของยาและตรวจวัดค่า pH ที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนจะนำยาไปใช้

เอกสารอ้างอิง
[1]. Ganciclovir (Systemic). In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2021 [updated 23 December 2021; cited 25 December 2021]. Available from: http://online.lexi.com.
[2]. Trissel LA. Handbook on injectable drugs (17th ed.). American Society of Health-System Pharmacists. 2013; p.1027-31.
[3]. Visor GC, Lin LH, Jackson SE, Winterle JS, Lee G, Kenley RA. Stability of ganciclovir sodium (DHPG sodium) in 5% dextrose or 0.9% sodium chloride injections. Am. J. Hosp. Pharm. 1986;43(11): 2810-2812.
[4]. Parasrampuria J, Li LC, Stelmach AH, Sykes TR, Gordon GA. Stability of ganciclovir sodium in 5% dextrose injection and in 0.9% sodium chloride injection over 35 days. Am. J. Hosp. Pharm. 1992;49(1): 116-118.

วันที่ตอบ : 07 ม.ค. 65 - 11:05:46
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110