ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Fluoxetine คู่กับpropanol

สามารถให้ร่วมกันได้ไหมในทางปฏิบัติ จำเป็นต้องกังวลการตีกันผ่านCYP2D6ไหม

[รหัสคำถาม : 552] วันที่รับคำถาม : 20 ต.ค. 66 - 19:09:11 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

fluoxetine เป็นยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ใช้รักษาโรคทางจิตเวช ออกฤทธิ์ยับยั้ง serotonin transporter อย่างจำเพาะ เพื่อลดการเก็บ serotonin กลับเข้าสู่ presynaptic neuron โดยยา fluoxetine จะถูกเมแทบอลิซึมผ่าน CYP2D6 เป็น norfluoxetine ซึ่งเป็น active metabolite นอกจากนี้ยา fluoxetine สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP2D6 (strong), CYP2C9 (moderate), CYP2C19 (moderate) และ CYP3A4 (moderate)[1] propranolol เป็นยากลุ่ม non-selective beta blocker ปิดกั้น beta1 และ beta2 receptor ทำให้การทำงานของหัวใจเต้นช้าลง บีบตัวน้อยลง จึงใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง โดยยา propranolol จะถูกเมแทบอลิซึมและเป็น substrate ของ CYP1A2 (major), CYP2D6 (major), CYP1A2 (minor) และ CYP3A4 (minor)[2]

การใช้ยา 2 ชนิดร่วมกันจะส่งผลให้ระดับยาในเลือดของยา propranolol เพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้หัวใจเต้นช้า ความดันเลือดต่ำ หน้ามืดได้[2]

จากการศึกษาแบบ Retrospective cohort study ในผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปี ที่ใช้ beta-blockers ที่ถูกเมทาบอลิซึมผ่าน CYP2D6 เป็นหลัก (metoprolol, propranolol, labetalol, carvedilol หรือ nebivolol)ร่วมกับ antidepressants (moderate-strong CYP2D6 inhibitors; fluoxetine, paroxetine, duloxetine, และ bupropion, weak CYP2D6 inhibitors; sertraline, citalopram, escitalopram, venlafaxine, desvenlafaxine, และ mirtazapine) จำนวน 21,292 คน โดยติดตามการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งแรกหรือแผนกฉุกเฉินด้วย hemodynamic adverse events ได้แก่ หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตต่ำ เวียนศีรษะ ช็อก หกล้ม หรือหมดสติ ใน 30 วันแรกที่มีการใช้ยาร่วมกัน พบว่าในผู้ป่วยที่ได้รับ beta-blockers มาก่อน เมื่อเริ่มใช้ยา antidepressants ที่ยับยั้ง CYP 2D6 ทั้งแบบ weak และ moderate-strong จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด hemodynamic adverse events จากการเพิ่มระดับยาในเลือดของยา beta-blockers และมีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือแผนกฉุกเฉินด้วย hemodynamic adverse events ใน 30 วันแรกที่มีการใช้ยาร่วมกัน คิดเป็น 4.3 % โดยจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือแผนกฉุกเฉินจากการใช้ยาที่เป็น moderate-strong CYP2D6 inhibitors มากกว่า weak CYP2D6 inhibitors (hazard ratio [HR] 1.53, 95% confidence interval [CI] 1.03-2.81; p=0.04 vs HR 1.24; 95% CI 0.82-1.88; p=0.30)[3]

กล่าวโดยสรุป หากต้องการใช้ยา fluoxetine ร่วมกับ propranolol สามารถให้ร่วมกันได้ แต่ควรติดตามอาการและอาการแสดง จากการเพิ่มของระดับยา propranolol ในเลือด ได้แก่ หัวใจเต้นช้า ความดันเลือดต่ำ รวมถึงสัญญาณชีพ ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ของผู้ป่วยเมื่อใช้ร่วมกัน[2]

เอกสารอ้างอิง
[1] Fluoxetine. In: Lexi-Drugs Multinational [database on the internet]. Hudson (OH): Lexicomp Inc.: 2023 [updated 21 Nov 2023; cited 21 Nov 2023]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/4669729?cesid=8ab5OJDmpig&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3DFLUoxetine%26t%3Dname%26acs%3Dtrue%26acq%3DFluox#
[2] Propranolol. In: Lexi-Drugs Multinational [database on the internet]. Hudson (OH): Lexicomp Inc.: 2023 [updated 20 Nov 2023; cited 21 Nov 2023]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/4669044?cesid=7SWYiDW8xg9&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Dpropranolol%26t%3Dname%26acs%3Dtrue%26acq%3DProp#
[3] Shin J, Hills NK, Finley PR. Combining antidepressants with beta-blockers: Evidence of a clinically significant CYP2D6 drug interaction. Pharmacotherapy. 2020;40(6):507–16. doi: 10.1002/phar.2406.

วันที่ตอบ : 08 ธ.ค. 66 - 14:38:31
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110