ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
แพ้ ceftri ทาน amoxy ได้ สามารถทาน Augmentin ได้ไหมคะ

แพ้ ceftri ทาน amoxy ได้ สามารถทาน Augmentin ได้ไหมคะ

[รหัสคำถาม : 508] วันที่รับคำถาม : 10 พ.ค. 66 - 21:06:05 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยากลุ่ม cephalosporins เป็นกลุ่มยาที่มีโครงสร้างหลักเป็น beta-lactam ring มีทั้งหมด 5 generations ซึ่งมีโครงสร้างของหมู่แทนที่ที่แตกต่างกัน พบว่าการแพ้ยามีความสัมพันธ์กับลักษณะของความเหมือนของหมู่แทนที่ ยา ceftriaxone เป็นยา cephalosporins ในกลุ่ม generation ที่ 3 (third generation cephalosporins) มีความเป็นไปได้ที่จะแพ้ยาอื่นใน generation เดียวกัน ที่มีโครงสร้างของหมู่แทนที่ที่เหมือนกัน ได้แก่ cefotaxime ceftazidime cefdinir cefoperazone ceftibuten cefixime cefditoren cefodizime และ cefpodoxime รวมถึงยาอื่นในกลุ่ม generation ที่ 4 (fourth generation cephalosporins) ที่มีโครงสร้างของหมู่แทนที่เหมือนกันกับยา ceftriaxone ได้แก่ cefepime และ cefpirome และเนื่องจากยากลุ่ม cephalosporins และยากลุ่ม penicillins (เช่น amoxicillin ampicillin) เป็นยาที่มีโครงสร้างหลักเป็น beta-lactam ring เช่นเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพ้ยาข้ามกลุ่มกันได้ [1] โดยทั่วไปจึงมีคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาภายในกลุ่ม cephalosporins และ penicillins จนกว่าจะมีผลการทดสอบการแพ้ยา [2]

การแพ้ยา ceftriaxone สามารถแบ่งตามระยะเวลาการเกิดอาการหลังจากใช้ยา [2] ดังนี้
1. การแพ้ยาแบบเฉียบพลัน เกิดอาการหลังจากใช้ยาภายใน 1 ชั่วโมง โดยมีอาการ เช่น ผื่นคัน ลมพิษ ปากบวม ตาบวม เป็นต้น หรืออาจมีอาการรุนแรง โดยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ความดันโลหิตต่ำ หน้ามืด ร่วมด้วย
2. การแพ้ยาแบบไม่เฉียบพลัน เกิดอาการหลังจากใช้ยา 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยมีผื่นนูนเป็นรอยแบนสีแดง ลมพิษ ปากบวม ตาบวม หรืออาจมีอาการรุนแรง เช่น ผิวหนังหลุดลอก มีอาการอักเสบที่ตาหรือช่องปาก มีตุ่มหนองร่วมกับผิวแดงขึ้นตามตัว เป็นต้น

ยา augmentin ตัวยาประกอบด้วยยา amoxicillin และ clavulanic acid โดยโครงสร้างทางเคมีของยา amoxicillin มีความต่างกันกับยา ceftriaxone ในส่วนของหมู่แทนที่ [1,3-4] ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีโอกาสก่อให้เกิดการแพ้ยาข้ามกลุ่มได้น้อยกว่า 2% [1] ยังไม่มีรายงานการศึกษาที่เปรียบเทียบการแพ้ยาระหว่าง ceftriaxone กับ clavulanic acid แต่เนื่องจาก clavulanic acid เป็นยาในกลุ่ม betalactamase inhibitor [5] ซึ่งมีโครงสร้างยาคล้ายกับยา amoxicillin หากผู้ป่วยมีอาการแพ้ ceftriaxone แบบไม่รุนแรง เช่น มีผื่นคัน ลมพิษ ปากบวม ตาบวม และไม่มีอาการแสดงถึงการแพ้แบบรุนแรงร่วมด้วย เช่น อาการทางระบบทางเดินหายใจ ความดันโลหิตต่ำ หน้ามืด ผิวหนังหลุดลอก มีอาการอักเสบที่ตาหรือช่องปาก มีตุ่มหนองร่วมกับผิวแดงขึ้นตามตัว เป็นต้น และยังสามารถใช้ยา amoxicillin ได้ จึงคาดว่าสามารถใช้ augmentin ได้ อย่างไรก็ตามควรเฝ้าระวังการเกิดอาการผื่นขึ้น ปากบวม หน้าบวม อาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น และหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นดังกล่าวให้หยุดใช้ยาและรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

เอกสารอ้างอิง
[1]. Romano A. Immediate cephalosporin hypersensitivity: allergy evaluation, skin testing, and cross-reactivity with other beta-lactam antibiotics. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Nov, 14, 2023).
[2]. Romano A. Cephalosporin hypersensitivity: clinical manifestations and diagnosis. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Nov, 14, 2023).
[3]. Penicillin allergy. In : Drug allergy and idiosyncratic reactions [database on the Internet]. Hudson(OH): Lexicomp Inc.: 2023 [updated 1 March. 2023 ; cited 14 Nov. 2023]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/allergy_f/3732?cesid=9QRbD8eQDU7&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Dpenicillin%2Ballergy%26t%3Dname%26acs%3Dtrue%26acq%3DPenicillin%2Ba
[4]. Romano A, Valluzzi RL, Caruso C, Maggioletti M, Quaratino D, Gaeta F, Cross-reactivity and tolerability of cephalosporins in patients with ige-mediated hypersensitivity to penicillins, The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (2018), Sep-Oct;6(5):1662-72
doi: 10.1016/j.jaip.2018.01.020.
[5]. PubChem. Amoxicillin and clavulanate potassium. 2023. Available at: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Amoxicillin-and-clavulanate-potassium#section=Drug-Labels. Accessed 21 Nov 2023.

วันที่ตอบ : 02 ม.ค. 67 - 16:10:45
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110