ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ผู้ป่วย เป็น UP มีซีด(Hct Hb ต่ำ) ตรวจ Direct Coomb's test ได้ผลเป็น Positive 3+

ผู้ป่วย เป็น UP มีซีด(Hct Hb ต่ำ) ตรวจ Direct Coomb's test ได้ผลเป็น Positive 3+ หมายความว่าไงคะ

[รหัสคำถาม : 40] วันที่รับคำถาม : 23 ม.ค. 63 - 11:52:03 ถามโดย : นักศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Hemolytic anemia อาจเกิดจาก drug-induced hemolysis, hemolytic transfusion reaction หรือ autoimmune hemolytic anemia(AIHA) การทดสอบ Direct coombs test หรือมีอีกชื่อว่า Direct antiglobulin test(DAT) มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของการเกิด hemolytic anemia ว่าเกิดผ่านระบบภูมิคุ้มกัน(immune hemolytic anemia)หรือไม่ การทดสอบนี้มีหลักการคือนำตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยมาผ่านขั้นตอนทางห้องปฏิบัติการโดยการล้าง และ incubate ตัวอย่างเลือดกับ anti-human antibody และ anti-human C3d antibody แล้วสังเกตการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงซึ่งเรียกว่าการเกิด Agglutination สำหรับการแปลผลการทดสอบจะแปลผลออกเป็นผลลบ (negative) และผลบวก (positive) โดยในส่วนของ positive จะมีการแบ่งระดับที่ละเอียดลงไปเป็น +/w, 1+, 2+, 3+, 4+ [1] ซึ่งระดับความรุนแรงของ hemolytic anemia แปลผันตามระดับการเกิด agglutination[3]
วิธีแปลผล negative คือ เซลล์อยู่อย่างอิสระไม่มีการเกาะกลุ่ม, +/w คือเซลล์มีการเกาะกลุ่มเล็กน้อย(สามารถสังเกตได้ผ่านทางกล้องจุลทรรศน์เท่านั้น), 1+ คือเซลล์มีการเกาะกลุ่มขนาดเล็กสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า, 2+ คือเซลล์มีการเกาะกลุ่มขนาดปานกลาง, 3+ คือเซลล์มีการเกาะกลุ่มขนาดใหญ่หลายกลุ่ม และสุดท้าย 4+ คือกลุ่มเซลล์ทุกกลุ่มเกิดการรวมกันปรากฏเป็นกลุ่มเซลล์ขนาดใหญ่[2, 3] ในส่วนความหมายของผลทดสอบ negative หมายถึงการเกิด Hemolytic anemia ไม่ได้มีสาเหตุมาจากภูมิคุ้มกัน และ positive หมายถึงการเกิด Hemolytic anemia มีสาเหตุมาจากภูมิคุ้มกัน[1]

เอกสารอ้างอิง

1. Robert A Brodsky. Diagnosis of hemolytic anemia in the adult. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: Uptodate Inc. http://www.uptodate.com (Accessed on Jan 23, 2020)

2. Fiona A.M. Regan. Blood Cell Antigens and Antibodies : Erythrocytes, Platelets and Neutrophils. In: Barbara J Bain, Imelda Bates, Michael A. Laffan, editors. Dacie and Lewis Practical Haematology 12th ed. London, UK: Elsevier Health Sciences; 2016.p. 451-53.

3. Theis SR, Hashmi MF. Coombs Test. [Updated 2019 Oct 3]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan.

วันที่ตอบ : 23 ม.ค. 63 - 16:35:42
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110