ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ควรฉีดห่างจาก วัคซีนไข้หวัดใหญ่กี่วัน

สอบถามค่ะ เพิ่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไป เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 66 แล้วมีนัดฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี วันที่ 19 กรกฎาคม 66 และ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วันที่ 20 สิงหาคม 66 สามารถฉีดห่างกันในแต่ละวัคซีน อย่างไรบ้างคะ

[รหัสคำถาม : 527] วันที่รับคำถาม : 19 ก.ค. 66 - 20:45:17 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ที่แนะนำให้ฉีดแก่ผู้ใหญ่ทุกคนที่ไม่เคยติดเชื้อหรือไม่เคยได้รับวัคซีนมา ก่อนในปัจจุบันเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่ผลิตด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น Engerix-B® มีกำหนดการให้วัคซีนดังนี้ ให้วัคซีนขนาด 20 ไมโครกรัม 3 โดส โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ที่ 0 1 และ 6 เดือน ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยโรตไตเรื้อรังจะมีการบริหารวัคซีนที่แตกต่างกันตามระยะของโรคไต[1] ดังนี้
1. ระยะ 1-2 (eGFR 260 มล./นาที/ 1.73 ตร.ม.) แนะนำให้วัคซีนเหมือนผู้ใหญ่ทั่วไป
2. ระยะ 3-4 (eGFR 15-59 มล./นาที/1.73 ตร.ม.) อาจพิจารณาให้วัคซีนขนาด 20 ไมโครกรัม 4 โดส ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ที่ 0 1 2 และ 6 เดือน เนื่องจากกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าการให้ 3 โดส
3. ระยะ 5 (eGFR <15 มล./นาที/1.73 ตร.ม.) รวมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต แนะนำให้วัคซีนขนาด 40 ไมโครกรัม 4 โดส ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ที่ 0 1 2 และ 6 เดือน
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี สามารถฉีดในระหว่างตั้งครรภ์[2] และในหญิงให้นมบุตรได้[3]
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ Human Papilloma Virus (HPV) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย โดยสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไปหรือก่อนถึงวัยเจริญพันธ์หรือก่อนติดเชื้อ HPV ซึ่งจะได้ประโยชน์ในการป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้สูงที่สุด อย่างไรก็ตามในผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วก็ยังสามารถฉีดวัคซีนได้ มีกำหนดการฉีดวัคซีนดังนี้[4]
1. ในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี แนะนำให้ฉีดวัคซีนขนาด 0.5 มิลลิลิตร (1 โดส) แบบ 2 ครั้ง ที่ 0 และ 6-12 เดือน กรณีที่ได้รับวัคซีนโดสที่ 2 ก่อนถึงเดือนที่ 5 ควรได้รับวัคซีนโดสที่ 3 ด้วยโดยมีระยะห่างจากวัคซีนโดสแรกอย่างน้อย 6 เดือน
2. ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีหรือในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง แนะนำให้ฉีดวัคซีน 3 โดส ที่ 0 1-2 เดือน และ 6 เดือน
ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนในระหว่างตั้งครรภ์ แต่สามารถฉีดให้แก่หญิงให้นมบุตรได้[4]

วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไปและฉีดปีละครั้ง เนื่องจากทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายเหมือนกัน ในกรณีที่ไม่มีข้อควรระวังหรือข้อห้ามในการฉีดวัคซีน สามารถให้พร้อมหรือหลังจากให้วัคซีนอื่นกี่วันก็ได้[1] ดังนั้นสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีหลังการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ และผู้ที่ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้ว สามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้โดยมีกำหนดการฉีดตามการนัดหมายการฉีดของวัคซีนแต่ละชนิดของสถานพยาบาลที่ไปรับบริการ

เอกสารอ้างอิง
[1]. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, ชนเมธ เตชะแสนศิริ, วีระชัย วัฒนวีรเดช, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ และฤดีวิไล สามโกเศศ. ตำราวัคซีนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปี 2562. กรุงเทพฯ: บริษัท เวิร์ค พริ้นติ้ง จำกัด, 2562.
[2]. Center for Disease Control and Prevention [CDC}. General Recommendations on Immunization: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 2011; 60 (No. 2):1-64.
[3]. Hepatitis B Vaccine (Recombinant) [Breastfeeding Considerations]. In: Lexi-drugs Multinational Online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2023 [updated 27 Nov 2023; cited 6 Dec 2023]. Available from: http://online.lexi.com.
[4]. The American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG]. Human Papillomavirus Vaccination. ACOG Committee Opinion No. 809. Obstetricians and Gynecologists. 2020;136:e15-e21.

วันที่ตอบ : 17 ม.ค. 67 - 16:25:03
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110