ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
วิตามินดี

ขนาดรับประทานวิตามินดี 1000iu วันละครั้ง ถ้าเราเปลี่ยนเป็นขนาด 10000iu สิบวันครั้ง หรือ 30000iu เดือนละครั้ง จะให้ผลรับเหมือนกันไหมคะ

[รหัสคำถาม : 319] วันที่รับคำถาม : 11 ธ.ค. 64 - 17:35:24 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

การให้วิตามินดีเสริมจะให้ในกรณีเพื่อป้องกันหรือรักษาภาวะขาดวิตามินดี ป้องกันภาวะกระดูกพรุน และรักษาภาวะระดับแคลเซียมในเลือดด่ำที่มีสาเหตุมาจากระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ต่ำ[1],[2]
ขนาดที่แนะนำสำหรับเพื่อเสริมวิตามินดีในคนทั่วไป คือ อย่างน้อย 400 IU/วัน สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี, อย่างน้อย 600 IU/day สำหรับคนอายุ 1-70 ปี และอย่างน้อย 800 IU/day สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ในผู้ป่วยบางรายที่มีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำมาก (<12 ng/ml) แนะนำให้ vitamin D ขนาด 50,000 IU/สัปดาห์ ในช่วง 6-12 สัปดาห์แรก แต่หากมีระดับต่ำไม่มาก (12-20 ng/ml) จะแนะนำให้ vitamin D ขนาด 800-1,000 IU/วัน เป็นเวลา 3-4 เดือน เพื่อรักษาภาวะขาดวิตามินดี และจากนั้นอาจพิจารณาให้ในขนาด 600-1,000 IU/วัน เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ สำหรับการให้วิตามินดีเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จะแนะนำให้ vitamin D ในขนาด 800-1,000 IU/วัน นอกจากนี้ยังใช้ในกรณีที่มีภาวะระดับแคลเซียมในเลือดด่ำที่มีสาเหตุมาจากฮอร์โมนพาราไทรอยด์ต่ำ ซึ่งจะให้วิตามินดีในขนาด 50,000-200,000 IU/วัน ร่วมกับผลิตภัณฑ์เสริมระดับแคลเซียม[1],[2]
การให้วิตามินดีแบบวันละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละครั้ง ยังไม่ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าควรให้แบบไหนในกรณีใด มีเพียงแค่แนะนำการให้แบบขนาดสูงสัปดาห์ละครั้งในผู้ป่วยที่มีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำมาก[1],[2]
มีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการให้แบบทุกวัน แบบสัปดาห์ละครั้งและแบบเดือนละครั้ง (vitamin D3 1,000 IU/วัน 7,000 IU/สัปดาห์ และ 30,000 IU/เดือน) ในผู้ป่วยที่มีภาวะขาดวิตามินดี 67 คน ในระยะเวลา 3 เดือน พบว่า กลุ่มที่ได้รับ vitamin D3 1,000 IU วันละครั้ง 7,000 IU สัปดาห์ละครั้ง และ 30,000 IU เดือนละครั้ง มีระดับวิตามินดีในเลือดเพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกันคือ 13.0, 12.6 และ 12.9 ng/ml ตามลำดับ และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ ได้แก่ ระดับแคลเซียมในเลือดและในปัสสาวะเพิ่มสูงขึ้น[3] อีกหนึ่งการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับวิตามินดีในเลือดระหว่างการให้ vitamin D3 แบบทุกวันและแบบเดือนละครั้ง (2,000 IU/วัน และ 50,000 IU/เดือน) ในผู้ที่มีภาวะขาดวิตามินดี 60 คน พบว่า การให้ vitamin D3 50,000 IU/เดือน สามารถเพิ่มระดับวิตามินดีในเลือดได้เร็วกว่า มีระดับวิตามินดีในเลือดมากกว่า 20 ng/ml ภายใน 24 ชั่วโมง ในขณะที่การ vitamin D3 2,000 IU/วัน ใช้เวลา 14 วัน และหลังจากวันที่ 25 เป็นต้นไป ระดับวิตามินดีในเลือดของทั้ง2 กลุ่มไม่ได้แตกต่างกัน[4] การศึกษาความร่วมมือการใช้ยาระหว่างการให้ vitamin D3 แบบเดือนละครั้ง และแบบวันละครั้ง ในอาสาสมัครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 100 คน พบว่า กลุ่มที่ได้รับ vitamin D3 เดือนละครั้ง มี ความร่วมมือการใช้ยา 100% ซึ่งมากกว่ากลุ่มที่ได้รับ vitamin D3 แบบวันละครั้ง ซึ่งมีความร่วมมือในการใช้ยา 96.2% แต่ทั้ง 2 กลุ่ม สามารถเพิ่มระดับวิตามินดีในเลือดได้ไม่แตกต่างกัน[5]
กล่าวโดยสรุป คือ การให้วิตามินดีทั้งแบบ 1,000 IU วันละครั้ง แบบ 7,000 IU สัปดาห์ละครั้ง และแบบ 30,000 IU เดือนละครั้ง มีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับวิตามินดีในเลือดและความปลอดภัยที่ไม่แตกต่างกัน การเลือกใช้แบบใดอาจขึ้นกับความเหมาะสมของการใช้ เช่น การให้วิตามินดีสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้ง จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการเพิ่มระดับวิตามินดีในเลือดอย่างรวดเร็ว (เช่น มีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำมาก (<12 ng/ml)) หรือกับผู้ที่มีความร่วมมือในการใช้ยาไม่ดี (เช่น ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มในการลืมรับประทานยาสูง) การให้วิตามินดีวันละครั้งจะเหมาะกับการเสริมวิตามินดีในคนทั่วไปหรือผู้ป่วยที่ต้องการเพิ่มระดับวิตาดีในเลือดที่ไม่เร่งด่วน (12-20 ng/ml) ผู้ที่ใช้แบบวันละครั้งอาจปรับเปลี่ยนไปใช้เป็นสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

เอกสารอ้างอิง
[1]. Vitamin D2 (ergocalciferol). In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2021 [updated 14 December 2021; cited 15 December 2021]. Available from: http://online.lexi.com
[2]. Vitamin D3 (cholecalciferol). In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2021 [updated 14 December 2021; cited 15 December 2021]. Available from: http://online.lexi.com
[3]. Takács I, Tóth BE, Szekeres L, Szabó B, Bakos B, Lakatos P. Randomized clinical trial to comparing efficacy of daily, weekly and monthly administration of vitamin D3. Endocrine. 2017;55(1):60-65.
[4]. De Niet S, Coffiner M, Da Silva S, Jandrain B, Souberbielle JC, Cavalier E. A randomized study to compare a monthly to a daily administration of vitamin D3 supplementation. Nutrients. 2018;10(6):659.
[5]. Bruyère O, Deroisy R, Dardenne N, Cavalier E, Coffiner M, Da Silva S, et al. A phase IV, two-armed, randomized, cross-over study comparing compliance with once-a-month administration of vitamin D3 to compliance with daily administration of a fixed-dose combination of vitamin D3 and calcium during two 6-month periods. Osteoporos. Int. 2015;26(12):2863-8.

วันที่ตอบ : 21 ม.ค. 65 - 17:15:18
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110