ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Ceftriaxone ให้ y-site ร่วมกับ acetar solution ได้มั้ย

แพทย์มีคำสั่ง ceftriaxone 2 g + NSS 100 cc IV drip OD เดิมผู้ป่วยมี calcium gluconate 10cc + NSS 100 cc + acetar 1000 cc จะสามารถให้ y site ได้หรือมั้ย

[รหัสคำถาม : 501] วันที่รับคำถาม : 24 เม.ย. 66 - 15:21:29 ถามโดย : นักศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Acetar® เป็นชื่อทางการค้าของสารละลายที่มีส่วนประกอบของ sodium 130 mEq, potassium 4 mEq, calcium 2.7 mEq, chloride 108.7 mEq, acetate 28 mEq มีข้อบ่งใช้ในการทดแทนของการสูญเสียของเหลวในร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด, มีบาดแผลไหม้ หรือมีอาการท้องเสียรุนแรง[1]
...
การบริหารยา ceftriaxone sodium ร่วมกับสารน้ำที่มี calcium เป็นส่วนประกอบทางหลอดเลือดดำ จะทำให้เกิดการตกตะกอนของยาได้[2] จึงห้ามใช้สารน้ำที่มี calcium เป็นส่วนประกอบ เช่น Ringer’s solution หรือ Hartmann’s solution เป็นตัวทำละลายยา นอกจากนี้การตกตะกอนของยายังสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อบริหารยา ceftriaxone ทาง infusion-line เดียวกันกับการให้สารน้ำที่มี calcium ดังนั้นจึงห้ามบริหารยา ceftriaxone ร่วมกับสารน้ำที่มี calcium เป็นส่วนประกอบ รวมทั้งห้ามบริหารยาในผู้ป่วยที่ต้องได้รับสารที่มี calcium เป็นส่วนประกอบตลอดเวลา เช่น ในผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำผ่าน Y-site[3]
...
ทั้งนี้ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้มีประกาศในปี 2009 เกี่ยวกับคำแนะนำในการบริหารยา ceftriaxone ร่วมกับสารน้ำที่มี calcium เป็นส่วนประกอบว่า ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 28 วันสามารถบริหารยา ceftriaxone ร่วมกับสารน้ำที่มี calcium เป็นส่วนประกอบร่วมกันผ่าน infusion-line เดียวกันได้[3],[4] แต่ต้องบริหารคนละเวลา โดยระหว่างการบริหารสารน้ำหรือยาแต่ละชนิด ต้องมีการ flush ล้างสายก่อน[3] และสำหรับทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันห้ามบริหารยา ceftriaxone และสารน้ำที่มี calcium เป็นส่วนประกอบทางหลอดเลือดดำร่วมกันใน 48 ชั่วโมง[4] เนื่องจากมีรายงานการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดหลังจากได้รับยา ceftriaxone และ สารน้ำที่มี calcium ร่วมกัน[5]
...
กล่าวโดยสรุป ไม่สามารถบริหารยา ceftriaxone ร่วมกับ acetar® solution ผ่านทาง Y-site ได้ เนื่องจากยาจะเกิดการตกตะกอนของยากับ calcium ใน acetar® solution หากจำเป็นต้องบริหารร่วมกันให้กับผู้ป่วย ควรบริหารผ่านทางหลอดเลือดดำคนละเส้น หรือสามารถบริหารผ่าน infusion-line เดียวกันได้ แต่ต้องบริหารคนละเวลา โดยระหว่างการบริหารสารน้ำหรือยาแต่ละชนิด ต้องมีการ flush ล้างสายก่อน ทั้งนี้เป็นคำแนะนำการบริหารยาในผู้ที่ป่วยที่มีอายุมาก 28 วัน เท่านั้น สำหรับในทารกแรกเกิดที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ไม่ควรบริหารยา ceftriaxone ร่วมกับสารน้ำที่มี calcium เป็นส่วนประกอบใน 48 ชั่วโมง
...
เอกสารอ้างอิง
[1] Mims.com. (2023). Acetar-Acetar-5: Indication, Dosage, Side Effect, Precaution. MIMS.com Thailand. [online] Available at: https://www.mims.com/thailand/drug/info/metadoxine/ [Accessed 15 Nov. 2023]. https://www.mims.com/thailand/drug/info/acetar-acetar-5
[2] AHSP. Handbook on injectable drug. 19th. Cornwall: TJ international; 2016; 260-64
[3] Ceftriaxone for injection, USP [internet]. 2013. [cited 15 Nov. 2023]. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/065169s022lbl.pdf
[4] Ceftriaxone Can Be Administered With Calcium-Containing Products in Certain Patients. [internet]. 2009. [cited 20 Nov. 2023]. Available from: https://www.medscape.com/viewarticle
/591089?form=fpf
[5] Bradley JS, Wassel RT, Lee L, Nambiar S. Intravenous ceftriaxone and calcium in the neonate: hassessing the risk for cardiopulmonary adverse events. Pediatrics. 2009 Apr;123(4):e609-13. doi: 10.1542/peds.2008-3080. Epub 2009 Mar 16. PMID: 19289450.

วันที่ตอบ : 08 ธ.ค. 66 - 08:53:18
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110