ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Seroflo สามารถใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้หรือไม่ ถ้าได้ควรใช้ในขนาดเท่าไหร่

Seroflo สามารถใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้หรือไม่ ถ้าได้ควรใช้ในขนาดเท่าไหร่

[รหัสคำถาม : 475] วันที่รับคำถาม : 02 มี.ค. 66 - 19:08:38 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา Seroflo® ประกอบด้วยยา Salmeterol xinafoate 25 mcg/ fluticasone propionate 125 mcg ต่อการกดยา 1 ครั้ง รูปแบบ Metered Dose Inhaler ใช้สูดทางปาก มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคหอบหืดระดับปานกลางถึงรุนแรง (moderate to severe persistent bronchial asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease; COPD) ได้แก่ chronic bronchitis และ emphysema ให้ใช้ในผู้ป่วยอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยใช้วันละ 2 ครั้ง (ขนาดยาที่ได้รับต่อวันคือ Salmeterol xinafoate 50 mcg และ fluticasone propionate 250 mcg)[1]
.
ขนาดยาสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ขนาดยาสูงสุด fluticasone propionate ไม่เกิน 200 mcg ต่อวัน[2] และขนาดยาสูงสุดยา salmeterol xinafoate ไม่เกิน 100 mcg ต่อวัน[3] มีจากการศึกษา ยา salmeterol xinafoate (50 mcg) + fluticasone propionate (100 mcg) ครั้งละ 1 กด วันละ 2 ครั้ง มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการรักษาโรคหืดในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ขวบ โดยสามารถเพิ่มคุณภาพการนอนได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งลดอาการหอบหืด ลดการใช้ยา short-acting beta-agonist ได้อย่างมีนัยสำคัญ และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา[4] การศึกษานี้เป็นการใช้ยา fluticasone propionate 200 mcg ต่อวัน ซึ่งเป็นขนาดยาที่ยอมรับให้ใช้ในเด็กต่ำกว่า 12 ปี เป็นขนาดยาที่น้อยกว่าที่ได้จากการใช้ยา Seroflo® วันละ 2 ครั้ง ซึ่งมีขนาดยารวม 250 mcg [2] จึงไม่แนะนำให้ใช้ยา Seroflo® ในผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 12 ปี
.
ในผู้ป่วยโรคหอบหืดที่อายุต่ำกว่า 12 ปี มียาที่มีในประเทศไทยที่สามารถใช้ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่
- Seretide® accuhaler ประกอบด้วยยา Salmeterol xinafoate 50 mcg/ fluticasone propionate 100 mcg รูปแบบยาคือ dry powders for inhaler (DPI) สำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืดอายุ 4 ปีขึ้นไป ใช้โดยการสูดทางปากวันละ 2 ครั้ง (fluticasone propionate มีขนาดยาสูงสุดต่อวันไม่เกิน 200 mcg)[5]
- Seretide® evohaler ประกอบด้วยยา Salmeterol xinafoate 25 mcg/ fluticasone propionate 50 mcg รูปแบบยาคือ pressurized metered-dose inhaler (MDI) สำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืดอายุ 4 ปีขึ้นไป ใช้โดยการสูดทางปากวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 สูด (fluticasone propionate มีขนาดยาสูงสุดต่อวันไม่เกิน 200 mcg) โดยผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 12 ปีควรใช้ร่วมกับ spacer[6]

เอกสารอ้างอิง
[1]. Mims MIMS Online Thailand. Seroflo 125 [Internet]. 2023. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/seroflo%20125
[2]. Flovent Diskus (fluticasone propionate inhalation powder), for oral inhalation use. Highlights of prescribing information. Revised: 2/2022. Available from: https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/en_US/Prescribing_Information/Flovent_Diskus/pdf/FLOVENT-DISKUS-PI-PIL-IFU.PDF
[3]. Serevent Diskus (salmeterol xinafoate dry powder for inhalation), product monograph. Revised: Mar. 2, 2021. Available from: https://ca.gsk.com/media/6214/serevent.pdf
[4]. Yoshihara S, Fukuda H, Tamura M, et al. Efficacy and Safety of Salmeterol/fluticasone Combination Therapy in Infants and Preschool Children with Asthma Insufficiently Controlled by Inhaled Corticosteroids. Drug Res. (Stuttg). 2016 Jul.;66(7):371-6.
[5]. Seretide 100 Accuhaler [Internet]. GlaxoSmithKline UK. 2022 [cited 22 Jan. 2023]. Available from: https://www.medicines.org.uk/emc/product/5504/smpc#gref
[6]. Seretide 50 Evohaler [Internet]. GlaxoSmithKline UK. 2022 [cited 22 Jan. 2023]. Available from: https://www.medicines.org.uk/emc/product/3825/smpc

วันที่ตอบ : 07 มี.ค. 66 - 13:48:19
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110