ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
วัคซีนตับอักเสบบี

วัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่3สามารถฉีดก่อนกำหนด 6เดือน เป็นเวลา 5วันได้หรือไม่

[รหัสคำถาม : 516] วันที่รับคำถาม : 29 พ.ค. 66 - 15:44:28 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

“วัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 3 สามารถฉีดก่อนกำหนด 6 เดือนเป็นเวลา 5 วันได้หรือไม่”

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีชนิดเชื้อตายที่มีจำหน่ายในประเทศไทย จะแนะนำให้ฉีด 3 เข็ม ดังนี้ ฉีดเข็มแรกในเดือนที่ 0 เข็มที่ 2 ในเดือนที่ 1-2 และเข็มที่ 3 ในเดือนที่ 6-7 โดยภูมิคุ้มกันโรคจะเกิดขึ้นถึงระดับที่ป้องกันโรคได้หลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และเมื่อระยะเวลาผ่านไปภูมิคุ้มกันจะค่อยๆลดลง การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 จึงถือเป็นการกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันโรคสูงขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่ป้องกันโรคได้ร้อยละ 90-95 โดยการฉีดวัคซีนจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณกึ่งกลางต้นขาด้านหน้าค่อนไปด้านนอกในทารกหรือเด็กเล็ก และบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขนในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ไม่ควรฉีดที่สะโพก เพราะอาจฉีดเข้าในชั้นไขมันใต้ผิวหนังลงลึกไม่ถึงกล้ามเนื้อ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันต่ำกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ[1]

จากรายงานการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยมีระยะห่างของวัคซีนแต่ละเข็มต่างกันในกลุ่มประชากรชาวจีนที่มีสุขภาพดี [2-4] พบว่า การฉีดวัคซีนที่ 0 1 และ 3 เดือน มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ 76.76% - 99.50% การฉีดวัคซีนที่ 0 1 และ 6 เดือน มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ 86.21% - 100.0% จะเห็นได้ว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในเดือนที่ 3 จะทำให้ประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดลงเมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในเดือนที่ 6 และตามคำแนะนำของกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดระยะห่างที่เหมาะสมของการฉีดวัคซีนแต่ละเข็มเป็น ดังนี้
- วัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์
- วัคซีนเข็มที่ 2 และ 3 ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 8 สัปดาห์
- วัคซีนเข็มที่ 1 และ 3 ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 16 สัปดาห์[5]

ดังนั้น หากไม่สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดจะสามารถปรับเปลี่ยนตารางในการฉีดวัคซีนให้เหมาะสมได้โดยไม่ต้องเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกใหม่ ในกรณีของผู้ถามที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่ 3 ก่อนกำหนด 6 เดือนเป็นเวลา 5 วัน ระยะเวลาที่ได้รับยังอยู่ในช่วงระยะห่างที่เหมาะสมของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และ 3 ที่ควรห่างกันอย่างน้อย 8 สัปดาห์ ตามคำแนะนำของกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารอ้างอิง
[1]. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, ชนเมธ เตชะแสนศิริ, วีระชัย วัฒนวีรเดช, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ และฤดีวิไล สามโกเศศ. ตำราวัคซีนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปี 2562. กรุงเทพฯ: บริษัท เวิร์ค พริ้นติ้ง จำกัด; 2562
[2]. Yang L, Yao J, Li J, Chen Y, Jiang ZG, Ren JJ, Xu KJ, Ruan B, Yang SG, Wang B, Xie TS, Li Q. Suitable hepatitis B vaccine for adult immunization in China. Immunologic research. Immunol Res 2016;64:242-50.
[3]. Yu SF, Ling J, Qian XP, Hu ZF, Liu T. Three adult immunization schedules of hepatitis B vaccine. Dis Surveill 2012;27:604–6
[4]. Yao J, Qiu Y, Chen Y, Jiang Z, Shen L, Shan H, et al. Optimal vaccination program for healthy adults in China. Hum Vaccin Immunother 2015;11:2389-94.
[5]. Weng MK, Doshani D, Khan MA, Frey S, Ault K, Moore KL, et al. Universal Hepatitis B Vaccination in Adults Aged 19–59 Years: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices — United States, 2022. MMWR 2022;71:1-7.

วันที่ตอบ : 02 ม.ค. 67 - 15:04:48
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110