ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ระหว่างยา manidipine กับยา amlodipine ยาตัวใดที่ปลอดภัยต่อไตมากกว่ากัน

ระหว่างยา manidipine กับยา amlodipine ยาตัวใดที่ปลอดภัยต่อไตมากกว่ากัน เนื่องจากแพทย์จะจ่าย manidipine ในผู้ป่วยที่ไตไม่ดีทั้งๆที่ยาทั้ง 2 ตัวเป็นยากลุ่มเดียวกันน่าจะแทนกันได้

[รหัสคำถาม : 338] วันที่รับคำถาม : 10 ม.ค. 65 - 16:53:48 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา manidipine และยา amlodipine เป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่ม calcium channel blockers (CCBs) ยากลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 3 รุ่นตามการพัฒนาของยาและคุณสมบัติทาง pharmacokinetics และ pharmacodynamics ยา Manidipine เป็นยา CCBs รุ่นที่ 3 โดยไดรับการพัฒนามาจากยา Amlodipine ซึ่งเป็น CCBs รุ่นที่ 2 [1,2] calcium channel มี 6 subtypes ได้แก่ L T N P Q และ R

เปรียบเทียบยา amlodipine และยา manidipine ดังตารางที่แนบไว้

ผลของ calcium channel blockers (CCBs) ต่อ glomerular hemodynamic ประเมินจากความสมดุลระหว่างการลดลงของ afferent arteriole resistant และการลดระดับ systemic blood pressure ถึงแม้ว่ายากลุ่ม conventional CCBs เช่น amlodipine สามารถลดระดับความดันโลหิตแต่ผลในการทำให้เกิดความบกพร่องของ renal autoregulation ส่งผลให้เกิด glomerulosclerosis ได้ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ glomerular hyperfiltration และ glomerular pressure ที่ส่งผลให้เกิดภาวะ albuminuria และการดำเนินไปของโรคไตได้ ในทางตรงกันข้าม ยาในกลุ่ม novel calcium antagonists เช่น manidipine สามารถชะลอการเสื่อมของไตได้จากผลลด intraglomerular pressure และลดการขับ urinary albumin [2] อย่างไรก็ดี ตามคำแนะนำของ KDIGO guidelines 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease และแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 ยังคงแนะนำให้ใช้ยาในกลุ่ม renin-angiotensin system blockers กลุ่ม ACEIs (angiotensin-converting enzyme inhibitors) หรือ ARBs (angiotensin-receptor blockers) ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะมีโปรตีนในปัสสาวะ (proteinuria) ร่วม[10,11 ]ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดภาวะ proteinuria ของ manidipine และ enalapril ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม ACEIs ยา enarapril สามารถลด Systolic Blood Pressure (SBP) Diastolic Blood Pressure (DBP) และ proteinuria ได้มากกว่า manidipine ในขณะที่ manidipine ไม่ทำให้ proteinuria เปลี่ยนแปลง[12] อย่างไรก็ตาม สามารถเพิ่มยา manidipine ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้และเป็น microalbuminuria ที่ได้รับ full dose ของยากลุ่ม ACEIs ได้เนื่องจากมีผลลดอัตรา urinary albumin excretion และความดันโลหิต[13]
โดยสรุป ยา manidipine มีความปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อไตมากกว่ายา amlodipine โดยสามารถลด intraglomerular pressure และการขับ urinary albumin[3]อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยมีภาวะ proteinuria ควรใช้ยาในกลุ่ม ACEIs[12] เป็นยาอันดับแรกและหากมีการปรับยา กลุ่ม ACEIs ในขนาดเต็มที่แล้วและยังควบคุมความดันโลหิตไม่ได้สามารถเพิ่มยา manidipine เพื่อเสริมการรักษาได้[13]

เอกสารอ้างอิง
[1]. Alun Hughes. Calcium channel blockers. In: Henry R. Black and William J. Elliott, ed. Hypertension: A Companion to Braunwald's Heart Disease. Third Edition. Philadelphia, PA : Elsevier; 2018: 242-253.
[2]. Hayashi K, Ozawa Y, Fujiwara K, Wakino S, Kumagai H, Saruta T. Role of actions of calcium antagonists on efferent arterioles--with special references to glomerular hypertension. American Journal of Nephrology. 2003 July-August;23(4): 229-44. doi: 10.1159/000072054. Epub 2003 July 1.
[3]. PubChem [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), National Center for Biotechnology Information; 2004-. PubChem Compound Summary for CID 2162, Amlodipine; [cited 2022 January 3]. Available from: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Amlodipine
[4]. PubChem [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), National Center for Biotechnology Information; 2004-. PubChem Compound Summary for CID 4008, Manidipine; [cited 2022 January 3]. Available from: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Manidipine
[5]. Amlodipine. In: Specific Lexicomp Online Database [database on the internet]. Hudson (OH): Lexicomp Inc.: publication year [cited 14 November 2021]. Available from: http://online.lexi.com.
[6]. Manidipine. In: Specific Lexicomp Online Database [database on the internet]. Hudson (OH): Lexicomp Inc.: publication year [cited 14 November 2021]. Available from: http://online.lexi.com.
[7]. Richy FF, Laurent S. Efficacy and safety profiles of manidipine compared with amlodipine: a meta-analysis of head-to-head trials. Blood Pressure. 2011 February ;20(1): 54-9. doi: 10.3109/08037051.2010.518670.Epub 2010 October 14. PMID: 20945994
[8]. Ott C, Schneider MP, Raff U, Ritt M, Striepe K, Alberici M, Schmieder RE. Effects of manidipine vs. amlodipine on intrarenal haemodynamics in patients with arterial hypertension. British Journal of Clinical Pharmacology. 2013 January;75(1): 129-35.
doi: 10.1111/j.1365-2125.2012.04336.x.PMID: 23240643
[9]. McKeage K, Scott LJ. Manidipine: a review of its use in the management of hypertension. Drugs. 2004;64(17): 1923-40. doi: 10.2165/00003495-200464170-00011.PMID: 15329044
[10]. Official Journal of the International Society of Nephrology. Kdigo guidelines 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). 2021: 24
[11]. สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่. ทริค ธิงค์. 2562: 31
[12]. Del Vecchio L, Pozzi M, Salvetti A, Maschio G, Fusaroli M, Rovati C, Antonucci F, Cascone C, Scanferla F, Panichi V, Sturani A, Locatelli F; Manidipine Study Group. Efficacy and tolerability of manidipine in the treatment of hypertension in patients with non-diabetic chronic kidney disease without glomerular disease. Prospective, randomized, double-blind study of parallel groups in comparison with enalapril. Journal of Nephrology. 2004 March-April ;17(2): 261-9.
[13]. Martinez-Martin FJ, Saiz-Satjes M. Add-on manidipine versus amlodipine in diabetic patients with hypertension and microalbuminuria: the AMANDHA study. Expert Review of Cardiovascular Therapy. 2008 November ;6(10): 1347-55.
doi: 10.1586/14779072.6.10.1347.PMID: 19018688


File
: 205-1642149680.pdf
วันที่ตอบ : 20 ม.ค. 65 - 14:08:32
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110