ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ทานยา Antibiotics ร่วมกับยาคุมกำเนิด Yasmin มีผลกระทบอย่างไร

ทานยา Antibiotics ร่วมกับยาคุมกำเนิด Yasmin มีผลกระทบอย่างไร

[รหัสคำถาม : 51] วันที่รับคำถาม : 29 ม.ค. 63 - 00:53:28 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

YASMIN® เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (combined oral contraceptives; COCs) ในหนึ่งเม็ด ประกอบด้วยฮอร์โมน progesterone (drospirenone 3.0 mg) และ estrogen (ethinyl estradiol 0.030 mg) [1] ยาคุมกำเนิดจะยับยั้งการตกไข่[2] การกำจัดยาออกจากร่างกายจะอาศัยเอนไซม์ P-450 ในตับ ดังนั้นหากใช้ร่วมกับยาอื่นๆที่สามารถกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์นี้ (เช่น griseofulvin และ rifampin) จะทำให้ระดับยาคุมกำเนิดในเลือดลดลง และประสิทธิภาพการคุมกำเนิดลดลงได้[1,2] ในทางกลับกันหากใช้ร่วมกับยาอื่นๆ ที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ P-450 (เช่น erythromycin) จะทำให้ระดับยาคุมกำเนิดในเลือดเพิ่มขึ้น และเกิดอาการข้างเคียงเพิ่มมากขึ้นได้[3] นอกจากนี้แบคทีเรียในลำไส้จะทำหน้าที่ในการผลิตเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการดูดซึม estrogen จากลำไส้กลับเข้าสู่กระแสเลือด ดังนั้นการใช้ยา antibiotics ร่วมกับยาคุมกำเนิด อาจทำให้ระดับ estrogen ในเลือดลดลงและประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลดลงได้[3]

ยา antibiotics ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการลดระดับ estradiol และ progestin ในเลือด คือ rifampin (มีผลกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ P-450) จึงมีคำแนะนำว่าหากใช้ยา COCs ร่วมกับ rifampin ควรคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย ส่วนยา antibiotics ชนิดอื่น ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับผลกระทบต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ ethinyl estradiol แม้ว่าเคยมีการรายงานความล้มเหลวของการใช้ COCs[2] ตัวอย่างการศึกษา เช่น

1) การศึกษาแบบ single sequence crossover ในเพศหญิง 24 คน อายุ 18-35 ปี โดยรับประทานยา OCs 2 cycle ร่วมกับ doxycycline 100 mg วันละ 2 ครั้ง ในวันที่ 14-21 ของ cycle ที่ 2 ผลการศึกษาพบว่าวันที่ 18-20 กลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ได้รับ doxycycline มีระดับยาในเลือดไม่แตกต่างกัน[4]

2) การศึกษาแบบ placebo-controlled randomized cross-over ในเพศหญิง 20 คน โดยได้รับ COC (Microgynon®, 150 µg levonorgestrel and 30 µg ethinyl estradiol) ร่วมกับ ofloxacin 200 mg วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน และติดตามการตกไข่ไป 6 cycle พบว่าไม่มีการตกไข่ทั้งกลุ่มที่ใช้ยา Ofloxacin หรือยาหลอก[5]

3) การศึกษาแบบ double-blind placebo-controlled randomized crossover trial ในผู้หญิงสุขภาพดี 24 คน อายุ 19-32 ปี โดยได้รับ “low-dose” oral contraceptive Marvelon (ethinyl estradiol 30 µg+ desogestrel150 µg) วันละ 1 เม็ดในวันที่ 8-28 ของรอบ ร่วมกับ ciprofloxacin 500 mg วันละ 2 ครั้งหรือยาหลอก ในวันที่ 8-17 ของรอบ พบว่าวันที่ 11 และ 16 หลังได้รับ ciprofloxacin หรือ placebo ค่า AUC0–24hr ของ EE ไม่แตกต่างกัน[6]

4) การศึกษาแบบ single sequence crossover ในผู้หญิงสุขภาพดี 20 คน ทำการทดลอง 3 cycle ซึ่งอาสาสมัครจะได้รับ dirithromycin 500 mg/วัน เป็นเวลา 14 วัน โดยเริ่มรับประทานวันที่ 21 ของ cycleที่ 2 ผลการทดลองพบว่าในช่วงที่ได้รับยา Dirithromycin ค่า AUC0–24hr ของ ethinyl E2 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = .03) และการกำจัดยา ethinyl E2 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = .03) และผลอัลตร้าซาวด์ พบว่าไม่มีการตกไข่ในอาสาสมัคร[7]

จากเอกสารกำกับยาของบริษัทผู้ผลิตระบุว่ายา antibiotics เช่น penicillins tetracyclines clarithromycin และ erythromycin อาจเกิดอันตรกิริยากับยา YASMIN® หากมีการใช้ยาดังกล่าวร่วมกัน แนะนำให้ผู้ใช้คุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น สวมถุงยางอนามัย หรือ ใช้ยาฆ่าอสุจิ [1]

โดยสรุป Antibiotics อาจมีผลเปลี่ยนแปลงระดับยาในเลือดของ COCs[2,3] ควรคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย[1] และให้สังเกตอาการข้างเคียงที่บ่งบอกถึงภาวะ estrogen ในเลือดต่ำเช่น เลือดออกกระปริดกระปรอย หากมีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์

เอกสารอ้างอิง
[1] Bayer Inc. PRODUCT MONOGRAPH YASMIN®. Available from https://www.bayer.ca/omr/online/yasmin-pm-en.pdf. [Cited 2019 December 1].
[2] Allen RH. Combined estrogen-progestin oral contraceptives: Patient selection, counseling, and use. In: UpToDate. Post TW. Ed. Massachusetts: UpToDate; 2019
[3] Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare January 2017. Clinical Guidance: Drug Interactions with Hormonal Contraception .Available from: https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/ceu-clinical-guidance-drug-interactions-with-hormonal/. [Cited 2019 December 1].
[4] Neely JL, Abate M, Swinker M, D’Angio R.The effect of doxycycline on serum levels ofethinyl estradiol, norethindrone, and endogenous progesterone. Obstet Gynecol 1991;77: 416-20.
[5] Wermeling DP, Chandler MH, Sides GD, Collins D, Muse KN. Dirithromycin increases ethinyl estradiol clearance without allowing ovulation. Obstet Gynecol 1995;86:78-84.
[6] Csemiczky G, Alvendal C, Landgren BM. Risk for ovulation in women taking a low-dose oral contraceptive (Microgynon) when receiving antibacterial treatment with a fluoroquinolone (ofloxacin). Adv Contracept. 1996 Jun;12(2):101-9.
[7] Scholten PC, Droppert RM, Zwinkels MGJ, Moesker HL, Nauta JJP, Hoepelman IM. No interaction between ciprofloxacin and an oral contraceptive. Antimicrob Agent Chemother 1998;42:3266-8.

วันที่ตอบ : 29 ม.ค. 63 - 00:57:06
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110