ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ยาเลื่อนประจำเดือน

อยากให้ประจำเดือนเลื่อนเข้ามาก่อนวันที่จะมาปกติ สามารถใช้ยา Primulut-N ที่ไว้ใช้เลื่อนประจำเดือนได้ไหมคะ และต้องกินยังงัยคะ

[รหัสคำถาม : 534] วันที่รับคำถาม : 24 ส.ค. 66 - 20:49:21 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

รอบประจำเดือนโดยทั่วไป จะเป็นระยะเวลาประมาณ 28 ± 7 วัน โดยประจำเดือนจะมาประมาณ 4 ± 2 วัน ซึ่งปกติจะแบ่งรอบประจำเดือนออกเป็น 2 ช่วง คือ follicular phase (วันที่ 1 – 14) และ luteal phase (วันที่ 15 - 28) โดย luteal phase จะเป็นช่วงหลังไข่ตก ระดับฮอร์โมน progesterone จะค่อยๆสูงขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโต ถ้าหากไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิ ระดับฮอร์โมน progesterone จะลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือน[1]

หากต้องการเลื่อนประจำเดือน สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (combined oral contraceptive pills), ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว (progesterone-only oral contraceptive pills), ยาฉีดคุมกำเนิด depot medroxyprogesterone acetate, ห่วงคุมกำเนิด (levonorgestrel intrauterine device), ยาคุมกำเนิดแบบฝัง (etonogestrel implant) หรือการใช้ยากลุ่ม GnRH analogues เป็นต้น[2]

ยา norethisterone ขนาด 5 mg หรือชื่อการค้า Primolut® N เป็นยาที่มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน progesterone มีข้อบ่งใช้เพื่อรักษาความผิดปกติของรอบเดือน เช่น กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (premenstrual syndromes), รักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) และใช้เลื่อนประจำเดือนได้ เนื่องจากยาทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่หลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนจนกว่าจะมีการหยุดใช้ยา[3] ดังนั้นจึงมักเป็นยาที่ถูกเลือกใช้เพื่อให้ประจำเดือนมาช้ากว่ากำหนด โดยให้เริ่มรับประทานยาก่อนวันที่ประจำเดือนจะมาอย่างน้อย 3 วัน รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2-3 ครั้ง ติดต่อกันไม่เกิน 10-14 วัน ซึ่งประจำเดือนจะมาหลังจากหยุดยาไปแล้วประมาณ 2-3 วัน[4,5]

สำหรับข้อมูลการใช้ยา norethisterone เพื่อเลื่อนประจำเดือนให้มาก่อนกำหนด หากพิจารณาจากกลไกการเกิดรอบประเดือนก็อาจทำได้ โดยการรับประทานยา norethisterone เพื่อทำให้ระดับฮอร์โมน progesterone สูงขึ้น จากนั้นให้หยุดใช้ยา ระดับฮอร์โมนก็จะลดลงมาทำให้เยื่อบุผนังมดลูกที่หนาตัวหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือน แต่ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าจะต้องรับประทานยาต่อเนื่องนานเท่าไรและต้องเริ่มรับประทานก่อนวันที่ประจำเดือนจะมาอย่างน้อยกี่วันถึงจะทำให้เยื่อบุผนังมดลูกหนาตัวมากพอและหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนก่อนกำหนดได้ ดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อเลื่อนประจำเดือนให้มาก่อนกำหนดควรปรึกษาแพทย์

เอกสารอ้างอิง
[1]. Reproductive Endocrinology. In: Hoffman BL, Schorge JO, Halvorson LM, Hamid CA, Corton MM, Schaffer JI, editors. Williams Gynecology [Internet]. New York: McGraw Hill; 2020. [cited 22 Nov 2023]. Available from: https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspxbookid=2658§ionid=241009554
[2]. Kaunitz AM. Hormonal contraception for menstrual suppression. Uptodate [internet]. 2023 [cited 15 Nov 2023]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/hormonal-contraception-for-menstrual-suppression
[3]. สุรศักดิ์ วิชัยโย. ยาเลื่อนประจำเดือน..ที่นี่มีคำตอบ [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2557 [เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย. 2566]. เข้าถึงได้จาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/212/ยาเลื่อนประจำเดือน/
[4]. Norethisterone [Norethindrone]. In: Lexi-Drugs Multinational [database on the internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2023 [cited 14 Nov 2023]. Available from: https://online.lexi.com.
[5]. Bayer Group. PRODUCT INFORMATION PRIMOLUT® N [Internet]. 2016 [cited 15 Nov 2023]. Available from: https://resources.bayer.com.au/resources/uploads/pi/file9462.pdf

วันที่ตอบ : 08 ธ.ค. 66 - 13:47:33
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110