ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
เปรียบเทียบประสิทธิภาพยา

ยา fenofibrate กับยา bezafibrate ตัวไหนลด triglyceride ได้ดีกว่ากัน

[รหัสคำถาม : 407] วันที่รับคำถาม : 10 ก.ย. 65 - 23:45:44 ถามโดย : นักศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา fenofibrate และ bezafibrate เป็นยาในกลุ่ม fibric Acid มีข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา คือใช้รักษาผู้ป่วยที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง[1,2] ขนาดยาที่แนะนำโดยทั่วไป คือ fenofibrate 200 มิลลิกรัม วันละครั้ง อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้ เช่น เพิ่มระดับเอนไซม์ตับ (ALT, AST) ปวดท้อง ท้องผูก วิงเวียนศีรษะ ผื่นผิวหนัง[1] ส่วน bezafibrate ขนาดยาที่แนะนำโดยทั่วไป คือ 200 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้ เช่น เพิ่มระดับเอนไซม์ AST และ creatine phosphokinase ผื่นแดง คัน ท้องเสีย วิงเวียนศีรษะ เป็นต้น[2] ทั้ง fenofibrate และ bezafibrate ต้องมีการปรับขนาดยาตามการทำงานของไต[1,2]
กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่ม fibric acid คือ กระตุ้นตัวรับ PPAR-alpha ลด apoprotein C-III (สารยับยั้ง lipoprotein lipase) และเพิ่มการสังเคราะห์ apolipoprotein A-I, fatty acid transport protein และ lipoprotein lipase ส่งผลให้มีการเพิ่มการสลาย VLDL การเกิดออกซิเดชันของกรดไขมัน และกำจัดอนุภาคที่มีไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride-rich particles) จึงมีผลลดระดับ VLDL และไตรกลีเซอไรด์ในเลือด และอาจเพิ่ม HDL ในผู้ป่วยบางราย[1]
จากการศึกษารูปแบบสุ่ม (randomized controlled trial) ซึ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดไขมันในเลือดของยา fenofibrate และ bezafibrate ในกลุ่มตัวอย่าง 40 ราย อายุ 22-63 ปี โดยสุ่มให้ได้รับ bezafibrate 200 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง และ fenofibrate 100 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง นาน 4 สัปดาห์ พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดย 1) กลุ่มที่ได้รับยา bezafibrate มีระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลงจากค่าเริ่มต้น 92.8 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร, คอเรสเตอรอลดลง 80.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร, LDL ลดลง 73.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และมีการเพิ่มขึ้นของ HDL อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) 2) สำหรับค่าเฉลี่ยร้อยละของการเปลี่ยนแปลงจากค่าเริ่มต้นของกลุ่มที่ได้รับ bezafibrate เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ fenofibrate พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีไตรกลีเซอไรด์ลดลงร้อยละ 35.9 เทียบกับร้อยละ 15.6 (p<0.05), คอเรสเตอรอลลดลงร้อยละ 24.8 เทียบกับร้อยละ 5.4 (p<0.01), LDL ลดลงร้อยละ 29.0 เทียบกับร้อยละ 1.6 (p<0.05) ส่วน HDL เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.1 เทียบกับร้อยละ 7.5 ในผู้ชาย และร้อยละ 25.4 เทียบกับร้อยละ 3.1 ในผู้หญิง (p<0.01) 3) กลุ่ม fenofibrate มีไตรกลีเซอไรด์ลดลงจากค่าเริ่มต้น 45.3 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) ส่วนคอเรสเตอรอล, LDL และ HDL ไม่มีความแตกต่างจากค่าเริ่มต้น[3]
ส่วนอีกหนึ่งการศึกษาแบบ systematic review ซึ่งรวบรวมการศึกษาแบบสุ่มทั้งหมด 20 การศึกษา (จำนวนตัวอย่าง 25,655 ราย: bezafibrate 4,984 ราย, fenofibrate 12,398 ราย, gemfibrozil 8,273 ราย) โดยเปรียบเทียบยา bezafibrate 400 มิลลิกรัม กับยาหลอก (จำนวน 4 การศึกษา) และเปรียบเทียบ fenofibrate 200 มิลลิกรัม กับยาหลอก (จำนวน 9 การศึกษา) ติดตามผลเป็นระยะเวลามากกว่า 8 สัปดาห์ พบว่า
1) การเปรียบเทียบยา bezafibrateเทียบกับยาหลอก: กลุ่มที่ได้รับ bezafibrate มีไตรกลีเซอไรด์ลดลง 20.8 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร, มี LDL ลดลง 6.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร, คอเลสเตอรอลลดลง 4.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และเพิ่ม HDL 17.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เมื่อเทียบจากค่าเริ่มต้น ส่วนกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้น 4.6 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร, HDL เพิ่มขึ้น 3.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร คอเลสเตอรอลลดลง 0.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และ LDL ลดลง 1.3 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ส่วนผลลัพธ์หลักซึ่งประกอบด้วยการเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือเสียชีวิตกะทันหัน หลังจากรักษาเป็นระยะเวลา 6.2 ปี พบว่า ไม่มีความแตกต่างในกลุ่มที่ได้รับ bezafibrate และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก
2) การเปรียบเทียบยา micronized fenofibrate 200 มิลลิกรัม กับยาหลอก พบว่า การลดลงของไขมันในเลือดมีความความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ กลุ่ม fenofibrate มีคอเลสเตอรอลลดลง 31.1 มก./dL, LDL ลดลง 24.7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และไตรกลีเซอไรด์ลดลง 23.5 มก./dL, ส่วน HDL เพิ่มขึ้น 1.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เมื่อเทียบจากค่าเริ่มต้น ส่วนกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีคอเลสเตอรอลลดลง 18.3 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร, LDL ลดลง 18.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร, ไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้น 11.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และ HDL เพิ่มขึ้น 0.7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ส่วนผลลัพธ์หลัก (การเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน) พบว่า กลุ่มที่ได้รับ fenofibrate และกลุ่มที่ได้ยาหลอกไม่มีความแตกต่างกัน[4]

[1]. fenofibrate. In: Lexi-Drugs Online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp Inc.: publication year [updated 11 Oct. 2022; cited 11 Oct. 2022]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/4830776?cesid=4uqnjVualta&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Dfenofibrate%26t%3Dname%26acs%3Dfalse%26acq%3Dfenofibrate.
[2]. Bezafibrate. In: Lexi-Drugs Online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp Inc.: publication year [updated 15 Sep. 2022; cited 11 Oct. 2022]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/4668068?cesid=8xPNX8pBAGe&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3DBezafibrate%26t%3Dname%26acs%3Dfalse%26acq%3DBezafibrate.
[3]. esone PA, Gladstein J, Acuña AM. Comparative study of bezafibrate and fenofibrate in patients with primary hyperlipoproteinaemia. Curr Med Res Opin. 1985;9(9):650-7.
[4]. Abourbih S, Filion KB, Joseph L, Schiffrin EL, Rinfret S, Poirier P, Pilote L, Genest J, Eisenberg MJ. Effect of fibrates on lipid profiles and cardiovascular outcomes: a systematic review. Am. J. Med. 2009 Oct.;122(10):962.e1-8.

วันที่ตอบ : 24 พ.ย. 65 - 10:45:42
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110