ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
อยากทราบว่าหากต้องการเปลี่ยนจากยา Enalapril เป็น Entresto® ต้องบริหารยา อย่างไรค

อยากทราบว่าหากต้องการเปลี่ยนจากยา Enalapril เป็น Entresto® ต้องบริหารยา อย่างไรคะ มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ ยาที่รับประทานปัจจุบัน 1. Enalapril 20mg ครึ่งเม็ด เช้าเย็น 2. Metoprolol 50mg 1 เม็ด เช้า 3.Furosemide 40mg 1 เม็ด เช้า
4.Atrovastatin 40 mg 1 เม็ดก่อนนอน

[รหัสคำถาม : 64] วันที่รับคำถาม : 24 ก.พ. 63 - 09:19:45 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา ENTRASTO(R) เป็นยาสูตรผสมระหว่าง sacubitril กับ valsartan มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษา อยู่ในรูปแบบ ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม มีจำหน่ายในท้องตลาด 3 ขนาด คือ 50 mg (24/26), 100 mg (49/51) และ 200 mg (97/103) US FDA รับรองให้ใช้ใน
1. ผู้ป่วยภาวะหัวจล้มเหลวที่มีการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายน้อยกว่าร้อยละ 40 และมีความรุนแรงของภาวะหัวจใจล้มเหลวระดับ NYHA class II-III
2. ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอัตราการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายลดลง และไม่สามารถคุมอาการได้จากยา Angiotensin-converting-enzyme inhibitors (ACEIs) หรือ Angiotensin II receptor blockers (ARB) ร่วมกับยา beta-blocker และ mineralocorticoid receptor antagonist เช่น spironolactone

ขนาดยาเริ่มต้น 100 mg วันละ 2 ครั้ง
ขนาดยาปกติ 200 mg วันละ 2 ครั้ง
สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ ACE inhibitor หรือ ARBs หรือผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ในปริมาณต่ำ ๆ แนะนำให้เริ่มที่ขนาด 50 mg วันละ 2 ครั้ง และควรปรับขนาดยาเพิ่มเป็น 2 เท่าทุก ๆ 2-4 สัปดาห์ จนกว่าจะถึง 200 mg วันละ 2 ครั้ง (หากผู้ป่วยทนต่อยาได้)

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ร่วมกับยากลุ่ม ACE inhibitors หากต้องการเริ่มรักษาด้วย ENTRESTO ต้องหยุดยากลุ่ม ACEIs ก่อนอย่างน้อย 36 ชั่วโมง นับจากยามื้อสุดท้าย

ในผู้ป่วยรายนี้เคยได้รับยากลุ่ม ACEIs คือ enalapril มาก่อนจึงแนะนำให้ใช้ 100 mg วันละ 2 ครั้ง

เอกสารอ้างอิง
[1] อรพรรณ ณัฐพูลวัฒน์, จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์. sacubitril/valsartan (angiotensin receptor neprilysin inhibitor : ARNI) กับการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2561;28:32-43.
วันที่ตอบ : 06 มี.ค. 63 - 08:21:50


No : 2

ยา ENTRASTO(R) เป็นยาสูตรผสมระหว่าง sacubitril กับ valsartan อยู่ในรูปแบบ ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม มีจำหน่ายในท้องตลาด 3 ขนาด คือ 50 mg (24/26), 100 mg (49/51) และ 200 mg (97/103) US FDA รับรองให้ใช้
1. ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายน้อยกว่าร้อยละ 40 และมีความรุนแรงของภาวะหัวจใจล้มเหลวระดับ NYHA class II-III
2. ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอัตราการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายลดลง และไม่สามารถคุมอาการได้จากยา Angiotensin-converting-enzyme inhibitors (ACEIs) หรือ Angiotensin II receptor blockers (ARB) ร่วมกับยา beta-blocker และ mineralocorticoid receptor antagonist เช่น spironolactone

ขนาดยาเริ่มต้น 100 mg วันละ 2 ครั้ง
ขนาดยาปกติ 200 mg วันละ 2 ครั้ง
สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ ACEIs หรือ ARBs หรือผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ในปริมาณต่ำ ๆ แนะนำให้เริ่มที่ขนาด 50 mg วันละ 2 ครั้ง และควรปรับขนาดยาเพิ่มเป็น 2 เท่าทุก ๆ 2-4 สัปดาห์ จนกว่าจะถึง 200 mg วันละ 2 ครั้ง (หากผู้ป่วยทนต่อยาได้)

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ร่วมกับยากลุ่ม ACEIs หากต้องการเริ่มรักษาด้วย ENTRESTO ต้องหยุดยากลุ่ม ACEIs ก่อนอย่างน้อย 36 ชั่วโมง นับจากยามื้อสุดท้าย

ในผู้ป่วยรายนี้เคยได้รับยากลุ่ม ACEIs คือ enalapril มาก่อนจึงแนะนำให้ใช้ 100 mg วันละ 2 ครั้ง

เอกสารอ้างอิง
[1] อรพรรณ ณัฐพูลวัฒน์, จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์. sacubitril/valsartan (angiotensin receptor neprilysin inhibitor : ARNI) กับการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2561;28:32-43.
วันที่ตอบ : 08 มี.ค. 63 - 05:47:19
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110