ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
การใช้ยาลดกรด 2 ตัว

ได้รับการส่องกล้องและคุณหมอแจ้งว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ครั้งก่อนได้รับยา omeprazole กินวันละครั้ง ครั้งนี้คุณหมอเพิ่มเป็นกินวันละ 2 ครั้งและได้ยา famotidine เพิ่มอีกวันละ 2 ครั้ง อยากทราบว่าสามารถกินยาลดกรด 2 ตัวพร้อมกันได้ไหม และกินร่วมกันจะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร

[รหัสคำถาม : 484] วันที่รับคำถาม : 24 มี.ค. 66 - 16:05:33 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

โรคกระเพาะอาหารอักเสบ (gastritis) เป็นโรคที่เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร อาจมีสาเหตุจากชั้นเยื่อเมือกถูกทำลาย การหลั่งกรดมากขึ้น หรือการสร้างด่างลดลง โดยแบ่งโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้เป็น 2 ประเภทตามระยะเวลาของการเกิดอาการ คือ ระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง การใช้ยากลุ่ม proton pump inhibitors (PPIs) ดังเช่น omeprazole สามารถช่วยบรรเทาอาการในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้ [1-2]
...
ยากลุ่ม PPIs ออกฤทธิ์โดยการยับยั้ง H-K ATPase ของกระบวนการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร หลังจากรับประทานยา ยาจะถูกดูดซึมบริเวณลำไส้เล็กส่วนของ duodenum เข้าสู่กระแสเลือดในรูปที่ไม่มีฤทธิ์ทางเภสัชศาสตร์ (inactive form) จากนั้นยาจะถูกนำส่งไปยังกระเพาะอาหารที่มีสภาวะกรด ส่งผลให้ยาถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่มีฤทธิ์ (active form) ทำให้เกิดการยับยั้งการหลั่งของกรดภายในกระเพาะอาหาร ยากลุ่ม PPIs จะสามารถดูดซึมผ่านทางเดินอาหารได้ 30-40% ดังนั้นผู้ป่วยควรรับประทานยาก่อนอาหารในมื้อแรกของวัน นอกจากนี้ ยากลุ่ม PPIs ไม่ควรใช้พร้อมกับยาลดกรดชนิดอื่น ได้แก่ ยากลุ่ม Histamine-2 receptor antagonists (H2RAs) (เช่น famotidine) ยากลุ่มที่มีโครงสร้างคล้าย prostaglandin E (เช่น misoprostol) และยากลุ่มที่มีโครงสร้างคล้าย somatostatin (เช่น octreotide) เนื่องจากจะทำให้ประสิทธิภาพของการใช้ยากลุ่ม PPIs เปลี่ยนแปลงไป [3]
...
จากงานวิจัยของ Fändriks และคณะ (2007) ที่ศึกษาการใช้ยา omeprazole 20 มิลลิกรัม ร่วมกับยา famotidine 10 มิลลิกรัมพบว่า ในวันที่ 1 การใช้ omeprazole ร่วมกับยา famotidine ใช้ระยะเวลาในการลดกรดในกระเพาะอาหารน้อยกว่าการใช้ยา omeprazole ชนิดเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และในวันที่ 8 การใช้ยา omeprazole ร่วมกับยา famotidine ใช้ระยะเวลาในการลดกรดในกระเพาะอาหารไม่่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยา omeprazole ชนิดเดียว และไม่พบการรายงานผลข้างรุนแรงจากการใช้ยาสองตัวนี้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาได้จากอาสาสมัครเพียง 6 คนเท่านั้น จึงเป็นข้อจำกัดของงานวิจัยนี้[4]
...
ดังนั้นการใช้ยา omeprazole ร่วมกับยา famotidine หากมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม และไม่ปรับลดขนาดยาเอง หากมีอาการผิดปกติหรือรุนแรงมากขึ้นให้พบแพทย์ทันที

เอกสารอ้างอิง
[1]. McQuaid KR. Gastritis & Gastropathy. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW, McQuaid KR, editors. Current Medical Diagnosis & Treatment 2023. McGraw Hill; 2023.
[2]. Azer SA, Awosika AO, Akhondi H. Gastritis. In: Aboubakr S, Ghosh A, Ackley W, Sedeh PA, Adolphe TS, Tod C Aeby, editors. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 [cited 2023 Nov 25]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544250/50/
[3]. Wolfe M. Proton pump inhibitors: Overview of use and adverse effects in the treatment of acid related disorders [Internet]. Waltham (MA): UpToDate; 2023 [cited 2023 Nov 13]. Available from: http://www.uptodate.com
[4]. Fandriks L, Lonroth H, Pettersson A, Vakil N. Can famotidine and omeprazole be combined on a once-daily basis?. Scand J Gastroenterol 2007;42(6):689-94.

วันที่ตอบ : 25 ธ.ค. 66 - 09:58:48
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110