ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ความเข้มข้นของยาในผู้ป่วยจำกัดน้ำ

ความเข้มข้นสูงสุด (max conc) ของยา meropenam. Phenytoin ในผู้ป่วยจำกัดน้ำ

[รหัสคำถาม : 333] วันที่รับคำถาม : 29 ธ.ค. 64 - 11:56:24 ถามโดย : นักศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ภาวะน้ำเกินโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีปัญหาการทำงานของหัวใจ ตับ และไต อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วย ได้แก่ ความดันโลหิตสูง, น้ำคั่งในปอด, น้ำคั่งในช่องเยื่อหุ้มปอดร่วมกับมีระบบการหายใจบกพร่อง, congestive hepatopathy, ascites, และ peripheral edema ซึ่งอาการ peripheral edema นี้อาจรุนแรงจนทำให้ผิวหนังไม่สามารถคงสภาวะปกติไว้ และนำไปสู่การเกิด cellulitis ได้[1] ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่ต้องจำกัดน้ำรวมถึงของเหลวต่าง ๆ ที่ได้รับ ทั้งนี้การให้ยาทางหลอดเลือดก็เป็นการเพิ่มปริมาณของเหลวแก่ผู้ป่วย การเตรียมยาในความเข้มข้นสูงสุดจึงเป็นวิธีที่นำมาใช้เพื่อลดปริมาณของเหลวที่ผู้ป่วยจะได้รับ
ยา meropenem อยู่ในรูปแบบ solution reconstituted for intravenous สามารถบริหารได้ทั้งแบบ intravenous infusion (IV infusion) หรือ intravenous push (IV push) โดยการบริหารยาแบบ IV infusion ให้ละลายผงยาขนาด 500 mg ด้วย sterile water for injecton (SWFI) 10 ml (จะได้ความเข้มข้น 50 mg/ml) จากนั้นนำมาเจือจางด้วย 0.9% normal saline (NSS) ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายอยู่ในช่วง 1-20 mg/ml[2,3] อีกทางเลือกหนึ่งคือสามารถละลายผงยาได้โดยตรงใน NSS ให้มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 1-20 mg/ml[4] ซึ่งช่วงความเข้มข้นที่ระบุไว้นี้เป็นช่วงที่ยามีความคงตัว[5] ขณะที่ความเข้มข้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพอย่างชัดเจน เนื่องจากที่ความเข้มข้นอื่น ๆ ยา meropenem อาจมีการสลายตัวไปมาก และเกิดความไม่คงตัวทางเคมีของยา
ส่วนการบริหารยาแบบ IV push สำหรับยา meropenem จะบริหารยาทางหลอดเลือดดำ นาน 3-5 นาที สามารถให้ยาที่ความเข้มข้นสูงสุดเป็น 50 mg/ml ได้ โดยละลายผงยา 500 mg ด้วย SWFI 10 ml [4]
ยา phenytoin อยู่ในรูปแบบ solution for injection โดยส่วนใหญ่จะบริหารยาทางหลอดเลือดดำเท่านั้น นิยมให้ยาผ่าน infusion pump โดยไม่เจือจาง หรือเจือจางกับ NSS เพื่อป้องกันการได้รับยาเกินอัตราเร็วสูงสุด ทั้งนี้ห้ามเจือจางในสารละลายที่มี dextrose เนื่องจากทำให้ยาตกตะกอนได้ การเจือจางจะต้องได้ความเข้มข้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 5 mg/ml[2,6,7] เนื่องจากในการทดสอบความคงตัวของยาเมื่อผสมกับ NSS พบว่าที่ความเข้มข้นต่ำกว่า 5 mg/ml มีการตกตะกอนเป็นผลึกของ phenytoin[8] สำหรับการบริหารยา phenytoin ต้องให้ในอัตราเร็วไม่เกิน 50 mg/min โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีการตอบสนองต่อยาสูง (เช่น ผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีปัญหาหัวใจและหลอดเลือด) ควรบริหารยาในอัตราที่ช้าลง (เช่น 20 mg/min) [2,6]

เอกสารอ้างอิง
[1]. Goldman L and Schafer AI. Goldman-Cecil Medicine [book on the internet]. 26th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020 [cited 2021 Nov 16]. Available from: https://www.clinicalkey.com/#!/topic/fluid%20overload?topic=fluid%20overload.
[2]. American Pharmacists Association. Drug Information Handbook. 25th ed. Hudson, Ohio: Lexi-comp; 2016: 1149-51, 1447-8.
[3]. Meropenem. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp Inc: 2021 [updated 15 Nov 2021; cited 16 Nov 2021]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/4669198?cesid=3iRkIqcMP7E&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Dmeropenem%26t%3Dname%26va%3Dmeropenem.
[4]. Meropenem. In: ClinicalKey [database on the Internet]. Elsevier: 16 Mar 2021. Accessed on Nov 16, 2021. Available from: https://www.clinicalkey.com/#!/content/drug_monograph/6-s2.0-756.
[5]. Meropenem. In: IV Compatibility [database on the Internet]. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex. [cited 2021 Nov 16]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian.
[6]. Phenytoin. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp Inc: 2021 [updated 16 Nov 2021; cited 16 Nov 2021]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/4668985?cesid=6B6zWtlFEWf&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Dphenytoin%26t%3Dname%26va%3Dphenytoin.
[7]. Phenytoin. In: ClinicalKey [database on the Internet]. Elsevier Inc: 18 Mar 2021. Accessed on Nov 16, 2021. Available from: https://www.clinicalkey.com/#!/content/drug_monograph/6-s2.0-484.
[8]. Phenytoin. In: IV Compatibility [database on the Internet]. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex. [cited 2021 Nov 16]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian.

วันที่ตอบ : 04 ม.ค. 65 - 14:50:11
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110