ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ทาน teevir อยู่แล้ว ติดโควิด

สามารถทายา molnupiravir รักษาโควิด ร่วมกับยา Teevir ได้ไหมครับ

[รหัสคำถาม : 524] วันที่รับคำถาม : 03 ก.ค. 66 - 12:49:17 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา TEEVIR® ประกอบด้วยตัวยา efavirenz 600 mg, emtricitabine 200 mg และ tenofovir disoproxil fumarate 300 mg [1] มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส HIV-1 ในผู้ใหญ่และเด็กที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป [2]

โดยยาแต่ละชนิดมีกระบวนการเมแทบอลิซึมหรือกระบวนการเผาผลาญ ดังนี้
- ยา efavirenz จะถูกเปลี่ยนเป็น hydroxylate ซึ่งเป็นสารไม่มีฤทธิ์ที่ตับโดยเอนไซม์ CYP3A4 และเอนไซม์ CYP2B6 จากนั้นจะทำปฏิกิริยา glucuronidation และจะถูกกำจัดออกผ่านทางอุจจาระและปัสสาวะ [3]
- ยา emtricitabine มีการเผาผลาญผ่านกระบวนการ glucuronidation และ oxidation และจะถูกกำจัดออกผ่านทางปัสสาวะเป็นหลัก [4]
- ยา tenofovir disoproxil fumarate จะถูกเปลี่ยนเป็น tenofovir ผ่านกระบวนการ hydrolysis และจะเข้าสู่กระบวนการ phosphorylation เพื่อเปลี่ยนเป็นสารที่มีฤทธิ์คือ tenofovir diphosphate และจะถูกกำจัดออกผ่านทางปัสสาวะเป็นหลัก [5]

สำหรับยา molnupiravir มีข้อบ่งใช้ในการต้านไวรัสโควิด โดยจากแนวทางการรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรมการแพทย์ฉบับที่ 27 (18 เมษายน 2566) แนะนำให้ใช้ยา molnupiravir ภายใน 5 วันตั้งแต่เริ่มมีอาการ ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่และมีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมสำคัญหรือผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบ (pneumonia) เล็กน้อยถึงปานกลางที่ยังไม่ต้องให้ออกซิเจน โดยมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง [6] ได้แก่
1) อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
2) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รวมโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ
3) โรคไตเรื้อรัง (CKD) (stage 3 ขึ้นไป)
4) โรคหัวใจและหลอดเลือด
5) โรคหลอดเลือดสมอง
6) โรคมะเร็ง (ไม่รวมมะเร็งที่รักษาหายแล้ว)
7) โรคเบาหวาน
8) ภาวะอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร)
9) ตับแข็ง (Child-Pugh class B ขึ้นไป)
10) ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ (เป็นโรคที่อยู่ในระหว่างได้รับยาเคมีบําบัดหรือยากดภูมิหรือ corticosteroid เทียบเท่ากับ prednisolone 15 มิลลิกรัม/วัน นาน 15 วันขึ้นไป)
11) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี CD4 cell count น้อยกว่า 200 เซลล์/ลูกบาศก์มิลลิเมตร

โดยยา molnupiravir จะถูกเปลี่ยนเป็นสาร N-hydroxycytidine triphosphate (NHC-TP) ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ ผ่านกระบวนการ phosphorylation และจะถูกกำจัดออกผ่านทางปัสสาวะ [7]

จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าไม่พบอันตรกิริยาระหว่างยา TEEVIR® (efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil fumarate) และยา molnupiravir [8]

อย่างไรก็ตาม จากแนวทางการรักษาโควิด-19 ปี 2023 ได้ให้แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย HIV ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา [9] ดังนี้
- ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นโรคโควิด-19 รวมถึงผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ควรรับประทานยาต้านไวรัส HIV ต่อไป
- ไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการรักษา HIV เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อโควิด
- ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหากต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนยาต้านไวรัส

ดังนั้น แม้ว่าจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าไม่พบอันตรกิริยาระหว่างยา TEEVIR® (efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil fumarate) และยา molnupiravir ก็ตาม หากต้องการรับประทานยาต้านไวรัสโควิดควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้ง

เอกสารอ้างอิง
[1]. MIMS Online Thailand. TEEVIR® [Internet]. [cited 22 Nov 2023]. Available from: http://www.mims.com/thailand/drug/info/teevir#.
[2]. Efavirenz, Emtricitabine, and Tenofovir Disoproxil Fumarate. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2021 [updated 16 Nov 2023; cited 22 Nov 2023]. Available from: http://online.lexi.com.
[3]. Efavirenz. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2021 [updated 16 Nov 2023; cited 26 Nov 2023]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/4669708?cesid=27veNLIovdm&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Defavirenz%26t%3Dname%26acs%3Dtrue%26acq%3Defavi
[4]. Emtricitabine. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2021 [updated 15 Nov 2023; cited 26 Nov 2023]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/4667904?cesid=4XXGD2lIv4u&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Demtricitabine%26t%3Dname%26acs%3Dtrue%26acq%3Demtri
[5]. Tenofovir Disoproxil Fumarate. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2021 [updated 16 Nov 2023; cited 26 Nov 2023]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/4669054?cesid=3i6cOnt0zVR&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Dtenofovir%2Bdisoproxil%2Bfumarate%26t%3Dname%26acs%3Dtrue%26acq%3Dten#
[6]. คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 27 วันที่ 18 เมษายน 2566
[อินเทอร์เน็ต]. กรมการแพทย์ [เข้าถึงเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566]. เข้าถึงได้จาก : https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=181
[7]. Molnupiravir. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2021 [updated 15 Nov 2023; cited 26 Nov 2023]. Available from:
https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/7185898?cesid=4GRNICX4epX&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Dmolnupiravir%26t%3Dname%26acs%3Dtrue%26acq%3Dmolnu#
[8]. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. National Institutes of Health. [Cited 2021 Nov 22]. Available from : https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/.
[9]. University of Liverpool, HIV drug interactions [Internet]. Liverpool : University of Liverpool; 2023 [cited 2021 Nov 22]. Available from : https://www.hiv-druginteractions.org/checker

วันที่ตอบ : 02 ม.ค. 67 - 15:39:30
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110