ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
verapamil และ diltiazem

ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น hypertension และ DM type 2 และได้รับยา verapamil, diltiazem, alizartan และ atenolol อยากทราบว่า verapamil และ diltiazem สามารถให้ร่วมกันได้หรือไม่

[รหัสคำถาม : 362] วันที่รับคำถาม : 09 ก.พ. 65 - 09:21:55 ถามโดย : นักศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Verapamil และ diltiazem เป็นยาในกลุ่ม Calcium Channel Blocker; Nondihydropyridine ออกฤทธิ์ปิดกั้นการผ่านเข้าสู่เซลล์ของแคลเซียม ที่บริเวณเซลล์กล้ามเนื้อเรียบและเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้เกิดคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดหัวใจและการขยายตัวของหลอดเลือดหัวใจ ทำให้ความดันโลหิตลดลง และเลือดไปเลี้ยงหัวใจดีขึ้น[1,2]
จากแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงที่มีโรคเบาหวานร่วม ระดับความดันโลหิตที่เหมาะสม คือ 120-130/70-79 มม.ปรอท และสำหรับในผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี อาจใช้เป้าหมาย 130-139/70-79 มม.ปรอท[3,4] หลักการใช้ยาลดระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานแนะนำให้ใช้ยาในกลุ่ม renin angiotensin system blockers (ACEIs หรือ ARBs) เป็นยากลุ่มแรกในผู้ป่วยที่มีเบาหวานร่วม เนื่องจากช่วยลดโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้ หากไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเป้าหมายจากการใช้ยาตัวเดียวให้ใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตกลุ่มอื่น ๆ เช่น ยากลุ่ม Dihydropyridine calcium channel blockers; DHP-CCB หรือ thiazide like diuretic และใช้ร่วมกันหากยังไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้[3,4,5] โดยไม่ควรใช้ ACEIs ร่วมกับ ARBs[3]
สำหรับผู้ป่วยรายนี้ มีการใช้ยาลดความดันโลหิต 4 ตัว คือ alizartan (กลุ่มยา angiotensin receptor blockers: ARBs), verapamil (กลุ่มยา Nondihydropyridine calcium channel blockers; Non DHP-CCB), diltiazem (กลุ่มยา Nondihydropyridine calcium channel blockers; Non DHP-CCB) และ atenolol (กลุ่มยา Beta-Blocker) สำหรับ verapamil และ diltiazem เป็นยากลุ่มเดียวกันที่มีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนกัน ซึ่งตามแนวทางการรักษาไม่มีการใช้ยา non DHP-CCB สองชนิดร่วมกัน จากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล PUBMED พบว่ามีการศึกษาการใช้ DHP-CCB (Nifedipine) ร่วมกับ Non DHP-CCB (diltiazem หรือ verapamil) ในการลดความดันโลหิต พบว่าการใช้ยาสองชนิดร่วมกันสามารถลดความดันโลหิตทั้งขณะที่หัวใจบีบตัว (Systolic Blood Pressure) และแรงดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัว (Diastolic Blood Pressure) ได้ดีกว่าใช้ DHP-CCB (Nifedipine) ตัวเดียว อย่างไรตามยังขาดข้อมูลผลลัพธ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระยะยาว[6]
ซึ่งการใช้ยา Verapamil และ diltiazem ร่วมกัน พบว่า Diltiazem ทำให้เพิ่มความเข้มข้นของ Verapamil ในพลาสมา เนื่องจาก Verapamil เป็น substrates ของ CYP450 3A4 isoenzyme และ Diltiazem ยับยั้งการทำงานของ CYP450 3A4 จึงไปลดการขับของของ Verapamil[7,8] และจากฐานข้อมูล PUBMED ยังไม่พบการศึกษาที่มีการใช้ Verapamil และ diltiazem ร่วมกัน

เอกสารอ้างอิง
[1]. Verapamil [Internet]. Hudson, Ohio: Hudson, Ohio: Wolters Kluwer UpToDate, Inc.; 2022 [cited 2022 Feb. 28].
[2]. Diltiazem [Internet]. Hudson, Ohio: Hudson, Ohio: Wolters Kluwer UpToDate, Inc.; 2022 [cited 2022 Feb. 28].
[3]. แนวทางรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562. สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. 2562. Accessed on February 28, 2022. Available from: http://www.thaihypertension.org/ hypertensiondetail.php?n_id=442.
[4]. American Heart Association. 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. 2020. Accessed on February 28, 2022. Available from: https://www.ahajournals .org/doi/epub/10.1161 /HYPERTENSIONAHA.120.15026.
[5]. The Eighth Joint National Committee (JNC 8). Hypertension Guideline Algorithm. Accessed on February 28, 2022. Available from: https://thepafp.org/website/wp-content/uploads/2017/05/2014-JNC-8-Hypertension.pdf.
[6]. Saseen JJ, Carter BL, Brown TE, Elliott WJ, Black HR. Comparison of nifedipine alone and with diltiazem or verapamil in hypertension. Hypertension. 1996 Jul.;28(1): 109-14.
[7]. Drug Interaction Checker [อินเตอร์เน็ต]. [cited 2022 Feb 28]. เข้าถึงได้จาก: https://go.drugbank.com/ drug-interaction-checker#results.
[8] Drug Interaction Report [อินเตอร์เน็ต]. [cited 2022 Feb 28]. เข้าถึงได้จาก: https://www.drugs.com/ interactions-check. php? drug_list=2297-0,890-0&types%5B%5D=major&types%5B%5D=minor& types%5B%5D=moderate&types%5B%5D=food&types%5B%5D=therapeutic_duplication&professional=1.

วันที่ตอบ : 04 เม.ย. 65 - 15:44:53
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110